Kbely - náš domov, spolek


23. října 2020

Radnice i přes prázdninové zrušení některých hygienických opatření proti COVID-19 zachovala postup návštěv úřadu způsobem, kdy klient, žadatel ve spolupráci s recepční přivolá příslušného úředníka a věc spolu vyřídí u venkovního stolku opatřeného zábranou proti kapénkám. Postup se nám osvědčil a můžeme potvrdit, že žádný z úřadníků a zaměstnanců radnice neonemocněl, a to ani v rámci svých rodin. Tento systém budeme aplikovat i z důvodu zpřísněných opatření a vyhlašování nouzového stavu i nadále, jen jej přizpůsobíme počasí.
Jsme také ve styku s kbelskými seniory a reagujeme na jejich potřeby. Stejně tak probíhá úzká spolupráce se základní školou a mateřskými školami včetně pravidelného informování. Desinfekce je poskytována kromě veřejnosti i dle potřeby kbelským spolkům. V případě nutnosti budeme iniciovat šití roušek. Situaci ohledně COVID-19 aktivně sledujeme a reagujeme. To bohužel znamenalo a znamená zrušení všech akcí, které byly v plánu, ale zdraví je přednější.
V červenci byly zahájeny práce na parku Aerovka při Hůlkově ulici. Probíhají zde terénní úpravy včetně přípravy na vznik sdružené stezky pro pěší a cyklisty, která bude tímto parkem procházet.
Další dlouho očekávanou investicí je zahájení nástavby zdravotního střediska. Z výběrového řízení byl určen vítěz firma ACG – Real s.r.o. za 45,7 mil Kč, která by měla zahájit práce v listopadu s termínem dokončení polovina příštího roku. Doufejme, že se na stavbě neobjeví nějaká neočekávaná vada, jako v případě zborcené kanalizace, která vše zpozdila více jak o rok.
Rada předložila na zářijové Zastupitelstvo již avizovanou akcionářskou smlouvu na přechod vytápění v našich bytových domech prostřednictvím plynových kotelen.  Jedná se o společný podnik s firmou Prometheus, která je dceřinou firmou Pražské plynárenské, a ve smlouvě jsou zejména ošetřena ustanovení o zajištění nižší ceny za vytápění a teplou vodu. Jednání nebyla jednoduchá, neboť především pan starosta trval na co nejvyšší slevě, což vlastně jde proti principu podniku, ale nakonec bylo konsensu dosaženo. Smlouvu Zastupitelstvo schválilo, a jakmile doběhne výpovědní lhůta Pražské teplárenské k 28. 2. 2021, zahájí společný podnik s názvem „Teplo pro Kbely“ rekonstrukce rozvodů a prvních kotelen s následným přepojováním způsobu vytápění. K tomuto nutno poznamenat, že jsme v této věci první a již se ozývají tzv. velké městské části, potažmo i hl. m. Praha a chtějí od nás „opisovat“.
Pražský magistrát nám teprve ke konci května schválil naši žádost o nové pojmenování ulice Plzákova v nové výstavbě při ulici Polaneckého. Ulice byla okamžitě zadána do pražského elektronického evidenčního systému, tak aby se noví obyvatelé již mohli přihlašovat k trvalému bydlišti na nové adrese.
Zastupitelstvo též na návrh Rady schválilo Dohodu o spolupráci s MČ Praha 9 o protipožárním zabezpečení, která spočívá v zajišťování výjezdů hasičů na jejich území. To znamená větší zásahový rádius a tím možnost postoupit do vyšší kategorie v rámci Integrovaného zásahového systému, předurčenost být povoláváni k zásahům po celém území Prahy v první linii a ne pouze jako podpůrná jednotka pro profesionály. Znamená to sice sloužit pohotovosti, ale tím, že naši hasiči již dnes disponují technikou na profesionální úrovni, tak to členové naší jednotky berou jako svou prestižní záležitost.
Rada rozhodla o rekonstrukci balkonů bytových domů. V první etapě budou opraveny balkony domu Toužimská 661 – 663. Dále souhlasila s opravou, sanací vlhkého zdiva u domu čp. 680–682.
Během prázdnin byla realizována oprava výtahu na potraviny v MŠ Letců. V MŠ Albrechtická pak probíhala oprava dlažby terasy v prvním patře a řešení zatékání. Také v souvislosti s rekonstrukcí výměníku resp. osazení kotelny na plynové vytápění byla řešena sanace zdiva.
Na plynové vytápění během léta přešla i naše základní škola. Znamená to konec havárií dodávek tepla, ale i výkopů v okolí školy.
Během prázdnin byl též realizován projekt tzv. EVVO zahrady na základní škole dle návrhu MgA. Anny Kozové včetně vodního prvku, kde zbývá ještě zasadit cibuloviny, které se sází až na podzim.
Rada rozhodla o zpracování nové podoby webových stránek úřadu a městské části. Proces by měl trvat zhruba do začátku příštího roku.
Rada rozhodla o použití nevyčerpaných prostředcích v odvětví kultura s ohledem na zrušení akcí o přesunu na řešení naléhavé potřeby nových kolumbárních okének na hřbitově. Přesun prostředků byl schválen na zářijovém Zastupitelstvu.
Ivana Šestáková
místostarostka

10. června 2020

Naše žádosti ohledně dotací z rezervy rozpočtu hlavního města Prahy určené pro městské části, ve které jsme si požádali na dofinancování stavby haly tělocvičny a rekonstrukci hřbitova včetně tolik potřebných nových kolumbárií, bohužel nedopadly příliš optimisticky. Z požadavku na 38 mil. na tělocvičnu na nás zbylo 8 mil a na kolumbárium ve výši 6 mil jsme nedostali nic. Praha rozdělila mezi všech 57 městských částí 500 mil a náš podíl tak činí aritmetický průměr. S ohledem na naši prioritu a daný příslib ze strany radních, jsme v obou případech zahájili samostatná jednání a žádosti, avšak v půlce března do situace vstoupil COVID-19, a tak hl. m. Praha řešila jiné problémy. Situaci však nevzdáváme, podali jsme žádost i na programy ze státního rozpočtu, ty ale budou vypsány až příští rok. Nicméně nám to umožní konsolidovat i možné zdroje z naší strany, takže i když je teď finanční závazek velký, časem jistě vše dořešíme.
Rada společně s bezpečnostní komisí se opakovaně zabývala objektem bývalé ubytovny v areálu LOM, kde přespávali cizí návštěvníci a okolí je ve značně zdevastovaném stavu. MČ v únoru provedla deratizaci a se správcem konkurzní podstaty firmy Genel Invest, která nyní tzv. tesko baráky vlastní, dohodla zabezpečení, tak aby nešlo do budovy vniknout.  Otázka hygieny, bezpečnosti a pořádku v této části Kbel je velmi podstatná, neboť bezprostředně sousedí s budoucí halou tělocvičny a následně budovou školy. Na baráky při svých obchůzkách dohlíží kbelští členové Městské policie a pravidelnou kontrolou našeho pracovníka Ondřeje Šťastného se podařilo zamezit opakovaným atakům různých bezdomovců do těchto objektů.
Podobnou problematikou se zabývala komise a členové Rady na jednání o problematice černých ubytoven, na kterém byla přítomna i radní hl. m. Prahy pro legislativu paní JUDr. Hana Marvanová. Přítomni byli též zástupci Policie ČR a byly probrány oblasti systému ubytovávání, živnostenského podnikání, stavební náležitosti, legislativa a byly sepsány body, které bychom chtěli, aby paní Marvanová podpořila do legislativního procesu, který by hl. m. Praha zastřešila, tak aby proti nepoctivým, či spekulativním ubytovatelům byla možná jednoduchá a neprůstřelná obrana.
Začátkem března vedení MČ neprodleně reagovalo na vznikající pandemii a operativně jsme též realizovali vládní opatření. Velmi rychle byl spuštěn program šití roušek a jejich distribuce, rozdávání desinfekce, nákup ochranných a hygienických potřeb, byli kontaktováni senioři s nabídkou pomoci a upraven režim v domovech seniorů. Také jsme okamžitě po nařízení o uzavření některých provozoven spustili podporu pro podnikatele a odpustili na toto období nájem. Byl stanoven i program pro nájemce našich bytů, kteří by se ocitli ve finanční nouzi, ale také jsme museli náležitě zorganizovat provoz úřadu, tak abychom ochránili, jak zaměstnance, tak příchozí. Úřad tedy běžel dál, avšak za potřebných hygienických podmínek. Obdobně jsme reagovali se základní školou a mateřskými školami. Rada se též nezalekla, a jelikož jsme hodlali v řádném termínu schválit rozpočet, uskutečnilo se řádné plánované jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 ve středu 25. 3. 2020 na zahradě Lidového domu pod širým nebem. Dnes již po uvolnění některých opatření jsou v provozu mateřské školy a škola základní v intencích pravidel dle ministerstva zdravotnictví a školství. Nebylo to jednoduché skloubit a zajistit, ale z obou stran, jak vedení školek tak městské části bylo k tomu přistupováno velmi zodpovědně. Kbely si chceme ochránit i do budoucna, takže jsme přistoupili k předzásobení na možnou podzimní vlnu a doufejme, že historická památka na morovou ránu ve Kbelích v podobě sochy svatého Vojtěcha ve Vrchlabské ulici zůstane v pravdě historickým mementem.
Rada opakovaně kontaktovala ředitele Technických služeb hl. m. Prahy ohledně situace nefunkčních semaforů na křižovatce Mladoboleslavská Vrchlabská a Polaneckého, jelikož tam nejde o technickou závadu, ale o administrativní zádrhel ze strany realizátora TSK a dohody s PRE. Pan ředitel přislíbil nápravu, ale to už jsme bohužel slyšeli před časem od tiskové mluvčí a situace se nepohnula. Pan starosta bombarduje TSK každý den telefonáty a byla jim předána i stížnost obyvatel v okolí bydlících. Zároveň domluvil dohled Policie ČR nad křižovatkou a přechodem. Poslední informace o termínu nápravy zní 8. 6. 2020.
Zápisy k povinné výuce do základní školy a předškolnímu vzdělání do obou mateřských škol, tentokráte proběhlo bez dětí a takříkajíc bezkontaktně. Na zájmu to ovšem nic nezměnilo, takže v příštím roce budeme mít opět plně obsazeny obě mateřské školy a škola bude mít pět prvních tříd a jednu třídu přípravného ročníku. Matematicky vyjádřeno budou mateřské školy na své plné kapacitě cca 320 předškoláků a naše základní škola se přiřadí ke třem největším školám v Praze se cca 1030 žáky. Ve školkách je počet 6 tříd daných, ve škole dojde možná opět k využití družiny, tak aby mohly být třídy děleny pro odborné či jazykové předměty. Vše se bude dolaďovat během července.
Rada v souladu se schváleným záměrem přechodu vytápění a ohřevu teplé vody v našich bytových domech a ostatních objektech z páry na plyn projednala návrh akcionářské smlouvy s dceřinou společností Pražské plynárenské, firmou Prometheus a hodláme ji předložit k projednání na nejbližší jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 a se souhlasem hl. m. Prahy tak, abychom naplnili hlavní záměr této změny, a to je vytápění za rozumnou a hlavně podstatně levnější cenu. Bonusem společného podniku pak bude rekonstrukce podzemních rozvodů, které nyní tak často praskají a také totální renovace kotelen.
Na začátku května obdrželi zástupci radnice výslednou zprávu auditorské skupiny magistrátu hl. m. Prahy o přezkoumání hospodaření za rok 2019 a její výrok je bez závad. Zpráva se stane součástí komplexní zprávy o výsledku hospodaření MČ za loňský rok spolu se závěrečným účtem, který bude projednáván na červnovém jednání zastupitelstva. Je to již druhým rokem, kdy naše MČ se může pochlubit takto pozitivním auditem.
Ivana Šestáková
místostarostka

