Print
 
  úterý, duben 22, 2014

 JAK JSME ODPRACOVALI INVESTIČNÍ DOTACI NA VÝSTAVBU NOVÉ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

První kroky byly uskutečněny již v srpnu roku 2011, kdy byla podána žádost radnímu pro školství  Weinertovi na přístavbu školy a výkup sousedního pozemku s.p. LOM. Zároveň byl požadavek zařazen do tzv. zásobníku investic.
V roce 2012 byl požadavek předložen resortní radní Chudomelové a panu primátorovi Svobodovi. Celkem 4 dopisy. Deklarována změna záměru resp. opuštění hlavní vlajkové lodi volebního programu - záměru výstavby knihovny a změna priority na výstavbu nových školních kapacit.
Na základě výsledků demografické studie v srpnu 2012 bylo důležité zpracování konečné představy zda bude stačit přístavba, mobilní buňky či zda bude přírůstek obyvatel a dětí trvalého charakteru. Na podzim došlo k ujasnění představy, že je potřeba alespoň +400 míst ke stávající kapacitě ZŠ. Z tohoto vyplynulo, že potřebujeme plnohodnotnou budovu. Kromě žádostí na paní radní a primátora, byl informován i předseda finančního výboru. Zaslána demografická studie panu primátorovi a paní radní. Již tuto dobu byla zahájena série osobních jednání s primátorem, předsedou Finančního výboru, uskutečněna interpelace na ZHMP. Na tomto základě byl pan starosta pověřen zpracováním rozboru situace severovýchodního okraje Prahy – tedy situací školních kapacit v MČ Praha 9, 18, 19, Čakovice, Satalice a Vinoř. Tento rozbor jsme zpracovali a přeložili výsledek vedení HMP s tím, že nemůžeme řešit chybějící kapacity tzv. vzájemnou výpůjčkou, neboli dojížděním do sousední či jiné školy, neboť je míst všude nedostatek nebo se jedná jen o jednotlivá místa. Magistrát totiž stále nebral vážně naše argumenty a navrhoval řešení – odvezte děti do jiné, volnější školy, což s ohledem na naši polohu a rozsah chybějících kapacit, bylo pro nás nepřijatelé. Navíc problém je především na prvním stupni a ten nelze řešit umístěním tříd např. do středního školství.
Na domácí půdě jsme pak řešili umístění další budovy školy ve variantách : rekonstrukce budovy školy ve Slovačíkově ulici, výstavba v místě bývalého hospodářského pavilonu jeslí naproti vchodu do školy nebo využít pozemku školy. Každá z variant měla svá negativa, např. Slovačíkova nemá jídelnu, rekonstrukce by stála tolik, co nová budova. Pavilon naproti škole by vyžadoval jakési propojení anebo převlékání, nejhorší pak by byla dopravní situace, totálně přehlcená Pelnářova a vysoký faktor nebezpečí. Nakonec zvítězila varianta prostoru zadního hřiště, které bude následně nahrazeno a s konečnou platností bylo rozhodnuto o plnohodnotné vývařovně s výdejnou jídel.
V polovině roku 2013, kdy došlo ke změně vedení HMP, proto opět pan starosta zahájil jednání s novým primátorem a informovali jsme žádostmi jak resortní radní, tak školský výbor HMP, který jsme pak společně s koaličním partnerem navštívili a přednesli naši žádost. Byla obecně přislíbena pomoc těm městským částem, kde se počet obyvatel rozvíjí a potřeba školských kapacit je mnohem vyšší. Byli jsme odkázáni na jednání o této problematice při sestavování rozpočtu na další rok. Další 3 dopisy.
Na podzim 2013 po další změně radní pro školství, pan starosta opakovaně vystoupil na jednání ZHMP a oslovil novou paní radní s naším požadavkem. Vedení radnice nehodlalo jen tak pasivně žádat o investiční dotaci, ale chtěli jsme podpořit potřebu i vlastním příspěvkem a začali projednávat prodej budovy ve Slovačíkově ulici s tím, že celý výtěžek z prodeje bude naším podílem. Záměr a prodej byly projednány v Zastupitelstvu MČ a v září prezentována studie výstavby na jednání ZMČ.  Po jednání s panem primátorem ohledně projednání dotačních vztahů na další rok, bylo dohodnuto převzetí iniciativy resp. projednávání problematiky dotace na výstavbu nové kbelské školy panem prvním náměstkem Jiřím Vávrou, kterému byly předloženy veškeré podklady včetně demografické studie a projektového návrhu spolu s dalšími 4 žádostmi včetně předběžného rozpočtu stavby ve výši 116 mil. Kč. Byla přislíbena možnost zúčastnit se projednávání návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 na Finančním výboru před schvalováním na ZHMP. Tohoto jednání se zúčastnila místostarostka, kde potvrdila náš požadavek nejprve radní Štvánové s tím, že naše MČ již má z vlastních zdrojů vyčleněno 24 mil. Kč z prodeje a očekává zahájení výstavby na podzim 2014 a dokončení v roce 2015. Paní radní uvítala náš postup s tím, že hl. m. Praha preferuje rozložení financování do dvou let s ohledem na výši požadavku. Problematice školství se pak kromě jiného, na tomto projednávání návrhu rozpočtu hl. m. Prahy, věnovalo hodně pozornosti a našemu požadavku vyslovili podporu nejen první náměstek, který jednání vedl, ale také předseda Klubu ODS a předseda finančního výboru. Pro investice do školství bylo v rozpočtu vyčleněno 200 mil. Kč pro všechny městské části. Po schválení rozpočtu hl. m. Prahy jsme okamžitě požádali o investiční dotaci z této kapitoly a pan starosta zahájil opětovně osobní jednání s prvním náměstkem a paní radní. Došlo také na společné jednání za účasti pana nám. Vávry, radní Štvánové, pana starosty, místostarostky a ředitele naší ZŠ, kde jsme prezentovali naléhavost požadavku ve vývoji letošních zápisů do prvních tříd. Na tomto jednání byl vysloven příslib přidělení dotace v březnu t.r., i když otázkou stále byla její výše. Vše podpořeno 4 písemnými  žádostmi. Zde je úsměvné poznamenat, že paní radní si postěžovala na zavalení žádostmi a korespondencí s námi. Jednání pak pokračovala na osobní úrovni zejména mezi panem starostou a prvním náměstkem. Posledním předaným dokumentem byla vypracovaná architektonická studie nové budovy ZŠ z února 2014. Rozhodující bylo 37. Zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskutečnilo 27. 3. 2014, kde bylo schváleno rozdělení vyčleněných 200 mil. na investice do školství pro městské části a nám bylo přiděleno 20 mil. Kč, což je ze všech nejvíce a navíc pan náměstek Vávra přislíbil další dotaci ještě do konce roku, tak abychom plynule mohli zahájit výstavbu, která bude mít hodnotu více jak 100 mil. První velké kroky máme tedy „zmáknuté", nebylo to jednoduché a nebýt nevýslovné nezdolnosti pana starosty, tak jsme nezískali nic. Přesto víme, že akce pokračuje a zahajujeme další dějství. 

31. 3. 2014 Ivana Šestáková