10. března 2020

Se souhlasným stanoviskem Rady byly odeslány žádosti o dotace z rozpočtové rezervy hl. m. Prahy určené pro městské části. Naše MČ si požádala o dofinancování stavby tělocvičny a to zejména na položky, které nebyly při projektu známy, anebo je přinesl vývoj událostí, jako např. téměř 5 milionové navýšení v oblasti elektroinstalací vyvolané změnou normy na silnoproud. Druhá žádost v pořadí se týká kbelského hřbitova, kde máme projekt obnovy a především zkapacitnění resp. nové kolumbárium. Žádostmi se bude zabývat březnové Zastupitelstvo hl m. Prahy.
Ve stejném termínu bude také ZHMP projednávat tzv. finanční vypořádání, které se týká dotací poskytnutých hl. m. Prahou v minulém období a nedočerpaných na stanovený účel. U naší MČ se to týká poskytnuté dotace na nástavbu zdravotního střediska, nevyčerpanou z důvodu prioritně řešené propadlé kanalizace u této budovy. Žádáme o tzv. přetažení dotace do roku letošního, neboť kanalizace se již opravuje a tím máme šanci v akci pokračovat a realizovat.
Naše MČ se zapojila do programu Smart City, resp. Smart Prague a v rámci tohoto projektu jsme obdrželi 225 tis. dotaci na zmapování ekonomiky budov, jejich energetickou náročnost a návrh řešení.
Rada se zabývala zprávou ČŠI, která hodnotila naši školu a vytkla 5 hlavních nedostatků, jako přílišnou fluktuaci, neaprobovanost některých pedagogů, malá kontrola práce učitelů a jejich hodnocení, nízká hospitační činnost ze strany ředitele, naopak ve 2 bodech naši školu pochválila, a to za program začít spolu a matematiku Hejného nebo za materiální zabezpečení školy. Zřizovatel nebyl rozhodně z výsledku zprávy nadšen a panu řediteli bylo okamžitě uloženo zpracování nápravných opatření v této věci. Kontrola jejich plnění bude provedena v červnu.
Na základě této zprávy a vyjádření velké části pedagogického sboru, se rozhodla Komise školství uspořádat veřejné jednání, jejímž závěrečným bodem byla inspekční zpráva. V úvodu projednání shrnula paní zástupkyně ředitele ZŠ přijatá opatření, a jak jsou naplňována. Následovala vyjádření několika pedagogů, kteří přišli v hojném počtu, a mrzelo je, že zpráva vyzdvihla pouze program Začít spolu, který je na škole zastoupen jen určitým procentem, oproti běžné výuce, když během probíhající kontroly, byli chváleni inspektory právě i za výuku nesouvisející s tímto programem. V tomto směru je výsledky inspekční zprávy nemile překvapily. Mnohá vystoupení pedagogů byla odměněna potleskem, neboť deklarovali, že na naší škole učí rádi a i nadále se budou snažit vykonávat své povolání dle nejlepšího vědomí. Byla zpochybněna i kvalifikovanost pana ředitele, kterou však vyvrátil. Rodiče společně vyslovovali obavy z obměn učitelů a požadovali větší stabilitu pedagogického sboru. Této problematice se věnovalo hodně prostoru a zástupci zřizovatele v komisi (I. Šestáková, R. Petráň) přislíbili, že za městskou část budou přemýšlet a nabízet stabilizační pobídky, tak aby podpořili v tomto směru naši školu (např. byty, odměny za dlouholetou práci ve škole, zlepšování pracovního prostředí atp.). Po proběhlé kontrole nápravných opatření vás budeme informovat.
Rada se zabývala pojmenováním nové ulice v zástavbě nazývané „Bleriot“ při Polaneckého ulici a zvítězil název Plzákova dle pilota zařazeného k 32. letce 1. stíhacího pluku na letišti ve Kbelích. Stanislav Plzák se vyznamenal zejména za druhé světové války, kdy operoval v rámci cizineckých legií nad územím Francie a dále pak pokračoval v Anglii u 310. perutě RAF českých letců nebo u 19. squadrony RAF anglické, kam byl pro nedostatek letců zapůjčen. Byl velmi platným a aktivním bojovníkem s mnoha sestřely a zásahy. V roce 1941 se boje přesunuly nad území Francie a dopravní tepnu kanál La Manche, a to se mu 7. srpna 1941 stalo osudným. Na základnu se již nevrátil. Hrdinství ppor. Stanislava Plzáka bylo oceněno francouzským Croix de Guerre, třemi válečnými kříži, Čs. medailí Za zásluhy I. stupně, Pamětní medailí Za zásluhy I. stupně, Pamětní medailí čs. zahraniční armády, medaili Star 1939-1943. Podporučíka letectva Stanislava Plzáka povýšili po válce in memoriam na nadporučíka a v roce 1991 na plukovníka. Náš návrh půjde do magistrátní komise, která zasedá jednou za čtvrtletí, a doufáme, že uvedená argumentace, že chceme pokračovat v pojmenování ulic vztahující se k letectví či přímo s letištěm ve Kbelích, uspěje.
Rada odsouhlasila připojení se k akci Vlajka pro Tibet. V úterý 10. 3. bude opětovně vlát na stožáru před radnici tibetská vlajka.
Na svém 33. zasedání na návrh pana starosty udělila Rada medaili I. stupně panu Josefu Mikšovskému, dlouholetému členu a starostovi Sboru dobrovolných hasičů ve Kbelích. Pan „Pepíček“ se stal již legendou našeho hasičského sboru. V jeho funkci jej vystřídal Leoš Biskup, taktéž dlouholetý člen a velitel jednotky SDH Kbely.
Rada odsouhlasila smlouvu s PRE o připojení el. sítě o požadovaném výkonu do budoucího parku Havraňák, o který rozšíříme využití letňansko kbelského lesoparku spolu se zázemím.
Až z programu a podkladů Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči na hlavním městě Praze jsme se dozvěděli, že čtyři vzájemně propojené firmy podaly návrh na změnu územního plánu podnět č. 234/2019, která by umožnila celkovou zástavbu letňanského letiště. Náš odhad činí cca 20 až 50 tis. nových obyvatel na ploše 1/3 Kbel. Pan starosta se okamžitě spojil se starostou Letňan a obě městské části prostřednictvím Rady vydaly nesouhlasné stanovisko a zároveň jsme požádali o předložení zpracované studie řešeného území, ze které by byly patrny objemy, druh a rozsah zástavby, řešení dopravy, školství, zdravotnictví, oddechu a životního prostředí, neboť nic takového žádost neobsahovala. Předseda Výboru na základě vystoupení našeho pana starosty na jednání VÚR přislíbil, že se návrhem na změnu nebude zabývat do doby, nežli se k podnětu vyjádří všechny dotčené městské části.
Ivana Šestáková
místostarostka

20. prosince 2019

Začátkem listopadu byl dokončen úsek cyklostezky mezi Knaufem a ulicí Košařova. Stejně tak byla zprovozněna stezka na jižním okraji letiště směrem na Satalice a Kyje. Zahájen byl úsek ze Kbel do Čakovic.
Blýsklo se i na lepší časy ohledně obratiště u hřbitova. Hl. m. Praha již vybrala dodavatele a do konce roku bude podepsána smlouva, takže počátkem příštího roku budou práce zahájeny.
Rada schválila zadání pro výběr zhotovitele na parkoviště ve Veselské ulici a při ulici Semilská, kde dojde k rozšíření parkovacích stání.
Rada schválila možnost uzavření mateřských škol v pondělí 23. 12. 2019, kdy mají již prázdniny školní děti.
Rada též souhlasila s uzavřením úřadu v termínu pátek 27. 12. 2019. V ostatní všední dny bude úřad v provozu.
Opakovaně jsme s hl. m. Prahou řešili osvětlení autobusové zastávky Hůlkova-Důstojnické domy, směr Praha, kdy nám byla přislíbena renovace v roce 2020. Rádi bychom do té doby instalovali náhradní sloup, neboť přislíbené řešení bude uskutečněno v rámci celkové renovace světel po Praze, takže nemáme jistotu, kdy dojde řada na Kbely. Oddělení dopravy a vedoucí odboru životního prostředí si náhradní řešení vzali na starosti.
Na druhé straně Mladoboleslavské bude v nejbližších dnech dle počasí realizováno posunutí, resp. nová zastávka Důstojnické domy, tak aby nemuseli cestující vybíhat a dobíhat k zastavivšímu autobusu.
Finišuje se také na víceúčelovém hřišti „Chotětovská“ a přilehlém asfaltovém hřišti, jehož povrch byl opraven a na jaře za příznivých povětrnostních podmínek dojde i na vyčištění a nové lajnování.
Rada rozhodla o zpracování pasportizace všech zastávek MHD jako podklad pro jednání s hl. m. Prahou za účelem jejich nutné renovace.
Rada schválila zadání k výběru zpracovatele projektové dokumentace pro budoucí atletické sportoviště na pozemku za základní školou.
Rada souhlasila s nabídkou firmy Dobrá energie a tím zastropovala ceny elektrické energie na dva roky.
U zdravotního střediska budou zahájeny práce na rekonstrukci kanalizačního řadu. Zborcení přípojky kanalizace bránilo možnému spuštění nástavby zdravotního střediska, a to zejména ze strany PVK, které nedalo souhlas s napojením a tím se stavbou.
Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele revitalizace části školní zahrady nazvané „Lesní biotop s pramenem“ dle návrhu kbelačky MgA. Anny Kozové.
Rada se zabývala možností postupného odpojování horkovzdušného vytápění v domech v majetku městské části. Neustálé výpadky vytápění a havárie každým rokem gradují a celá tepelná soustava není v dobrém technickém stavu. Proto uvažujeme o přechodu na plynové vytápění a s tím spojenou celkovou renovaci kotelen, resp. výměníkových stanic. Jednáme s Pražskou plynárenskou a její společností Prometheus, které jsou 100% vlastněné hl. m. Prahou o podmínkách vzájemně výhodné spolupráce v podobě společného podniku, tak abychom měli vliv na stanovení ceny pro občany. Plynárenská přislíbila zlevnění min. o stokorun/1GJ, což je velmi podstatné a pro obyvatele našich bytů jistě příjemné. Touto tematikou se zabývalo i Zastupitelstvo dne 11. 12. 2019 a vyslovilo se záměrem souhlas. Jakmile budou k dispozici konkrétní parametry či návrh smlouvy opět jej projedná Zastupitelstvo naší MČ.

Ivana Šestáková
místostarostka

15. listopadu 2019


Stavba haly tělocvičny zdárně pokračuje. Hrubá stavba je hotova a aktivita se nyní přesune  dovnitř budovy. Stěžejním bodem bude pokládka podlahy, u které jsme strávili nejvíce času projednáváním variant. Zvolený druh povrchu umožní na velmi dobré úrovni provozovat sporty, které ve Kbelích dominují, to jsou basketbal, pozemní hokej, volejbal či malá kopaná. Rada se též zabývala budoucím názvem haly, když pečlivě shromáždila návrhy vzešlé z ankety. Nejvíce jste volili název Sportovní hala, a proto se Rada k této variantě přiklonila s tím, že pokud v průběhu doby vznikne nějaký trefný jednoslovný název, bude pojmenování doplněno jako název sportovní haly
Přehled názvů vzešlých z ankety :
Sporthala Kbely, Aeria, Sportovní hala Kbely, Kbelská tělocvična, Touha aréna, Sportovní hala pana Šlechty, Hangar Arena Kbely, Hangár, Sportovní hala Hangár, Sportovní hala Zdeňka Šedivého, Q-baell, Kbelská vlna, Vlna, Sportovní centrum (hala),  Athleta Praha Kbely, Viktoria Kbely, Kbelská hala Kbelanda, Kbelinda, SITULA, Tělocvična Petra Vabrouška, Sportovní hala Oblouk, Multifunkční sport arena, Sportovní hala Kbelačka, KBS hala, SH Kbely, Sport aréna Kbely Hala Toužimka, Hala Sportovka, SportKbely Hala Kbelka, Multikbel, Multifunkční sportovní hala Kbel, Všesportovní hala Kbely, Sportovní hala Josefa Františka, Vágnerka, Archa, Naše hala, Gbelík x Kbelík, Spektra, Hala Karla Gotta, Kabelka, Kbelská aréna, x Aréna Kbely, Archa, Kambra, Propelerka, Kbelygym, Dom, Goliáš, Titus, Mamut, Triumf, Mulda, Kbelen, Horizont, Panorama, Raftr, Haštalka.
Rada se opakovaně zabývala podobou našich webových stránek, jelikož je tato oblast velmi finančně náročná, hledala optimální řešení. Byla projednána kombinovaná varianta, na které se budou podílet naši informatici a firma YOUR System. Hodláme vám naše stránky co nejdříve po novém roce představit.
Rada byla informována velitelem hasičů, že svépomocí jednotka provádí kompletní opravu karoserie a nosný rám hasičské cisterny Tatra. Členové jednotky provádějí práce ve svém volnu, takže pokud často projíždíte Vrchlabskou ulicí, tak múžete pozorovat či navštívit naše hasiče při práci. Rada kvitovala s poděkováním jejich iniciativu.
Rada se seznámila se zamýšlenou změnou v MHD, kdy z důvodu zástavby Palmovky dojde ke zrušení této konečné, avšak abychom nepřišli o přímou možnost vazby na metro B, měla by 185 a 302 jezdit přes Vysočany, kde je vazba i na vlak do Kbel. Dalším posílením bude linka 182, kterou se dostanete až na Opatov. Změny by měly být spuštěny v prosinci a uvidíme, co nám daná změna přinese a budeme ji následně vyhodnocovat. Největší optimalizace v četnosti a rozsahu spojů pak nastane, až bude realizováno obratiště u hřbitova. Hl. m. Praha jako investor již vybral dodavatele a bude záležet na rychlosti města, jak bude probíhat realizace.
A ještě jedna informace ohledně budoucích záměrů v dopravě. Budoucím areálem  nové výstavby při Polaneckého a dále bývalým PALem do ulice Železnobrodská by měl projíždět mikrobus na elektropohon a propojit tak napříč Kbely a dopravit nás k metru Letňany a na druhé straně k vlakové zastávce. Ale aby toho nebylo málo, tak ROPID uvažuje o možnosti změny příměstských linek končících v Brandýse n L. - Staré Boleslavi nebo do Kostelce n L. na trolejbusy. Rada tento záměr podporuje, neboť to přinese méně hluku a spalin. V této souvislosti byla také opakovaně diskutována možnost zamezení vjezdu vozidel nad 12 t po celé délce Mladoboleslavské. Stále se této myšlenky nevzdáváme, i když víme, že to je běh na dlouhou trať.


Ivana Šestáková
místostarostka

3. srpna 2019

Hala tělocvičny je pod střechou. Dominanta stavby – jeřáb již brzy zmizí. Práce na střeše však budou pokračovat montáží fotovoltaiky, o kterou jsme rozšířili zakázku. Práce plynule pokračují a postupně se budou přesouvat do interiéru. Pracovat se bude také v bezprostředním okolí, proto prosíme rodiče, kteří dovážejí své děti auty k nové budově o zvýšenou opatrnost. Stejně tak u přesunuté autobusové zastávky, která je nyní přímo u technického vjezdu před vchodem do nové budovy v Toužimské ulici směr Kbely.
Rada odsouhlasila další rozšíření bezpečnostního kamerového systému, a to směrem k Hornopočernické ulici. Máme velký předpoklad, že obdržíme na základě naší žádosti na tuto akci dotaci z Ministerstva vnitra.
Rada odsouhlasila odkup a následným rozšíření ulice Zamašská za účelem vytvoření parkovacích míst.
Byla ukončena realizace nákupu a montáže nové hasičské cisterny včetně doplňujícího vybavení. Vůz byl jednotkou převzat a nyní probíhá zkušební testovací provoz. Slavnostní představení této moderní techniky se uskuteční na kbelském posvícení 21. 9. 2019. Jednotka hasičů ze své iniciativy požádala o vlastní znění registračních značek : 150 KBELY (nová Scania), 112 KBELY (Ford Tranzit) a 267 KBELY (Tatra 815). Na poplatek za tyto značky se hasiči složili z vlastních zdrojů.
Městská část provedla vyúčtování veřejné sbírky na pomoc s odvrácením škod způsobených požárem v Jilemnické ulici a předala podklady Magistrátu hl. m. Prahy. Kbeláci opravdu předvedli svoji solidaritu a štědrost. Podařilo se vybrat přes 100 tis. Kč.
Rada opakovaně jednala o možnosti zvýšení nájemného v bytech městské části, neboť už leta jsme na úplném dně ve výši nájemného, jak proti bezprostřednímu okolí, tak oproti obdobným lokalitám Praze (např. Vinoř 100,- Kč/m2, Čakovice 90,- Kč/m2, Satalice 120,- Kč/m2, Praha 14 – 100,- až 120,- Kč/m2, Praha 18 – 100,- až 120,- Kč/m2, Praha 9 – 146,- Kč/m2), zkrátka není městská část, která by měla tak nízké nájemné 72,- Kč m2 jako my. V současné době také stojíme před situací, že jsou potřebné opravy a investice do vnitřních rozvodů v domech včetně elektroinstalací v bytech, a to by za současné úrovně výběru nájemného nebylo možné v odpovídajícím rozsahu realizovat. Rada po dlouhém jednání rozhodla o zvýšení nájemného o 14,- Kč/m2, tedy na 86,- Kč/m2, a to od 1. 1. 2020. U domu seniorů v Borovnické pak dojde k úpravě na 60,- Kč/m2 a Mladoboleslavské na 40,- Kč/m2.
Rada jmenovala do funkce vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Michaelu Brázdilovou, která nastoupila po odchodu bývalé vedoucí do důchodu.
Rada vybrala zhotovitele cyklostezky Mladoboleslavská, Beladova firmu Commatel-Uher s.r.o. za 4,486 mil. Kč.
Rada projednala návrh novely pražské vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. Hl. m. Praha tím hodlá vyjít vstříc městským částem, které volaly po zvýšení této daně a tím zvýšily i své příjmy do rozpočtů. Rada zvolila kompromisní návrh, který ponechává na stejné úrovni hodnoty daně u nemovitostí určených pro individuální bydlení, avšak zvýší platbu za komerční prostory a samostatně stojící garáže. Podrobněji se tomuto věnuje článek uvnitř Kbeláku.
V říjnu je plánována společná akce s naším partnerským městem Dilijan v Arménii, kde bude uspořádán benefiční koncert českých a arménských umělců.
Rada souhlasila s dohodou o vybudování provizorního nástupiště k zastávce MHD „Kbelský lesopark“ v Toužimské ulici. Investorem akce je developer výstavby Rezidence Bleriot na Polaneckého ulici.
Rada byla informována, že Praha 18 – Letňany opět zablokovali nesouhlasným stanoviskem dopravní řešení nepřekřížení Letňansko – Kbelského lesoparku a současně blokují i pokračování směřující k realizaci projektu parku „Havraňák“, který na naší straně má ještě více zatraktivnit a posílit funkce tohoto parku pro oddech a sportovní vyžití.
Mateřské škole Letců Rada schválila maximální navýšení počtu dětí ve třídách tak, aby kapacita mohla být pro kbelské děti ve všech směrech využita.
V závěru roku byla na popud Komise školství a za vřelého souhlasu Rady udělena medaile II. stupně za zásluhy paní učitelce Mgr. Rambouskové za přínos pro kbelské školství zejména pak v oblasti zavedení výuky formou Začít spolu a její další rozvíjení.
Rada odsouhlasila doplněná pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu městské části pro spolky a další prospěšné organizace. Pravidla jasně vymezují, co musí organizace splnit, aby měla na dotaci nárok a dále, jak má nakládat s pořízeným majetkem z těchto dotací. Všechny organizace byly s těmito pravidly seznámeny, tak aby na podzim jsme se již mohli o tato pravidla opřít.
Rada se ujala role prostředníka ve věci zavádění optické sítě ve Kbelích a usměrnila spolupráci s firmou T-mobile, která zasíťuje všechny domy ve Kbelích a CZnet, kdy budou společně pokládat v lokalitách Pod Nouzovem či Tauferova kabeláž k budoucímu využití pro vysokorychlostní internet.
Rada odsouhlasila tzv. zásobník investic pro příští období, který odeslala na Magistrát hl. m. Prahy a který bude podkladem pro žádosti o dotace na tyto akce. Jedná se o tyto investice: Rekonstrukce a přístavba školní družiny, vznik školního klubu, Park Aerovka, rekonstrukce a přístavba budovy B zdravotního střediska, rekonstrukce kbelského hřbitova, revitalizace Vinořského potoka v lokalitě Semčická, poutní cesta Via Sancta, rekonstrukce komunikace Toužimská.
Rada nesouhlasila s novelou vyhlášky o poplatku za komunální odpad, která by přinesla zvýšení poplatku.

Ivana Šestáková
místostarostka

3. června 2019

Financování stavby tělocvičny je pro tento rok zajištěno. MČ obdržela v souhrnu dotaci 30 mil a se zdroji z minulého roku je tak možno provádět plynule realizaci.
Pan starosta spolu s místostarostou navštívili radního pro majetek hl. m. Prahy a projednávali s ním záměry převodu zejména pozemků do naší správy. Jedná se zejména o zeleň a komunikace. Při té příležitosti projednali i možnost odkoupení pozemku v proluce naproti budoucí tělocvičně, kterou vede vysokotlaký plynovod, pro vybudování dalších parkovacích stání k potřebě školy i tělocvičny. Pozemek je v majetku soukromé osoby, se kterou pan starosta tuto transakci kladně projednal za velmi vstřícných podmínek. Vzhledem na skutečnost, že hl. m. Praha je jedna obec, pozemek by odkoupila a svěřila naší městské části do správy.
Rada zadala zpracování studie rozšíření pohřbívacích míst, a to jak formou nových kolumbárií, urnových hrobů či hrobových míst spolu s možností alternativních způsobů piety. S tímto bychom chtěli provést i obnovu zeleně a pěšin. První zpracování studie jsme již měli možnost připomínkovat a očekáváme další variantní zpracování během měsíce června.
Rada se intenzivně zabývala návrhem vlády k výstavbě úředních budov a provozu tzv. „Vládní čtvrti“, když proběhla nejprve jednání se starosty dotčené lokality – Praha 9, Letňany, Kbely a Čakovice, dále pak na úrovni primátorské a nakonec proběhlo jednání se zástupci majetku státu. Rada MČ Praha 19 přinesla k tomu usnesení:
Konstatuje, že svůj souhlas s uvedeným projektem podmiňuje
Dostavbou severní části vnějšího okruhu (úseky 519 a520) a návazných komunikací,
Prodloužením linky C metra do oblasti Čakovic, včetně vybudování dostatečných kapacit pro parkování (P+R),
Vybudování nemocnice, čímž dojde k posílení zdravotní péče,
Vybudování dostatečných školských, sportovních kapacit a objektů obchodu a služeb,
Posílení kapacity železniční dopravy na trati 070.
Ukládá starostovi a ostatním členům samosprávy MČ Praha 19 v této věci jednat ve smyslu výše uvedeném.
Rada přivítala iniciativu soukromého dopravce a jeho realizaci nového nízkopodlažního vlaku, kterým provozuje linku S4 a S34, které jsou velmi využívané, jako nejrychlejší spojení s centrem.
Rada odsouhlasila žádosti o podporu na Ministerstvu životního prostředí o další rozšíření elektromobility resp.. pořízení elektromobilu pro potřeby MČ. Stejně tak jsme podpořili možnost vybudování 3 dobíjecích elektrostanic, které by mělo vybudovat ČEZ. Jakmile budou dojednány konkrétní parametry, budeme Vás o realizaci informovat.
S ohledem na neustálé havárie horkovodu v oblasti základní školy, byl projednán záměr přeměny druhu vytápění na plyn. Tuto výměnu bychom chtěli provést během letních prázdnin, tak aby v příštím školním roce již byla v provozu spolehlivá, moderní plynová kotelna.
S nájemníky bytového domu v ulici Hůlkova č. p. 302 byl projednán záměr zájemce – investora s nástavbou o další patro s tím, že provede na svůj náklad potřebné rekonstrukce a odkoupí půdní prostory. Tento záměr se však nesetkal s kladným ohlasem nájemníků a naopak zástupci městské části nabídli obyvatelům bytového domu možnost odkoupení domu do jejich vlastnictví. Tento záměr byl nájemníky schválen a nyní městská část projednává podmínky.
Rada schválila posílení rozpočtu mateřských škol na úhradu energií a služeb v areálu MČ PRALES vzhledem ke skutečnosti, že výše úhrad nám je známa až v tomto období.
Na radnici proběhlo jednání se zástupci PVS a PVK ohledně vedení kanalizační a vodovodní sítě. Hlavním bodem jednání bylo řešení napojení ulice Hůlkova, možnost přepojení části Kbel na čistírnu v Miškovicích a ulevit tak stávající přetížené kbelské ČOVce a tím i uvolnit kapacity pro realizovanou či plánovanou výstavbu. Dalším horkým bodem bylo řešení odtoku srážkových vod, kde městská část navrhla jednodušší, levnější a bezpečnější řešení, které však nebylo akceptováno a na závěr bylo s velkým důrazem apelováno na spuštění realizace zkapacitnění kbelské čistírny odpadních vod, na kterou čekáme více jak 10 let a která nám blokuje další rozvoj Kbel. Vedením obou podniků nám byla přislíbena podpora a dojednány dalších jednání ohledně technických řešení a postupy k urychlení procesu realizace.

Ivana Šestáková
místostarostka

15. března 2019

S ohledem na změnu rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o ponechání nevyčerpaných dotací z předchozího roku bylo upuštěno od samostatné rekonstrukce sociálních zařízení ve zdravotním středisku a budeme postupovat komplexně v rámci celé nástavby střediska. Do konce května by mělo být ukončeno výběrové řízení na dodavatele a před prázdninami by měla začít samotná stavba.
Co se týká stavby haly tělocvičny, tak ta běží dle harmonogramu a její dokončení v příštím roce spíše závisí na dostatku financí. Požádali jsme si o dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a koncem března se dozvíme na kolik jsme byli úspěšní. Stavba je pravidelně kontrolována a již došlo na některá vylepšení či úpravy. Rada rozhodla, že v rámci úspor energií osadí tělocvičnu fotovoltaickou elektrárnou.
Koncem roku jsme projednávali s Pražskou teplárenskou cenu tepla, když v prvním návrhu bylo navýšení o cca 11%, konečná cena 679,49 Kč za GJ pak představuje navýšení o 4,21% oproti roku 2018.
V souvislosti nejen s cenovou politikou Pražské teplárenské, ale vzhledem k neustálým haváriím vedení horkovodu se Rada zamýšlí nad alternativním řešením způsobu vytápění, které by zahrnovalo rekonstrukce kotelen s případnou změnou zdroje. Tato akce však představuje velký zásah a bude muset být naplánována na několik etap.
V opakovaném výběrovém řízení na dodavatele nového hasičského vozu zvítězila firma KOBIT s.r.o. za cenu 9,9 mil. Kč včetně DPH. Po schválení rozpočtu bude podepsána smlouva a cisterna spolu se speciálním vybavením se začne montovat. Zkompletována by měla být do léta.
MČ prostřednictvím bezpečnostního ředitele opětovně podala žádost o grant na rozšíření kamerového systému.
Kromě auditu hospodaření městské části, který bude předložen na červnovém jednání Zastupitelstva, probíhala ke konci roku též kontrola na úseku místních a správních poplatků, která konstatovala, že je v této oblasti postupováno s náležitou pozorností, a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Aby kontrol nebylo málo, proběhla po 18 letech zřejmě poslední kontrola ze Státního fondu rozvoje bydlení na dodržení pravidel při výstavbě a provozu Domu pro seniory na Mladoboleslavské ulici. Z tohoto fondu jsme obdrželi na jeho výstavbu příspěvek. I zde kontroloři konstatovali, že je vše v pořádku. Dohled fondu trvá 20 let.
Rada schválila harmonogram řádných jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2019 v těchto termínech: 6. března, které již proběhlo, 26. června, 25. září a 11. prosince, vždy ve středu od 17 hodin v sále Lidového domu. Pan starosta v souladu se zákonem též může svolat zasedání mimořádné či upravit termín zasedání řádného.
Rada rozhodla o úpravě směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu, přičemž došlo k úpravě webových stránek úřadu, kde byly doplněny odkazy na profil zadavatele a registr smluv.
Rada schválila střednědobý a roční plán interního auditu, který se týká nejen samotného úřadu, ale též našich příspěvkových organizací, kterými jsou mateřské školky a základní škola.
Vedení radnice odsouhlasilo plán investic na období 2019 až 2022, ze kterého bude magistrát, tedy hl. m. Praha čerpat podklady pro příští požadavky městské části. Do plánu investic jsme zahrnuli tyto akce: tělocvična ZŠ (akce bude probíhat do roku 2020), park Aerovka (za ulicí Hůlkova), přístavba či rekonstrukce školní družiny, přístavba budovy B zdravotního střediska, revitalizace Vinořského potoka (pro Kbeláky zvaný Chobot).
K našemu velkému potěšení došlo k dalšímu posunu ve věci nepřekřížení Letňansko-kbelského lesoparku, kdy bylo pořizovatelem – magistrátem rozhodnuto o vypuštění varianty silnice přes park a zahájeny práce na variantních řešeních vedení komunikací okolo parku. Jakmile budou tyto varianty zpracovány, budeme opět osloveni k vyjádření.
Rada odsouhlasila záměr odkoupení části pozemku u nádraží za účelem výstavby repliky kapličky a oslovila dopisem Správu železniční dopravní cesty, která spravuje majetek železnic. S ohledem na zkušenosti s úřednickými kolečky u tohoto obrovského státního úřadu očekáváme rozhodnutí během jara až léta.
Na základě úspěchu koncertu houslisty Václava Hudečka v kbelském kostele, bylo rozhodnuto o konání dalšího koncertu, a to v termínu Velikonočního pondělí 22. Dubna. Upoutávku naleznete v tomto Kbeláku.
3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19
Ve středu 6. Března se uskutečnilo 3. ZZMČ jehož hlavním bodem bylo schválení rozpočtu městské části na tento rok. Jelikož je v letošním roce vše podřízeno stavbě tělocvičny, na kterou stále sháníme finance, byl rozpočet omezen na základní úkoly. Nejvíce došlo k seškrtání v kapitole životního prostředí, dopravy a chodu úřadu. Také žádosti o finanční podporu organizací, které se zabývají sportem, výchovou mládeže či kulturou byly z téměř 2 miliónů upraveny na 1,2 mil. Kč, které získají formou dotace na svou činnost a kterou musí ke konci roku řádně vyúčtovat. Hlavním kritériem pro přiznání podpory byla činnost pro kbelské děti, prospěšnost a přínos pro kbelskou veřejnost.
Ivana Šestáková
místostarostka

21. listopadu 2018

Během měsíce září byl instalován nový památník k výročí vzniku republiky, československých legií a obětem první světové války a upraveno jeho okolí včetně nové studny s rumpálem při ulici Vrchlabská. Při této příležitosti zejména komise kultury připravila organizaci oslav dne 100. výročí vniku Československé republiky a Rada schválila předběžný rozpočet na akci spolu s ohňostrojem a večerní staročeskou zábavou v Lidovém domě. Termín byl zvolen již na sobotu 27. 10. 2018, což se nakonec ukázalo vzhledem k počasí jako velmi šťastné rozhodnutí.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby tělocvičny. Nejlevnější nabídku podala firma Geosan a.s. za 150 mil. Kč, když druhá byla o 10 mil. dražší. Cena Radu sice nepotěšila, ale nezávislý kontrolní rozpočet hodnotu díla potvrdil. Nyní připravujeme podmínky smlouvy a předání staveniště, tak abychom zahájili stavbu co nejdříve.
Na schůzce s Pražskou teplárenskou vedení radnice domluvilo postup plánu generálních oprav horkovodu na našem území. V letošním roce bude postupovat rekonstrukce v ulici Hůlkova a v příštím roce pak v ulici Semilské, která bude zejména z hlediska řešení dopravy náročnější a bude koordinována s vybudováním parkovacích stání v této ulici. Bonusem těchto oprav bude nejen dalších 9 míst na parkování, ale také komplexní rekonstrukce této komunikace.
Při ulici Chotětovská a Lužanská – podél dráhy je dokončován fitpark pro veřejnost, je to další prostor pro sportovní vyžití a kondici Kbeláků.
Ateliér Slavíček pracuje na projektové dokumentaci k nástavbě zdravotního střediska, a to dle vyjádření hygieny, pojišťovnami a v neposlední řadě především s lékaři. Museli jsme ustoupit od možnosti samostatného zákrokového sálu a místo RTG bude sonografie. Nejvíce prostoru získala oblíbená a obsazená rehabilitace, v souladu s hygienickými předpisy a s potřebou zázemí pro lékaře, dojde ke sjednocení všech třech praktických lékařů na jedno patro a přibudou tzv. putovní ordinace, jako je např. neurolog, psycholog, kožní atp., kteří mohou k nám docházet na část týdne a o které chceme pro vás rozšířit služby. Ostatní lékaři, jako gynekologie, ORL a zubař také zůstávají, pouze dojde k jejich přeskupení tak, aby všichni lékaři měli odpovídající podmínky. U ordinace dětské lékařky nedojde u vnitřního uspořádání ke změnám. Do konce roku budeme zahajovat stavbu rekonstrukcí stávajících sociálních zařízení a v příštím roce pak dojde na nástavbu a přeskupení ordinací. Samozřejmě, že dojde i na výměnu výtahu s ohledem na nárůst budovy o jedno patro.
Rada rozhodla o vyřazení hasičského vozu LIAZ, který již neobdržel STK a pro naše úkoly v rámci IZS byl neopravitelný. S vděčností jej převzali jako dar zástupci obce Hrejkovice, pro jejichž účely je dostačující.
Obě mateřské školy si na začátku září požádaly o výjimku a bylo jim povoleno maximální možné obsazení tříd.
Rada vyslovila souhlas s vyhláškou, která omezuje konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích ve vymezených lokalitách, či ji povoluje při pořádaných akcích městskou částí.
Rada schválila připojení a realizaci dalšího kamerového bodu v ulici Bakovská.
Pan starosta ve spolupráci s tajemníkem na základě podnětů občanů a preventivní skupiny SENIOR nařídili pravidelný monitoring a dohled na veřejný pořádek v nedokončené stavbě ubytovny v ulici Hornopočernická. Městská policie včetně našeho streetwalkera několikrát během dne adresu navštěvují a podávají zprávy. Dalším podnětem, kterým se skupina zabývala, byla situace po požáru v Jilemnické ulic, kdy jsme byli hasiči upozorněni, že staré hliníkové rozvody nebo zanedbání údržby elektroinstalace může vést k tragédiím.
V souladu s předchozími jednáními s ředitelem Mgr. Přibilem Rada odsouhlasila vznik základní umělecké školy při naší základní škole a pověřila p. ředitele sestavením přípravného výboru a podniknutím potřebných kroků ke vzniku tohoto subjektu.
Na základě podnětů občanů a ve spolupráci s policií podala MČ prostřednictvím bezpečnostního ředitele podnět prošetření vandalství v podobě sprejerství a na návrh pana starosty vypsala Rada odměnu 50 tis. Kč za informace vedoucí k dopadení vandalů.
Rada se kladně vyjádřila k připomínkám a posouzení stavby tzv. Mladoboleslavská x Budovatelská na životní prostředí, tj. pokračování obchvatu z ulice Polaneckého podél letiště, tedy odklonění přetížené dopravy z ulice Hornopočernická. Připomínky občanů z této lokality byly zapracovány do dokumentace. Stanovisko bylo postoupeno na magistrát k realizaci.
Rada se taktéž zabývala situací dopravního řešení v budoucí zástavbě při ulici Zamašská a v souladu s podněty tamních obyvatel a rozhodla do projektu zapracovat zřízení obytné zóny na komunikaci Zamašská v úseku Semilská-Kosmonoská a rozšíření dané vjezdové a výjezdové komunikace na 5,5 m.
Rada se zabývala situací rodiny a obyvatel domu Jilemnická, kde došlo k požáru, při kterém šlo o životy a zároveň k velkým materiálním škodám. Kromě adresné pomoci, také rozhodla o konání veřejné sbírky, kterou během týdne magistrát odsouhlasil a je potěšující, že konto, které bylo pro tento účel vyčleněno, se úspěšně plní. Vedení radnice je v kontaktu s postiženými a vítá i další nápady pro zlepšení situace.
Rada poděkovala všem členům poradních orgánů, jako jsou komise, poradní skupiny, ale i výbory za vykonanou práci v uplynulém volebním období.
Ivana Šestáková
místostarostka

14. listopadu 2018

První ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 ve volebním období 2018 – 2022
Ve středu 14. 11. 2018 se uskutečnilo odložené první ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Zasedání bylo odloženo z důvodu podání žaloby na neplatnost volby zástupcem volební strany KDU-ČSL, TOP09 a nezávislých kandidátů. Městský soud v Praze dne 6. 11. 2018 vydal k podanému návrhu zamítavé stanovisko a pan starosta mohl svolat do týdne toto zasedání. Jeho hlavními body byly, jak z názvu vyplývá, především volby do vedoucích orgánů naší městské části, tj. volba starosty, místostarostů a dalších členů rady. Byly ustaveny také výbory Kontrolní a Finanční spolu s předsedy a členy. A jak volby dopadly ? Starostou byl zvolen pan Pavel Žďárský, místostarosty Ing. Vladimír Olmr a Ivana Šestáková, dalšími členy rady pánové Leoš Biskup a Ing. Radek Petráň. Předsedou Kontrolního výboru byl zvolen JUDr. Martin Ridzoň a výboru Finančního Ing. Miroslav Šimek. Celé usnesení včetně ostatních bodů jednání Zastupitelstva naleznete na webu městské části.

Složení zastupitelstva pro volební období 2018 -2022 dle výsledků voleb: Pavel Žďárský, Ing. Vladimír Olmr, Ivana Šestáková, Leoš Biskup, Ing. Radek Petráň, Ing. Miroslav Šimek, Ing. Jana Bezemková, Ing. Petr Blažek, Sylvia Bělová, Petr Váňa, Mgr. Aleš Liberda, Mgr. Rastislav Švec, Mgr. Jarmila Stejskalová, JUDr. Martin Ridzoň, Mgr. Jan Hazlbauer.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

3. srpna 2018

Vedení městské části bylo úspěšné v získání dotace na zhotovení památníku k výročí vzniku republiky, čsl. legií a obětem první světové války, který bude umístěn v parčíku v dolní části Vrchlabské ulice.
Nyní se již betonují základy a dodavatel kamene již potvrdil jeho přípravu k tvarování. Zároveň bylo řešeno osvětlení památníku a jeho varianty.
Odhalení spolu s doprovodným programem je naplánováno na 28. 10. 2018 od 14 hodin a večer by mělo dojít i na oblíbený ohňostroj.

Úspěchem rovněž skončila žádost o dotaci na revitalizaci zahrady naší základní školy z fondu životního prostředí, na jehož projektu spolupracovala radnice se SRPŠ a paní Annou Kozovou, autorkou designu.
V konkurzu na ředitele/ku základní školy Rada nevybrala žádného vhodného uchazeče a pověřila vedením školy od 1. 8. 2018 Mgr. Květoslava Přibila, který má praxi v manažerských pozicích a zároveň je i pedagogem s vysokoškolskou praxí. S odchodem pana ředitele Mgr. Tomáše Huška odcházejí i jeho zástupci, proto dojde k obměně i těchto pozicích. Mgr. Přibil neztrácí čas a již od července se plně věnuje personálnímu a technickému zajištění chodu školy. Vrcholí také přípravy na zprovoznění třídy mateřské školy v areálu PRALES, ve kterém se budou postupně střídat třídy MŠ Letců a MŠ Albrechtická tak, aby si všechny děti
během roku tento oku a duši lahodící přírodní areál užily. Montuje se nábytek a příslušné vybavení, ve výrobě jsou herní prvky a budoucí podoba přilehlé zahrady. Náklady budou okolo jednoho mil. Kč.

Městská část se připojila k memorandu sedmi městských částí – Čakovice, Satalice, Praha 19, Praha 9, Praha 14, Běchovice, Dolní Počernice, a to v oblasti osobní železniční dopravy, která by se měla v této oblasti
rozvíjet v podobě rozšíření tratě (zdvojkolejnění), rozšíření počtu zastávek, zkrácení intervalů a modernizace vlakových souprav.

Rada schválila zadávací dokumentaci k pořízení nákladního elektromobilu k podání žádosti o dotaci z ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Tento automobil hodlá MČ využít v péči o Kbely, zejména ke svozu bioodpadu nebo čištění veřejných ploch.
Rada nařídila rozšíření a zdokonalení elektronického požárního zabezpečení v Lidovém domě.
Rada rozhodla o opakovaném výběrovém řízení na nákup hasičské cisterny, jelikož v prvním kole firmy avizovaly časovou zaneprázdněnost a obsazené kapacity. Rada proto prodloužila termín dodání a vypsala nové řízení.
Na základě žádosti Kulturního a rodinného centra CoByDup došlo k úpravě přístupu do tělocvičny spolu se změnou povrchu schodů.
Městská část obdržela zpět od hl. m. Prahy uhrazenou daň z příjmů za loňský hospodářský rok ve výši 3.903.948,52 Kč, neboť tato daň je příjmem obce a hl. m. Praha ji následně převádí městským částem do příjmů.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

31. května 2018

Rada vybrala zhotovitele památníku ke stoletému výročí republiky, československých legií a obětem 1. světové války. Bude jím kamenictví Daha z Nehvizd, které nás příjemně překvapilo i příznivou cenou za 1,3 mil. Kč. Zároveň zástupci firmy byli schopni nabídnout atraktivní kombinaci kamene pod názvem Volga Blue a Viscont White. V této věci zároveň jednal a jedná pan starosta s náměstkyní paní prof. Kislingerovou spolu s radním Wolfem o přidělení dotace na tento významný počin.
Výstavba další repliky kapličky u kbelského nádraží se přiblížila, neboť České dráhy, jako majitel pozemku, daly souhlas a nabídly městské části odkup potřebné části pozemku do našeho vlastnictví, které by zabránilo majetkovým sporům do budoucna včetně přístupu a možnosti oprav. Vedení městské části toto uvítalo a nyní jednáme o podmínkách.
Výběrové řízení na dodavatele stavby tělocvičny proběhne dvojkolovým způsobem, 26. 6. budou otevřeny obálky s prokázáním kvalifikačních předpokladů a 24. 7. proveden výběr. Pokud vše proběhne hladce, můžeme 24. 8. mít smlouvu s dodavatelem. Bohužel díky pravidlům resp. zákonu o zadávání veřejných zakázek nelze žádný z klíčových termínů zkrátit.
Rada souhlasila s prázdninovým provozem mateřských škol, a to obdobně jako v minulých letech:
Od 2. do 14. 7. 2018 bude v provozu MŠ Albrechtická,
od 16. do 27. 7. 2018 bude v provozu MŠ Letců.
V srpnu budou, jako každoročně, obě MŠ uzavřeny.
A ke školským zařízením ještě další informace: v souladu s danými termíny a na základě výsledků auditů byly předloženy Radě účetní závěrky obou mateřských školek a základní školy s doporučením je schválit. Rada obdržela také účetní závěrku hospodaření městské části a u té magistrátní audit konstatoval „bez závad“, proto Rada všechny účetní závěrky schválila. Hospodaření všech našich organizací a Městské části Praha 19 bude předmětem jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 v červnu.
Rada schválila příspěvek MŠ Albrechtická na zpracování žádosti o dotaci z MŠMT na revitalizaci zahrady. Základní škola se zapojila do podobného projektu resp. výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictví Státního fondu životního prostředí. Zde jsme již obdrželi oznámení, že naše žádost postoupila do dalšího posuzovacího kola. Moc bychom si přáli ve všech případech jejich úspěšné završení.
Rada v termínu schválila veškeré dokumenty a podklady k fungování nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR, a to jak pro úřad, tak pro všechna naše školská zařízení.
Jak jsme již avizovali minule, tak na červnovém zasedání Zastupitelstva, pravděpodobně 20. 6. 2018 se budou projednávat připomínky naší městské části k Metropolitnímu plánu. Vaše individuální připomínky můžete od 27. 6. 2018 do 26. 7. 2018 podat přímo pořizovateli tedy hl. m. Praze. Podrobnější informace jsou zpracovány uvnitř Kbeláku.
Po renovaci a úpravě studny Barborka bude v nejbližších 14 dnech provedena úprava studny u ulice Vrchlabská (bývalá veřejná pumpa). Dostane novou vyzdívku a osazena bude funkčním rumpálem.
Rada resp. pan starosta obdržel informaci od společnosti Jagello 2000 s tím, že letošní plánovaný letecký den 9. 6.2018 se neuskuteční, avšak bude se konat v roce příštím, což umožní lépe připravit takto složitou akci včetně veškerých zajištění techniky, dopravy, bezpečnosti a financí.
Naopak připravovaná akce Legionářký tábor na sobotu 9. 6. 2018 se 100% uskuteční, a to v režii naší městské části a ve spolupráci s vedoucím Skauta S.V.V. panem Podlahou a v plném proudu jsou přípravy na akci, která bude mimořádná nejen svým pojetím, ale i časovým rozsahem neboť ležení tábora bude postaveno již v pátek večer a po celou sobotu bude až do večera probíhat program. Legionáři opustí Kbely v neděli dopoledne.
S velkým potěšením jsme zaznamenali zahájení realizace krajinného parku Havraňák, kterým bude rozšířena plocha kultivované zeleně v kbelsko – letňanském lesoparku. Tzv. trojúhelník pole při ulici Toužimské u výjezdu ze Kbel směrem na Letňany byl již oset trávou, aby se stihla dostatečně zakořenit a další úpravy budou následovat. Rada shlédla prezentaci budoucí podoby Havraňáku, kde kromě osazení zelení nebudou chybět nové trasy pro pěší či kola, ale také drobné občerstvení a možnost opékání na ohništi.
Rada rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pozice ředitele/ky naší základní školy, a to s nástupem od září.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

26. dubna 2018

Na březnovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se konalo poslední týden v březnu byla rozdělena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určená jako rezerva na investiční výdaje pro městské části. Naše městská část obdržela na naši opakovanou žádost 20.000 tis. Kč na stavbu tělocvičny. I když stále hodnota doposud obdržených dotací na toto dílo nedosahuje plného rozpočtu stavby, jsme schopni z dalších zdrojů hrubou stavbu haly tělocvičny postavit. Urychlili jsme tedy přípravy na zadání výběrového řízení a pověřili tím ověřenou profesionální firmu ZAVOS.
Převzali jsme dokumentaci k památníku ke vzniku republiky, legií a ukončení první světové války, o kterém jsme vás již minule informovali. Nyní se zaměříme na výběr vhodného materiálu a zhotovitele.
Rada projednává výstavbu další repliky kapličky, a to u kbelského nádraží. Hodláme ji umístit nejblíže místu, kde stála. To však vyžaduje souhlas Českých drah, avšak náš stavební úřad je v této věci velmi zdatný a se státním podnikem již v této věci jedná.
V souvislosti s kapličkami na území Kbel, Prahy 9 a Vinoře jsme podpořili záměr vzniku cyklotrasy, která bude v podstatné části úseku tehdejší trasy Via Sancta tuto poutní cestu kopírovat a u kapliček vzniknou zastavení a odpočinková místa spolu s naučnými texty. V místech, kde se trasou nelze s kolem či pěšky přiblížit nebo kaplička zmizela, vzniknou nová zastavení popřípadě nová spodobnění kapliček. Rada s tímto projektem vyslovila souhlas a podala podnět k jeho dopracování.
Na základě doporučení z bezpečnostní komise Rada odsouhlasila aktualizaci dokumentu Bezpečnostní koncepce MČ Praha 19.
Rada se také zabývala situací ohledně zastaralého systému místního rozhlasu, respektive reproduktorů rozmístěných na sloupech veřejného osvětlení, které už nedopovídají parametrům bezpečného vysílání a jeho obnova se jeví jako nehospodárnou. Ve spolupráci s tajemníkem úřadu a bezpečnostním ředitelem bude navrženo alternativní řešení. Rada v této věci opakovaně podpořila prioritní systém SMS kanálu a jeho výhod pro všechny kbelské občany. Dovolujeme si proto opakovaně doporučit zřízení této služby do vašeho mobilního telefonu.
MČ obdržela podklady k návrhu nového Metropolitního plánu, kterým se nyní zabývají komise Rady a předávají svá stanoviska. Bohužel ani tento návrh není posledním a v květnu či červnu bude k dispozici další varianta k vyjádření za městskou část, tedy k projednání na Zastupitelstvu MČ Praha 19. Předpoklad je červen či září t. r..
Rada schválila navýšení kapacity MŠ Letců o 6 dětí.
Rada projednala nabídkové řízení ohledně zajištění optické sítě pro možnost připojení všech kbelských obyvatel. Jediný operátor T-Mobil předložil nabídku dle našich podmínek a je schopen dané dílo dokončit v příštím roce. Předchozí zájemce UPC toto nebyl schopen zajistit. Po zpracování přesných podmínek a harmonogramu vás budeme podrobně informovat o této akci, neboť se dotkne nabídky maximálního zlepšení internetových a datových služeb pro každého obyvatele Kbel.
Rada schválila další rozšíření venkovního fitparku a jeho podoby. Umístěn bude na začátek zeleného pasu ulice Chotětovská.
Rada se připojila k memorandu žádající posílení četnosti dojezdu vlaků metra do konečné v Letňanech, tedy ne jako doposud, kdy vlaky končily ve stanici Ládví a museli jsme čekat na následující spojení do Letňan. Samostatně jsme také organizaci Ropid zopakovali náš požadavek na posílení zejména víkendových spojů linky 185.
Na základě špatného technického stavu hasičské cisterny LIAZ, způsobeného stářím a opotřebovaností, starosta rozhodl o jeho vyřazení z provozu. Zároveň požádal o dotaci na nákup nové cisterny či převedení novější techniky z HZS hl. m. Prahy. Pokud nebude naší žádosti vyhověno, starosta předloží návrh na zakoupení zásahové cisterny z našeho rozpočtu, tak aby naše jednotka SDH měla plné zajištění dvou zásahových cisteren, neboť četnost výjezdů naší jednotky se za poslední období neustále zvyšuje.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

14. března 2018

Již minule jsme Vás informovali o naší pokračující iniciativě zabránění překřížení kbelsko – letňanského lesoparku silnicí. Po našem veřejném protestu na jednání Výboru pro územní rozvoj na hl. m. Praze se uskutečnila další jednání, jejichž výsledkem je závazek letňanské radnice stáhnout podnět č. 66, který poslal silnici podél kbelského katastru přes park směrem do Čakovic. Naopak „naše“ změna č. 2809 bude prozatím respektována v části, kdy ulice Polaneckého pokračuje stávající Toužimskou esovitým vyústěním u tzv. betonárky na Veselskou. Ostatní plánované komunikace směr Čakovice budou řešeny v rámci pořizování Metropolitního plánu a v souladu se zadanými propočty dopravního zatížení a vazeb na budoucí obchvat resp. stavbu č. 520 na území Středočeského kraje.
Vedení radnice děkuje všem, co nás v tomto podpořili a i nadále budeme bedlivě sledovat zachování celistvosti parku. V té souvislosti došlo také k posunu ve věci našeho návrhu na rozšíření parku o další plochy a příslušné odbory hl. m. Prahy již na tom pracují.
Finišují práce na komplexní dokumentaci ke stavebnímu povolení a zadávací dokumentace k výběrovému řízení na halu tělocvičny, neboť v březnu bude hl m. Praha rozhodovat o dotacích, na jejíž přidělené výši závisí hladké rozběhnutí stavby, resp. možnost vypsat výběrové řízení na zhotovitele.
S ohledem na letošní „osmičková“ výročí se Rada rozhodla o vybudování společného památníku k výročí vzniku Československé republiky, Československých legií a ukončení 1. světové války. Oslovili jsme ak. sochařku Janu Bačovou Kroftovou, vinořskou občanku, jejíž symbolika a dílo nás zaujala. Paní sochařka pracuje již od prosince na prostorové vizualizaci a předložila již několik variant. Na posledním únorovém jednání Rady jsme již konsensuálně vybrali hlavní ideovou podobu, která bude následně dopracována k předání k realizaci. Památník hodláme umístit do parčíku za malé hřiště u rybníka směrem k Vrchlabské ulici.
Obnova studně Barborka je prakticky dokončena, čekáme pouze na lepší klimatické podmínky ohledně elektroinstalace a doplnění zábradlí. Předpokládáme slavnostní otevření a zprovoznění v sobotu 24. 3. 2018, kdy pořádáme tradiční Velikonoční jarmark v Centrálním parku.
Obdobná situace je u repliky kapličky ve Vrchlabské ulici, kde čekáme na realizaci výmalby dle originálu a pokud povětrnostní podmínky dovolí, můžeme spolu s Barborkou vysvětit ve stejném termínu i tuto stavbu.
Rada opakovaně vyhlásila výběrové řízení na prostor prodejny v Katusické ulici s tím, aby charakter budoucí provozu doplňoval či byl blízký k daným prodejnám a službám.
Rada souhlasila s poskytnutím příspěvku Poliklinice Prosek, tak jako v loňském roce, neboť jsou zde ošetřeni i naši obyvatelé a MČ Praha 9 provozuje polikliniku nad rámec spádové Bulovky.
Úhrada poplatků či jiných plateb včetně nájemného prostřednictvím platebního terminálu, tedy platební kartou již na úřadě běží, a proto můžete bez problémů této služby plně využívat.
Velitel letecké základny informoval vedení radnice o chystaném leteckém dni, který hodlají uspořádat v sobotu 9. 6. 2018 u příležitosti 100 let výročí kbelského letiště. S ohledem na význam a rozsah akce, která bude večer spojená s Muzejní nocí, se uskutečnilo společné setkání dotčených organizátorů, dopravních a bezpečnostních složek k zajištění průběhu akce. Letecký den bude pod záštitou Armády ČR a vstup na leteckou přehlídku bude zdarma.
Rada obdržela od magistrátu plán kontrol na letošní rok, kdy kromě měsíce května a prázdnin bude každý měsíc na některém s úseků úřadu probíhat kontrola dané problematiky.
Rada, tak jako každoročně odsouhlasila připojit se k akci Vlajka pro Tibet a 10. 3. 2018 bude vyvěšena tibetská vlajka.
Rada souhlasila s poskytnutím dvou bytů, jako stabilizačního prvku pro učitele naší Základní školy.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

22. prosince 2017

Na základě podnětu vedení Letňan jednal náš pan starosta s Výborem rozvoje hl. m. Prahy, který spolurozhoduje o změnách územního plánu. Jednalo se o tom, že Letňany svým podnětem na změnu územního plánu vrátili zpět naše úsilí o nepřekřížení parku budoucí komunikací, pokračující z Polaneckého a Toužimské. Již několik let totiž trváme na jiném trasování silnice, aby nedošlo k nesmyslnému rozkrojení letňansko-kbelského parku a tím k jeho znehodnocení. Již v minulosti jsme vás informovali, že jsme nechali vypracovat variantní řešení, které by trasu komunikace vedlo v ose stávající Toužimské a v prostoru parkoviště a bývalé betonárky v Letňanech by se trasa napojila na stávající komunikaci Veselskou. Pražský Institut plánování a rozvoje na základě naší studie a souhlasu Letňan z roku 2014 vypracoval změnu trasy a zároveň pořídil další napojení směrem na Čakovice. Vedení letňanské radnice nyní s tímto nesouhlasí a vrací zpět variantu překřížení parku, navíc ji trasuje do kbelské části a do prostoru blíže ke kbelské zástavbě. Naše vedení radnice okamžitě vyslovilo nesouhlas a trvá na svém neměnném stanovisku, že trasa komunikace musí vést tak, aby nedošlo ke zmíněnému nesmyslnému překřížení. Budeme muset opět vyvinout nemalé úsilí na zachování celistvosti parku, který je zejména pro letňanské občany velmi významným oddechovým a krajinářským prvkem v lese okolní zástavby.
Rada byla informována, že hl. m. Praha uvažuje o rozšíření železničního spojení napojením trati na Brandýs n. L. formou nové odbočky, která bude pokračovat směrem na Ctěnice a Přezletice v koridoru mezi ulicemi Semilská a Jilemnická. Domníváme se, že by tato změna pomohla odlehčit automobilové dopravě směřující ze Středočeského kraje, a proto hodláme tento podnět podpořit, avšak za podmínek celkové modernizace a elektrifikace veškerých úseků trati včetně zkapacitnění spojů, dále vybudování moderních zastávek, jak na Mladoboleslavské, tak nové zastávky v Jilemnické spolu s rekonstrukcí této komunikace a vybudováním cyklostezky směrem na zámek Ctěnice.  
Rada souhlasila se zapojením se do preventivního dotačního projektu forenzního označení jízdních kol, které nejen bude působit preventivně, ale také napomůže k vyhledání a navrácení mnohdy velmi cenných kol. O výsledcích vás budeme informovat.
Rada na základě provedeného geologického průzkumu vybrala zpracovatele záchranného archeologického průzkumu v prostoru budoucí stavby tělocvičny. Bude provedeno odfrézování povrchových pasů živice, její odtěžení do hloubky 70 cm a provedením sond. Po dokončení budou pasy opět zasypány. Cenová kalkulace průzkumu činí necelých 440 tis. Kč.
Hl. m. Praha vyhovělo naší letité žádosti a přidělilo dotaci na nástavbu zdravotního střediska. Rada zadala po statickém posudku studii nástavby a způsobu její realizace, tak abychom v příštím roce mohli nástavbu realizovat.
Rada ustanovila preventivně bezpečnostní skupinu s názvem Senior, která se bude zabývat zejména problematikou bezpečnosti a prevence patologických jevů a ochranou života a majetku dané skupiny. Vedoucím skupiny je pan tajemník JUDr. J. Nykles, kterému můžete předávat podněty týkající se této oblasti.
Rada odsouhlasila možnost platby poplatků na úřadě prostřednictvím platebního terminálu resp. platební kartou. Realizaci předpokládáme po novém roce.
Rada rekapitulovala externí kontrolní činnost na úřadě. V letošním roce bylo provedeno 18 kontrol týkajících se těchto oblastí či odborů: přezkoumání hospodaření městské části, kontrola dotace pro SDH (hasiči Kbely), povodňových opatření, silniční správní úřad a speciální stavební úřad, sociálně právní ochrana dětí, živnostenský úřad, úsek zdravotnictví, matrika a státní občanství a celý úsek spadající do bezpečnosti práce a požární bezpečnosti. U všech kontrolovaných nebyla zjištěna pochybení, pouze drobné  nedostatky, které byly ve většině případů odstraněny ještě v termínu do ukončení kontroly.
Rada rozhodla o obnově měřiče rychlosti u budovy základní školy, jelikož stávající rychloměr byl poškozený a jeho oprava nerentabilní. Nový ukazatel má hodnotu necelých 67 tis. Kč.
Rada s díky přijala dar od firmy KNAUF, která vyfinancuje rozšiřující výuku německého jazyka a exkurzi žáků naší základní školy.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

27. listopadu 2017

Na základě přímého jednání s obyvateli a jejich dalších připomínek ohledně dopravy v ulicích Zamašská, Semilská, Svijanská a jejich bezprostředního okolí, bylo velmi rychle přistoupeno na další alternativní způsob omezení vjezdu do této lokality. Následně opět dojde k vyhodnocení. Prozatím se řešení jeví bezproblémově.
Práce na projektové dokumentaci k výběru zhotovitele stavby tělocvičny pokračuje. Padla velká administrativní překážka, když byl dán Zastupitelstvem hl. m. Prahy souhlas s pořízením změny územního plánu pro tuto stavbu a využití okolí.
Mateřská školka Albrechtická přistoupila k výstavbě venkovních WC, tak aby děti nemusely odcházet spolu s dohledem dovnitř budovy, což je pro dozor i děti zbytečně komplikované. MŠ vyfinancovala stavbu ze svého fondu investic a z příspěvku od městské části.
S realizací pokračuje také rekultivace Novákova náměstí a okolí, komplexní obnovou chodníčků a komunikací. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, do konce roku bude nainstalován nový mobiliář spolu s drobnými herními prvky. K výsadbě nové zeleně bude přistoupeno až v příštím vegetačním období.
Spolu s dokončovacími pracemi na studni Barborka, se Rada rozhodla upravit i vzhled bývalé studny u chodníčku z Vrchlabské ulice a obnovit její podobu včetně konstrukce rumpálu.
Rada rozhodla ve výběrovém podlimitním řízení na podání nabídky na zakázku údržby zeleně a vybrala firmu PREKO z Prahy 10. Firma byla opakovaně upozorněna, že městská část bude velmi aktivně dohlížet na plnění jejich povinností.
Na základě zadání Rady se Komise výstavby zabývala možností dalšího zkapacitnění našich mateřských škol. Řešení není jednoduché, neboť stávající budovy již nelze více přistavovat, a tak se nabízí přestavba jiných objektů, např. stávající družiny nebo výstavba nová. Prozatím se jedná pouze o úvahy možných řešení do budoucna. Nicméně je potřeba potvrdit, že společnost Skanska stále počítá s výstavbou mateřské školky s odpovídající kapacitou v budoucí zástavbě při ulici Polaneckého.
V této souvislosti také uvádíme skutečnost, že Rada byla oslovena dvěma provozovateli školských zařízení, a to jak mateřských, tak základních s tím, že hodlají v příštím školním roce u nás zahájit provoz škol a mateřské školky. Obě organizace jsou soukromým subjekty, avšak již úspěšně školy provozují. Jakmile školy budou řádně zaregistrovány a budeme znát více podrobností, budeme vás informovat.
Rada spustila program prodeje pozemků v lokalitě Nouzov na splátky, a to s ohledem na naplnění legislativy v oblasti sjednocení majetkových vztahů, kdy podle nového občanského zákona má být jeden majitel pozemku a stavby na něm stojící. S obyvateli dané lokality, kteří ještě v majetku pozemky pod svými domky nemají, byla situace projednána na společných schůzkách a vše bylo završeno konkretizací bodů – podmínek, za kterých MČ prodá a majitel domku koupí. Vymezené podmínky schválilo kbelské Zastupitelstvo na svém jednání v září.
Rada rozhodla o renovaci výmalby v Lidovém domě. Barevné ladění sálu bude ponecháno v „kbelských odstínech“ modré, stříbrné a červené. Foyer dostane nový světlý odstín krémové barvy k prosvětlení.
Rada odsouhlasila rozsah vánočního osvětlení spolu s doplněním dalších prvků včetně tradičního vánočního stromu v parku.
Rada se kladně vyjádřila k záměru stavby – rozšíření kapacity čistírny odpadních vod a doufá, že tato pro Kbely životně důležitá stavba, na které závisí nejen současný, ale i budoucí rozvoj Kbel se v daných termínech projedná a povede v dalším období k realizaci.
Městská část získala dotaci na další rozšiřování venkovních sportovišť tzv. fittparků. Cvičící stroje by měli být umístěny v zeleném pásu při ulici Chotětovská.
Rada souhlasila s podáním žádosti na dotaci k pořízení nákladního elektromobilu, který by byl využívám v péči o zeleň a úklid MČ.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

9. září 2017

V červenci se uskutečnilo výběrové řízení na realizátora projektové dokumentace ke stavbě nové tělocvičny a výběru zhotovitele stavby. Zvítězil ateliér ing. Arch. Slavíčka a již plánujeme terénní úpravy či archeologický průzkum, tak aby nedošlo pak ke zdržení realizace stavby.
Při Semilské ulici před odbočkou do Herlíkovické ulice vznikne dalších devět podélných parkovacích stání.
Přes úvodní těžkosti finišuje rekonstrukce studny nad rybníkem včetně úpravy okolí a vylepšení posezení okolo tohoto objektu. Dojde i na rozšíření prostoru před studnou a příjemnému zákoutí k posezení.
Rada na základě podnětu z petice a doporučení Komise dopravy souhlasila se zkušebním jednosměrným provozem v oblasti ulice Svijanská a Zamašská, aby nedocházelo k objíždění a zkracování si cesty k semaforu na Semilské automobily od Čakovic. S ohledem na rozdílné náhledy obyvatel, proběhne veřejné projednání řešení začátkem září v Lidovém domě.
Rada se zabývala situací v základní škole, kde ukončilo pracovní poměr několik učitelů a dala jasný pokyn panu řediteli k co nejrychlejšímu řešení v podobě náhrady kvalitních pedagogů k 1. září.
Pražská plynárenská v souladu s dohodou upravila trasu plynovodu okolo budoucí stavby tělocvičny. Vstřícný přístup PP velmi oceňujeme.
Během prázdnin byla zahájena akce renovace Novákova náměstí spolu s okolím včetně pěšin, komunikací, sadových úprav a rekonstrukce herních prvků.
Na letní období také Rada naplánovala rekonstrukci otopné soustavy v Lidovém domě, kde výměníková stanice již byla na hranici havárie a celá soustava se nedala dobře regulovat. V září by již mělo být hotovo a během dalšího období dojde nejen ke zlepšení vytápění ale i k úsporám energií.
Rada rozhodla také o rekonstrukci podlahy v malé tělocvičně v Lidovém domě a zároveň vyhověla záměru KRC CoByDup a souhlasila s pronájmem tomuto subjektu, který bude prostory využívat pro aktivity dětí a jejich rodičů v rámci programu tohoto úspěšného rodinného centra.
Pověřený mandatář informoval Radu, že podal dokumentaci pro realizaci obratiště autobusu MHD u hřbitova. Bude následovat výběr zhotovitele. Realizaci bude s největší pravděpodobností provádět Technická správa komunikaci.
Městská část na základě našich požadavků obdržela dotaci na generální opravu hasičské cisterny. Oprava vozu TATRA815 bude realizována do poloviny září.
Rada provedla revizi investičních požadavků na další období a zaslala aktualizovaný seznam do tzv. zásobníku investic magistrátu hl. m. Prahy. V příštím roce např. požadujeme dofinancování nové tělocvičny, zahájení realizace parku Aerovka za ulicí Hůlkova či zahájení rekonstrukcí kbelských komunikací.
Rada odsouhlasila záměr výstavby repliky kapličky tzv. Svatováclavské cesty, a to nejprve v ulici Vrchlabská. Oslovili jsme také ministerstvo obrany, které přislíbilo renovaci kapličky na parkovišti leteckého muzea. Zde však bude muset nejprve dojít k průzkumu a následným restauračním pracím neboť se jedná o jednu ze dvou zbylých kapliček, které se z počtu 8 na našem katastru dochovaly.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

8. června 2017

Na březnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 byla schválena výsledná varianta podoby budoucí tělocvičny při základní škole. Byly projednány také potřeby interiéru a nabízených služeb nejen pro školáky, ale také i pro kbelskou sportující veřejnost. Po dopracování konečné podoby studie proběhne výběr dodavatele projektové dokumentace, která bude podkladem pro stavební řízení a výběr zhotovitele stavby.
Vedení radnice a následně i Rada se zabývala evergreenem parkování v lokalitě Pod Nouzovem a ulicí Herlíkovická. Přestože v minulosti vznikla další desítka parkovacích stání včetně přebudování parkoviště u obytných domů na Semilské, část obyvatel z této inkriminované oblasti stále volá po nových a nových místech. Rada zadala studii k vytvoření dalších parkovacích stání v okolí, což nebude jednoduchý úkol.
Rada vzala na vědomí jmenování zástupce ředitelky MŠ Letců pana Bc. Jaroslava Ptáčníka statutárním zástupcem v plném rozsahu po dobu mateřské dovolené paní ředitelky Jiřiny Hamplové.
Začátkem března začala vybraná firma provádět sanační práce na studni nad rybníkem, avšak následně se ukázalo, že stav bočnic je natolik nevyhovující, že byla rekonstrukce zastavena a spolu se statikem a projekční firmou bylo navrženo jiné řešení, které provede rekonstrukci tak, aby stěny studny byly sanovány trvale bez ohrožení zborcení. Rada nyní čeká na nové projektové zpracování a přepočet nákladů.
Koncem května by mělo proběhnout kolaudační řízení nového bezbariérového vstupu do budovy České pošty s. p.. Završí se tak více jak šestileté snažení a překonávání nepříjemných překážek, které jsme museli překonat v cestě k realizaci této prospěšné stavby.
Rada vzala na vědomí upřesněná kritéria pro přijímání dětí do kbelských mateřských škol. Jako v minulosti je prioritním kritériem spádovost a nově zavedená povinná předškolní docházka. Následuje věk kbelského dítěte od nejstarších.
Na základě dohody s KRC CoByDup ohledně převzetí nájmu tělocvičny u Lidového domu, byla ujednána spolupráce k využití prostor nejen pro KRC CoByDup, ale i pro ostatní spolky či prospěšné kurzy. S ohledem na předchozí využití pro bojové sporty, byla provedena rekonstrukce podlahy, která bude vhodná a bezpečná jak pro batolata, tak pro nezávodní volnočasové aktivity.
Rada rozhodla, že nájemné z pozemků využívaných k nekomerčním účelům, zejména se jedná o pozemky pod domy a zahradami využívané pro bydlení, bude od příštího roku činit 85,- Kč/m2 /rok.
Společnost UPC oslovila městskou část se záměrem vybudování sítě pro vysokorychlostní internet. Rada souhlasila a stanovila podmínky pro výstavbu, tak aby co nejméně zasáhla resp. poškodila komunikace, či  neměla možnost nedodržovat lhůty. Dále Rada trvala na dodržení  stejného rozsahu rozšíření sítě, jak pro obytné domy tak pro individuální domky. Firma přislíbila, že během příštího roku budou sítí pokryty celé Kbely s možností napojení veškerých čísel popisných.
Rada se rozhodla oplatit pozvání zástupcům našeho partnerského města Dilijan v Arménii a zaslala zvací dopis zástupcům radnice.
Organizace Ropid, která zastřešuje připomínky k MHD vyslyšela náš požadavek a převedla zastávku linky 202 z ulice Toužimská do ulice Bakovská tak, aby cestující jedoucí směrem do a z Čakovic nemuseli přebíhat na jinou zastávku.
Rada odsouhlasila pro další školní rok zřízení přípravné třídy pro předškoláky.
V nejbližších měsících by měla být realizována stavba přisvětlení u přechodu k Leteckému muzeu. Rada dala souhlas se stavbou již v loňském roce.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

23. března 2017

Ohledně nového trasování komunikace Toužimská Kbely x Letňany, je stanovisko naší MČ neměnné neboť stále trváme na tom, aby trasa Polaneckého Toužimská nepokračovala  překřížením parku a tím došlo k jeho znehodnocení.
V této souvislosti bylo zahájeno jednání o okružní křižovatce Polaneckého Toužimská k zajištění bezpečného průjezdu.
Rada naopak vyslovila nesouhlas a podala připomínky k navržené změně Územního plánu, kdy by v bývalém areálu AVIA na hranici Letňan a Čakovic mělo vyrůst město s počtem obyvatel cca 10.000, což považujeme za naprosto neúnosné a v současné době i s ohledem na současnou výstavbu v Letňanech bez řešení dalších souvislostí (doprava, životní prostředí, školství, zdravotnictví, služby atp.)  naprosto nemožné.
Na základě iniciativy vyplynuvší z jednání starostů Kbel, Čakovic, Satalic a Vinoře, uspořádal pan starosta společné jednání s paní ředitelkou Fakultní nemocnice Bulovka. Na tomto úvodním jednání byly využity podklady vyplynulé z infomační ankety občanů. Paní ředitelka nás seznámila s hlavními problémy, se kterými se potýká, a to zejména v oblasti personální a údržby areálu, který z většiny vlastní hl. m. Praha. Především z těchto majetkových důvodů a s ohledem na naši spádovost byla nabídnuta pomoc paní ředitelce v oblasti spolupráce a jak nejlépe tlačit na hl. m. Prahu, jako majitele většiny budov, ke zlepšení např. technického či personálního zabezpečení této nemocnice.
Tak jako v loňském roce Rada odsouhlasila příspěvek ve výši 50 tis. Kč Poliklinice Prosek na provoz Lékařské pohotovostní služby, kterou nad rámec ustanovených „nemocničních“  pohotovostí pro naši lokalitu Městská část Praha 9 jako zřizovatel Polikliniky Prosek provozuje.
Rada po velmi složitých opakovaných jednáních, jak v Komisi dopravy tak školství, zamítla žádost obce Přezletice na pronájem družiny pro umístění jejich školáků.
Rada zadala architektovi další variantní řešení podoby tělocvičny, kterou hodláme postavit vedle nové budovy ZŠ. Realizace tohoto projektu je pro vedení radnice prioritou pro tento a příští rok.
Sál Lidového domu byl osazen novými tzv. inteligentními efektovými světly. Je to po 11 letech první obnova tohoto druhu zařízení, které patří k podstatnému vybavením na úrovni prostor pro pořádání společenských akcí a kultury.
Rada souhlasila s dalším pokračováním bezpečnostního opatření zajištění Kbel v podobě rozšiřování kamerového systému dohledu veřejných prostranství.
Rada rozhodla o valorizaci nájemného v nebytových prostorách v souladu s vykázanou mírou inflace za minulý rok ve výši 0,7%.
Po intenzivním projednání s Pražskou teplárenskou Rada odsouhlasila cenu za dodaný GJ pro rok 2017 ve výši 652,03 Kč, což je nižší o 6,17 Kč na jeden GJ oproti loňsku.
MČ obdržela od magistrátu hl. m. Prahy harmonogram kontrol, které budou na jednotlivých odborech naší MČ během roku 2017 prováděny. Bude se jednat o kontroly na úseku hospodaření, bezpečnosti, Sboru dobrovolných hasičů, matrik, sociálně právní ochrany dětí, živnostenském či zdravotnictví. Další kontroly v oblasti např. odvodu sociálního a zdravotního pojištění nebo daňové odvody provádějí přímo orgány těchto institucí.
Rada souhlasila tak jako v minulých letech s připojením se k akci vlajka pro Tibet.
V souvislosti s projednáním realizace Kbelského pivovaru bylo dohodnuto, že majitelé věnují část pozemku při ulici Mladoboleslavská a za jejich spolupráce bude před semaforem s Vrchlabskou ulicí vybudována další zastávka MHD, která lépe obslouží tamní bydlící, zejména pak Domov seniorů ve směru na Prosek resp. centra Prahy.
Rada odsouhlasila nákup svolávacího systému FirePort pro kbelskou jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Tento automatizovaný elektronický systém napomůže, ulehčí a zrychlí způsob svolávání, následném výjezdu, nahlášení, navigaci a výkaznictví události při přímém napojení na operační středisko hasičů hl. m. Prahy.  Okamžitě po spuštění zkušebního napojení se projevil nárůst četnosti svolání  naší jednotky k událostem.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

22. prosince 2016

Proběhlo opakované jednání s pražskou organizací ROPID, která dohlíží a rozboruje využití MHD v Praze a navrhuje úpravy a opatření, a to v souvislosti se zpožďováním autobusů linky 185. Tato situace se jeví jako dočasná s ohledem na uzavřenou vysočanskou estakádu. ROPID žádá o posečkání do doby navrácení všech linek z okolí a automobilové dopravy na stálé trasy. Ve hře je také další řešení tzv. rychlé linky na metro C linkou 185 bez prodloužení na Palmovku, avšak s rozšířením spojů a dále řešení zajíždění 202 do stanice Bakovská, kvůli možnosti přestupu na další spoje. Prozatím se však nic nemění a budeme vás informovat.
Tak jako vloni, tak i v letošním roce byla podepsána smlouva o spolupráci s firmou KNAUF, která se zavazuje uhradit kurz výuky německého jazyka, který probíhá na kbelské základní škole, pro tento školní rok  2016/2017.
Rada udělila na medaili II. stupně panu Františku Švarcovi starostovi MČ Praha Vinoř za příkladnou spolupráci a prosazování zájmů naší městské části na úrovni Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Rada schválila úpravu krátkodobého nájemného za sál LD od ledna 2017, a to na 1.750,- Kč/hod nebo 7.000,- Kč na akci bez DPH s tím, že ostatní služby (příprava sálu, úklid, zvuk atp.)  zůstávají na stejné cenové úrovni.
Obdrželi jsme návrh aktualizované cenové mapy pozemků pro rok 2017 a Rada ji odsouhlasila. Informace naleznete na webových stránkách hl. m. Prahy na mapovém portálu.
Ač naše městská část nesídlí v bezprostřední blízkosti větších vodních toků a hrozí nám spíše záplavy z vysoké úrovně spodní vody či přívalových dešťů, nežli povodně, máme zpracován povodňový plán, který je součástí celopražského krizového plánu. Každý z radních obdržel kompletní svazky s manuálem, jak v případě potřeby postupovat.
Rada vypsala druhé výběrové kolo na dodavatele demolice staré budovy hasičské zbrojnice, neboť ceny soutěžících dodavatelů nebyly pro nás přijatelné. Ve druhém kole pak již Rada vybrala dodavatele za cenu 1.085 tis bez DPH, která byla o cca 250 tis. levnější nežli nejlevnější uchazeč v prvním kole.
Rada zadala zpracování dokumentace k řešení revitalizace vnitrobloků a komunikací v prostoru Toužimská, Novákovo náměstí, Lužanská. V příštím roce projde tato lokalita renovací včetně mobiliáře, chodníků a zeleně.
Rada rozhodla o zadání vylepšeného řešení, které vede k zamezení vstupu neoprávněných osob do budov základní školy. Po zpracování a vyhodnocení současného stavu, bude zpracován návrh, který bude mít vyšší stupeň zabezpečení pobytu dětí a návštěvníků ve škole a tento hodláme uskutečnit v co nejkratší době.
Rada odsouhlasila posílení vzduchotechniky na sále Lidového domu o velkokapacitní odsávací zařízení resp. čističku vzduchu ke zkvalitnění provozu a pobytu hostů, jejíž cena nepřesáhla 100 tis. Kč.
Obec Přezletice se na naši městskou část obrátila s žádostí o možnost pronájmu učeben pro jejich tzv. spolkovou školu Přezletice, Jenštejn, Podolanka k umístění dvou tříd prvňáčků do doby dostavby jejich školy. Otázka byla diskutována na setkání SRPŠ a dále na základě připomínek a podnětů byla projednávána na Komisi dopravy a v lednu bude i předmětem jednání komise školské. Rada požaduje předložit uspokojivé řešení dopravy a organizačního zajištění nerušeného chodu školy, do té doby  nerozhodne.
V prostoru okolo požární zbrojnice ve Vrchlabské ulici vznikne nový plot a u vjezdu/výjezdu nová brána. Hasiči tak budou mít jistotu, že se v prostoru nepohybuje či nepřekáží cokoliv, co by bránilo plynulému průjezdu či péči o techniku.
Rada se na svém mimořádném zasedání zabývala návrhem rozpočtu MČ na rok 2017 a provedla jeho podstatnou úpravu na straně výdajů, které seškrtala oproti požadavkům více jak o 8 mil. Kč. V rámci návrhu rozpočtu se také zabývala žádostmi o veřejnou finanční podporu ve výši 1.660.580,- Kč navrhla k rozdělení na jednotlivé projekty organizacím a spolkům částku 1.124.800,- Kč.
Městská část zahájila práce na pravidelné  inventarizaci majetku a závazků za rok 2016.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

16. listopadu 2016

V souvislosti s úpravou tras autobusových linek jsme zintenzivnili spolupráci s ROPIDem ohledně zařazení vybudování obratiště u hřbitova pro linku 185, která by se opět pro Kbely stala stěžejním rychlým spojením k metru s tím, že by se rozšířil počet spojů včetně víkendů. Jedinou komplikací je zadání hl. m. Prahy, aby nedošlo ke zdražení dopravy v rámci Dopravního podniku. Na řešení se pracuje včetně návaznosti na plánovanou druhou vlakovou zastávku u přejezdu Jilemnická. Do budoucna by mělo dojít i rozšíření vlakových spojů v rámci pražské integrované dopravy.
Městská část obdržela návrh dotačních vztahů na příští rok. Jedná se o vyčíslení dotací, které obdržíme z rozpočtu hl. m. Prahy jako podíl ze společných daňových příjmů Prahy a který se např. odvíjí od počtu obyvatel, vybraných daní od OSVČ na území MČ nebo počtu žáků ve školách či objemu opečovávané zeleně. Nejvyšší podíl tvoří výběr daní a počet obyvatel. U naší MČ výběr daní neustále klesá a tím i náš příjem, neboť jsme dobré místo pro bydlení, avšak se snižujícím se podílem podnikatelů živnostníků.  V minulém roce však došlo ke sjednocení kritérií dotačních vztahů pro městské části, které jsou správními obvody a mají číslo s kritérii pro tzv. malé městské části, které mají název dle svého katastru, nu a v tomto případě jsme si dotačně nepohoršili.
Klub seniorů oslavil půlstoletí svého trvání a vedení radnice nejen poděkovalo za jejich aktivní činnost, ale také se MČ podílela na slavnostním završení jejich výročí v Lidovém domě.
Rada zadala rozšíření zadání na rekonstrukci vnitrobloku Toužimská, Lužanská, Novákovo náměstí s tím, že požadujeme i navýšení finančních prostředků na tento projekt, který bude vycházet ze zpracované studie.
Rada vybrala zhotovitele na vybudování vedlejšího bezbariérového vchodu na poštu, jejíž realizace se pro nečinnost tohoto státního podniku táhne již několik let. Doufejme, že do konce roku bude tato kauza úspěšně završena.
Úspěšně proběhlo druhé kolo soutěže o byty v Hůlkově ulici, kde v jednom případě zvítězila mimopražská uchazečka a v druhém kbelská zájemkyně.
V souladu s pověřením Rady paní místostarostka spolu panem tajemníkem úspěšně završili 3 denní návštěvu Arménie a podepsali spolupráci s městem Dilijan. Podrobnosti přinášíme uvnitř listu.
Tak jak došlo k 1. červenci k formálnímu rozdělení mateřských školek, tak postupně se převádí a rozděluje i fyzicky a to jak movitý majetek, který je deponován na obou budovách, tak finanční zdroje a účty.
Rada rozhodla o zadání změny dodavatele elektrické energie na budovách radnice, Lidového domu a dislokovaného pracoviště v Železnobrodské (Albrechtické). Mělo by se jednat o společnost AMPER Business a úspora je vyčíslena na více jak 70 tis. Kč.
Vedení radnice se seznámilo se studií obnovy studny nad rybníkem, projednala s projektantem připomínky a v nejbližším možném termínu hodlá zadat realizaci. Nad rybníkem tak vznikne nová dominanta, která bude i příjemným bodem pro posezení. Myslím, že se máme na co těšit.
Pan starosta opakovaně jednal s paní radní Ropkovou a finanční ředitelkou Javornickou z HMP ohledně dotace na výstavbu tělocvičny. Stavba má již své číslo a je zařazena v návrhu rozpočtu na příští rok, konečná výše dotace je v jednání.
Zároveň jsme potvrdili naše požadavky na sportovní stavby, které bychom chtěli realizovat v příštím a dalším roce, do kterého spadá jak tělocvična, tak venkovní sportoviště a vedení radnice hodlá ještě tyto plochy rozšířit o zázemí na pozemcích LOMu, který jsme již oslovili.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

15. září 2016

Na základě opakovaných jednání s Dopravním podnikem resp. Ropidem, byly přizpůsobeny navrhované požadavky na úpravu MHD od října letošního roku. Největší změnou bude posílení linky 201 a úprava 202, tak aby vše nekončilo na metru v Letňanech nebo na konečné v Bakovské ulici. Podrobnosti přinášíme uvnitř listu.
Tak jak jsme vás již v minulém čísle informovali, tak na základě našich urgencí hl. m. Praha, odbor technické vybavenosti konečně spustil realizaci parkoviště v Jilemnické ulici – bývalá tzv. Novákova zahrada. Po dokončení na přelomu října a listopadu bude k dispozici cca 20 parkovacích stání.
Další rozšíření parkovacích míst bylo uskutečněno v Semilské ulici před přejezdem, kde díky novému uspořádání a dobudování došlo k rozšíření kapacity stávajícího parkoviště. Tuto stavbu realizovala z rozpočtu městská část.
Městská část reklamovala povrch části Mladoboleslavské ulice, kde probíhala přeložka plynu. Firma přislíbila nápravu v rámci druhé etapy stavby, tedy do začátku září. Budeme sledovat.
Městská část uspěla na MV s registrací projektu na rozšíření kamerového systému v oblasti ochrany a bezpečnosti veřejných ploch a předpokládáme další osazování kamer ve vytipovaných lokalitách. Nyní probíhá poptávkové řízení.
Byla provedena rekonstrukce stoupajících rozvodů plynu v bytovém domě na Novákově náměstí č.p. 691-693.
Rada souhlasila s posílením příspěvku pro naši Základní školu na konání školní expedice, které se zúčastnilo 86 žáků. Podrobnosti uvádíme uvnitř listu.
Rada se zabývala revizí otopné soustavy v Lidovém domě, kdy zadala zpracování nabídek na řešení vybalancování ekonomického provozu vytápění sálu s přilehlými prostorami spolu s renovací stávajícího výměníku. Po obdržení zpracovaných návrhů jsme však museli realizaci pro nákladnost odložit.
Rybník a odkrytá studna jsou sledovány a odbor životního prostředí shromažďuje varianty řešení, a to jak z vizuálního hlediska, tak funkčnosti pro posílení zdroje vody pro rybník.
Během prázdnin byla provedena rekonstrukce společných elektrorozvodů v budově zdravotního střediska v hodnotě 1.245 tis. Kč.
Rada odsouhlasila systém rozdělení rozúčtování tepla pro své odběratele v bytových domech na základní a spotřební složku ve stávajícím poměru 40% a 60%, avšak dle novely vyhlášky došlo ke změně při vyúčtování extrémních typů spotřeby, tedy velmi nízké či nadměrného plýtvání. Odběratelé byli informováni dopisem.
V souladu s plánovanou demolicí staré budovy hasičské zbrojnice, byly vypovězeny nájemní smlouvy na nebytové prostory.
Na základě zpracovaného povodňového plánu, který je součástí celopražského systému povodňových opatření, vznikla 14 členná povodňová komise na účasti zástupců Vinoře a Satalic.
V souvislosti se záměrem a požadavkem Městské části ve věci vybudování nové tělocvičny a venkovního hřiště Rada odsouhlasila zadání projektu přeložky plynu podél podniku LOM, parkovištěm a novou budovou ZŠ.
Ohledně realizace nového lépe přístupného bezbariérového vstupu na kbelskou poštu jsme obdrželi podepsanou trojdohodu a bylo zahájeno stavební řízení.
Rada odsouhlasila navýšení počtu žáků v některých třídách jak mateřských, tak základní školy, aby mohla být kapacita maximálně dle momentální potřeby využita.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

5. června 2016

Urgence a apely pana starosty směrem na magistrátní Odbor technické vybavenosti ohledně realizace plánovaných investic do technické vybavenosti naší MČ zřejmě zabraly. Projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Jilemnická spolu s cyklostezkou je hotova a nyní budeme apelovat na zmíněný odbor, aby zahájil výběr zhotovitele.
Ohledně renovace vnitrobloku ohraničený ulicemi Lužanská, Katusická, Toužimská probíhají jednání s projektantem tak, abychom co nejvíce skloubili užitné a estetické požadavky této lokality. Jedná se obnovu pěších cest, zeleně a herních a odpočinkových prvků.
Ve věci čistírny odpadních vod se bohužel její rozšíření vrátilo na začátek, neboť sousední MČ požaduje nové projednání EIA (komplexní posouzení vlivu stavby na životní prostředí), když odhadujeme, že její administrace stavbu oddálí cca o dva roky. Pražská vodohospodářská společnost proto již písemně oznámila a potvrdila, že již není možné připojit ani jedinou další stavbu (spotřebitele) na nynější kanalizační síť.
Na opakovaném jednání vedení radnice s Pražskou teplárenskou se podařilo panu starostovi prolomit cenovou kalkulaci a došlo k oboustranné dohodě o složení ceny tepla, která ve výsledku znamená její snížení cca o 5 až 7%, oproti původnímu navýšení pro rok 2016.
Rada vyslovila nesouhlas s úpravou resp. snížením spojů na lince autobusu 202, kdy Ropid na úkor kbelských občanů posílila zmíněnou linku ze Satalic na metro Rajská zahrada z důvodu zvýšení počtu obyvatel v Kyjích. Dopravní podnik ve spolupráci s Ropidem připravují od září změny v MHD a toto byla taková první „vlaštovka“. Potvrdili jsme stanovisko, že nesouhlasíme se snížením počtu spojů či odebráním linek.
Na základě podkladů z Komise pro kroniku a historii, jejíž součástí je i paní kronikářka, Rada odsouhlasila zápis za rok 2014, který bude kronikářkou ručně do kroniky přepsán.
Kladně byla posouzena naše žádost o možnost zřízení přípravných tříd v ZŠ Kbely. Znamená to, že v září letošního roku budeme moci pro 15 předškoláků otevřít v základní škole přípravnou třídu, která jim umožní se nenucenou formou stát žáky ještě před nástupem na povinnou školní docházku a šikovně se tak na první ročník připravit.
Rada se zabývala nekompetentními návrhy Metropolitního plánu (MP), které byly nejprve utajeny a po nátlaku městských částí nakonec poskytnuty k prvotnímu seznámení. Nejenže MP obsahuje chyby, ale je zpracováván v rozporu s předpisy, na což byla nucena upozornit i paní ministryně pro místní rozvoj. Především absolutně nerespektuje návrhy městských částí. Např. v našem případě: MP neumožňuje, resp. zakazuje výstavbu tzv. severně za tratí – směrem na Čakovice, opětovně umísťuje plochu pro nakládání s odpady při ulici Mladoboleslavská vedle bývalé zahradní školky, zbytečně rozkrajuje omezením území naší městské části vysokorychlostní železniční tratí, která vlastně vede v tunelu, kde chceme, aby vyústění z tunelu opustila co nejdál katastru Kbel. Takto navržený Metropolitní plán potlačuje rozvoj Kbel jediným směrem, kterým je to možné. Většina městských částí je nespokojena s úrovní přípravy MP a požaduje jeho radikální změnu či začít úplně od znova.
Lesy hl. m. Prahy zahájily přípravu projektu tzv. Ekoparku v prostoru lesoparku za tratí, bývalé zahradnictví, tak aby mohl po jeho zprovoznění být areál přístupný veřejnosti.
Rada se zabývala snižujícím se objemem přitékající vody do rybníka a bylo rozhodnuto o vyhledání a odkrytí původní studně jménem Barborka, která vydatně zásobovala bývalý pivovar pramenitou vodou. Po zdařilém odkrytí studny opravdu impozantních rozměrů, bylo zjištěno, že pramen nevyschl a problém bude zřejmě v zaneseném či přerušeném odtoku. Nyní se pracuje na jejím vyčištění – což vyžaduje nejprve odčerpání, zjištění možných poškození a navržení dalších úprav. Po dokončení oprav plánujeme Barborku prezentovat i navenek, tzn. ztvárněním drobnou stavbou např. sklípek, okov atp.
Rada se také zabývala situací ohledně personální nestability v ordinaci dětské lékařky. Firma MediClinic, která ordinaci provozuje, přislíbila během června zajistit stálého lékaře s tím, že uvítají i doporučení a tipy od nás.
Počátkem května ukončila konkurzní komise svou práci na projednání nového obsazení na post ředitelky vzniklého právního subjektu Mateřská škola Albrechtická. Žadatelkou byla stávající zástupkyně MŠ Kbely paní Lada Leiblová. Rada na základě doporučení z komise, jmenovala zmíněnou paní Leiblovou ředitelkou MŠ Albrechtická od 1. 7. 2016. Je tak tímto završeno rozdělení MŠ Kbely na dvě samostatné školky – Letců a Albrechtická. Nyní pracujeme na účetním oddělení, tak aby v červenci již mohly hospodařit samostatně.
Ve spolupráci s majitelem pozemku, bylo rozhodnuto o doplnění náměstíčka „před Billou“ o další prvky na zpříjemnění prostoru a posezení.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

11. března 2016

Vedení radnice urgovalo magistrátní Odbor technické vybavenosti (dříve OMI) ohledně realizace plánovaných investic do technické vybavenosti naší MČ. Jedná se zejména o rekonstrukci ulice Jilemnická, obnova vnitrobloku ohraničený ulicemi Lužanská, Katusická, Toužimská, ale také rozšíření čistírny odpadních vod, která doslova blokuje další výstavbu ve Kbelích. Vedoucí zmiňovaného odboru přislíbil nápravu, ale prozatím nemáme informace o rozběhnutí uvedených investic. Proto i nadále budeme magistrát bombardovat urgencemi.
Rada rozhodla o provedení modernizace panelové cesty podél trati mezi ulicemi Toužimská, Mladoboleslavská během  letošního roku. Došlo také k dosypání štěrku na pěšině u trati podél ulice Chotětovská.
Rada podpořila grantový projekt rozšíření kamerového systému v rámci bezpečnosti ve Kbelích.
Rada zamítla žádost středočeské obce Přezletice o rozšíření našeho školského obvodu pro jejich školou povinné děti, a to i s vědomím krátkodobé prostorové rezervy v posledním patře nové budovy základní školy, neboť prognóza a naplněnost mateřských školek v příštích školních letech budovu zcela zaplní kbelskými školáky. Zápis dětí do prvních tříd potvrdil trend posledních let, kdy opět budou rozděleny děti do 4 tříd s počtem žáků nad 27, což není málo.
Vedení radnice kladně reagovalo na výzvu Arcidiecézní charity Praha ohledně začlenění rodiny volyňských Čechů do života v naší republice, a to možností přidělení bytu. Rodina se dvěma školáky se byla na radnici a ve škole představit a byl jim ukázán připravený byt 2/1 v Katusické ulici.
Pan starosta spolu s místostarostou velmi intenzivně jednají s Pražskou teplárenskou o ceně tepla, kterou tato společnost neustále zvyšuje. Oba tlačí na vedení firmy a argumentují rozbory a porovnáním ceny energií ve srovnání s jinými médii a společnostmi. Ing. Olmr má připraveno i porovnání s řešením přechodu na vytápění plynem. Očekáváme vstřícnější jednání Pražské teplárenské.
Rada souhlasila s provozem kompostárny v prostoru sběrného dvora s ohledem na malý rozsah kapacity zpracování a využití i pro potřeby naší městské části. Rada také stanovila jasná vymezující pravidla provozu ve vazbě na zamezení hluku, zápachu, dopravy či nadměrného osvětlení.
Magistrát hl. m. Prahy provedl kontrolu na našem odboru poplatků (psi, veřejná prostranství, ze vstupného, ubytovací kapacity, loterie atp.)  a nenalezl jedinou chybičku v této agendě.
Připojili jsme se k požadavku prodloužení linky 159 dál do Čakovic a dále jsme požádali o umístění informační tabule s aktuálními odjezdy vlaků včetně zpoždění na kbelské železniční zastávce.
Městská část nechala zpracovat projekt nového bezbariérového vchodu do budovy České pošty a pan starosta odeslal trojdohodu mezi Českou poštou, majitelem objektu firmou Charlton a městskou částí, ve které se zavazujeme, že nový vchod vybudujeme na naše náklady a v případě opuštění objektu poštou, uvedeme na žádost majitele vše do původního stavu  a oba uvedení partneři s tímto souhlasí. Pokud bude tato dohoda podepsána, završí se tak více jak čtyřletá peripetie, kdy z iniciativy předsedy Komise zdravotní a sociální Ing. Šimka a jeho neústupnosti vůči zamítavým reakcím vedení České pošty vznikl program na vybudování bočního vstupu na poštu, který by byl nejen jednodušší, pohodlnější, ale také přívětivější nejen pro invalidy a maminky s kočárky, ale také pro pracovnice pošty. Pevně věříme, že se v letošním roce podaří akci dotáhnout do konce.
Rada rozhodla o komplexní revizi otopné soustavy na sále Lidového domu. Došlo k pročištění klimatizace, následovat bude vzduchotechnika  a odborným řešením vytápění s ohledem na efektivitu.
Rada udělila medaili I. stupně in memoriam radnímu Jindřichu Petrnouškovi a vzdala čest jeho památce.
Na základě naší žádosti na dotaci z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na výstavbu tělocvičny základní školy a venkovního hřiště nám byla Zastupitelstvem hl. m. Prahy přiznána částečná dotace ve výši 5 mil. na akci tělocvična ZŠ. Začneme proto letos projektovat a připravovat terén.
Rada s ohledem na nízkou míru roční inflace rozhodla o nevalorizování nájemného nebytových prostor.
Rada na základě schváleného rozdělení mateřských školek na dva samostatné subjekty, vyhlásila konkurzní řízení na ředitelku/e MŠ Albrechtická. Podmínky a informace ke konkurzu jsou na naší úřední desce.
V souvislosti s jednáním Bezpečnostní komise a informaci o úraze na sáňkovacím svahu nad rybníkem Rada odsouhlasila nákup profesionálních bezpečnostních prvků určených pro lyžařské areály.
Na základě žádosti Rada i pro letošní rok navrhla podpořit příspěvkem Polikliniku Prosek resp. provoz Lékařské pohotovostní služby ve výši 50 tis. Kč.
Úspěšně byla završena soutěž o nájem bytu a byly přiděleny 2 byty 2/1 v Katusické a Luštěnické ulici.
Rada se připojila k akci „Vlajka pro Tibet“.
8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 se uskuteční 23. 3. 2016 od 17 hodin v Lidovém domě a hlavními body programu budou rozpočet na letošní rok a dovolba radního za náhle zesnulého Jindřicha Petrnouška.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

21. prosince 2015

Na konci listopadu byla Rada informována, že dojde k realizaci našeho požadavku midibusové linky, která spojí železniční zastávku ve Kbelích se stejnou zastávkou v Čakovicích. Zahájení provozu 13. 12. 2015. Podrobnosti přinášíme uvnitř čísla.
Rada souhlasila s rozšířením prostor rehabilitace o část čekárny v prvním patře zdravotního střediska, resp. chodby před jejich ordinací. Slibujeme si od tohoto zlepšení podmínek na tomto tolik navštěvovaném pracovišti.
Rada se zabývala čtvrtletním seznamem dlužníků bytových a nebytových jednotek, přičemž konstatovala zlepšení stavu ve smyslu snížení počtu a objemu.
Rada a pan starosta společně po jednání s paní ředitelkou MŠ Kbely završili úvahy o rozdělení příspěvkové organizace Mateřské školy Kbely na dva právní subjekty, a to dle sídla budov na MŠ Letců a MŠ Albrechtická. Vedení radnice je přesvědčeno, že to u školek aplněných po střechu zaplněných povede ke zlepšení vedení, komunikace a práce učitelek. V tomto smyslu je předkládán materiál na 7. Zasedání Zastupitelstva MČ dne 16. 12. 2015.
Rada obdržela návrh aktualizované cenové mapy pozemků pro rok 2016, jejímž zpracovatelem je hl. m. Praha, a tuto mapu zveřejňuje v elektronické podobě na webových stránkách a pod odkazem Mapy je také volně přístupná z našeho portálu www.praha19.cz, a slouží tak k orientaci cenové úrovně jednotlivých oblastí.
Společnost KNAUF Praha v rámci dobré spolupráce a vztahů poukázala kromě úhrady nákladů na kurzy výuky němčiny při ZŠ také dar v hodnotě 2.000 tis. Kč, a to na pokrytí nákladů spojených s výstavbou nové budovy základní školy.
V souvislosti s dofinancováním dalších etap dosud nerealizovaného vybavení tříd v nové ZŠ se Rada rozhodla požádat jak ministerstvo školství, tak magistrát o přidělení dotace v hodnotě necelých 4,4 mil. na nákup nábytku a vybavení tříd interaktivními tabulemi s provedením v roce 2016 resp. 2017.
Bylo úspěšně realizováno druhé kolo soutěže o pronájem bytu 2+1 v ulici Luštěnická a Rada schválila přidělení bytu nejvyšší nabídce, kterou podala žadatelka z Prahy 6.
Rada obdržela 17 žádostí o dotaci z rozpočtu městské části v oblasti tzv. veřejné finanční podpory na rok 2016. Jedná se zejména o společenské organizace či spolky, které provozují nevýdělečnou činnost pro děti, mládež či handicapované a seniory. Celková hodnota požadavku přesáhla 1,4 mil. Kč. Rada s ohledem na finanční možnosti a skutečnosti, že od ledna bude městská část hospodařit dle rozpočtového provizoria, nerozhodla o konkrétních částkách k jednotlivým akcím a organizacím, ale stanovila stejný objem k rozdělení jako v roce letošním, a to 1 mil. Kč. K návrhu se opět vrátí po schválení řádného rozpočtu hl. m. Prahy a konkrétní částky pro jednotlivé žadatele budou součástí návrhu rozpočtu naší městské části, který předložíme během ledna až února 2016.
Rada vyhlásila první kolo soutěže o pronájem obecního bytu 2+1 v ulici Katusická a 3+1 v ulici Toužimská. Bližší informace naleznete na elektronické vývěsce úřadu.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

16. listopadu 2015

Koncem září obdržela městská část konečné rozhodnutí a registraci na dotaci z  Ministerstva školství na stavbu nové budovy naší základní školy ve výši 15 mil Kč. Nyní žádáme o uvolnění těchto prostředků, tak abychom mohli zahájit kroky ke splnění závazku resp. splacení půjčky od hl. m. Prahy.
Po opakovaných jednáních jsme obdrželi od majitele objektu, ve kterém je provozována pošta, souhlasné stanovisko s  vybudováním bočního bezbariérového přístupu. Městská část hodlá tuto akci dle finančních možností zařadit k  realizaci v  roce 2016.
Ve spolupráci s  firmou, která opravovala plynovod na Mladoboleslavské ulici, bylo provedeno zpevnění pěšiny podél nově vzniklého plotu firmy KB Blok vedle KNAUFu
Na naši žádost byl upraven jízdní řád železniční linky S34, tak aby spoje odjížděly ve stejnou dobu kvůli lepší zapamatovatelnosti pro cestující. Linka vždy odjíždí v X:30 ze Kbel a v X:17 z  Masarykova nádraží.
Rada v srpnu rozhodla o vydání mimořádného čísla Kbeláku u příležitosti otevření nové budovy základní školy, jehož obsahem byla historie kbelského školství tj. od prvního vyučování v soukromých objektech, přes první obecnou školu, po několik budov sloužících základnímu školství až po dnešní stav. Zrekapitulovány byly také archeologické nálezy či zdokumentovány fotografie minulých žáků, tříd, učitelů, ředitelů, ředitelek nebo z kroniky vybrány zajímavosti. Toto číslo bylo rozdáváno na Dni otevřených dveří nové budovy ZŠ a setkalo se s velkým ohlasem. Pokud někdo z vás neobdržel a má zájem o toto zajímavé vydání, kontaktujte prosím sekretariát starosty nebo sekretariát tajemníka úřadu.
Rada navrhla a souhlasila s poskytnutím příspěvku na Lékařskou pohotovostní službu, kterou pro oblast naší lokality vykonává Poliklinika Prosek a je organizací zřízenou Městskou částí Praha 9. Následné zářijové jednání Zastupitelstva naší MČ návrh Rady ve výši 51,2 tis Kč schválilo.
Rada provedla výběr firmy na opravu resp. výměnu deskového tepelného výměníku ve VS Toužimská za 260 tis. Kč.
Do dalšího druhého kola soutěže, tj. kdy se mohou účastnit i ne kbelští, o nájem bytu, poslala Rada byt č. 9 typu 2-1 v Luštěnické 717. Termín otevírání obálek a podmínky soutěže bude jak vždy zveřejněn na vývěsce úřadu včetně té elektronické.
V souladu s proběhlou diskusí a projednáním s dotčenými sousedy bylo rozhodnuto o umístění cvičebního prvku tzv. Street Workout, a to do ohybu ulice Martinické u Centrálního parku, kde kdysi bylo volejbalové hřiště.
Rada městské části a Komise bezpečnostní byla seznámena s novým velitelem služebny Městské policie Kbely panem Ing. Janem Měchurou, který navázal okamžitě úzkou spolupráci s MČ a ujal se svých povinností.
Pro letošní školní rok 2015-2016  Rada schválila pokračování hudebních kurzů klavíru a kytary v učebnách LD, spolu s úhradou lektorů kurzů pořádaných v základní škole. MČ kryje náklady na tyto činnosti ve výši 50% z vlastního rozpočtu.
Rada schválila v rámci projednávání novely pražské vyhlášky o veřejných prostranstvích vymezení pozemků, kde mohou volně pobíhat psi. Jedná se o psí loučku - cvičební prostor v Centrálním parku a pás podél trati Pod Nouzovem a retenční nádrží v Herlíkovické ulici. O dalších plochách je možné uvažovat v souladu s podporou obyvatel.
Rada odsouhlasila maximální možné navýšení počtu dětí v kbelských MŠ, které může zřizovatel uplatnit nad školským zákonem stanovenou hranici kapacit tříd v mateřských školách. Tím tak v maximální možné míře vychází vstříc poptávce a maximálně tak využívá možností kapacity ale i schopností pedagogického sboru tomuto požadavku vyhovět.
Rada se seznámila se zprávou kontrolního orgánu na úseku přenesené působnosti úřadu, a to na odboru živnostenském.
Kontrolní orgán konstatoval, že správní řízení bylo vykonáváno operativně, v souladu s právními předpisy a ve stanovených termínech a bez závad a nedostatků.
Rada upravila a odsouhlasila pravidla pro poskytování veřejné finanční výpomoci, čímž reagovala na stále se měnící legislativní úpravy v této oblasti. Podmínky pro žadatele finanční výpomoci - dotace z rozpočtu naší městské části pro rok 2016 byly následně umístěny na webové stránky MČ. Týká se zejména organizací provozující veřejně prospěšnou činnost či neziskové spolky vykonávající činnost pro mládež atp.
Na základě ukončení smlouvy s firmou na údržbu a úklid veřejných ploch a zeleně ve Kbelích, bylo vypsáno výběrové řízení. Vítězem se staly Pražské služby za nejnižší podanou cenu za necelých 201 tis. měsíčně, přesto Rada rozhodla, že uzavře smlouvu po předchozích zkušenostech pouze na roční období na zkušenou
Počátek školního roku nebyl věnován pouze nové budově základní školy, ale také volbám do tzv. Rady školy. Po pečlivých přípravách a pilování způsobu volby byla školská rada úspěšně zvolena, a to v následujícím složení : zástupci rodičů jsou MUDr. M. Belejová, M. Beďová, P. Váňa, za pedagogy byli zvoleni učitelé J. Drhová, K. Škořepová, M. Korenčík a zástupci radnice I. Šestáková, M. Pavlátová, Mgr. J. Hazlbauer.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

12. srpna 2015

Stěžejními jednáními v orgánech HMP vrcholilo posuzování naší žádosti o přidělení půjčky na dostavbu budovy ZŠ. Naše MČ si hodlala půjčit z rozpočtu hl. m. Prahy 62 mil. Kč, tak aby mohla bez problémově uhradit veškeré náklady na stavbu, vybavení a další úpravy včetně přípravy venkovního hřiště či tělocvičny. Naší žádosti po těchto vyčerpávajících a složitých jednáních bylo vyhověno částečně resp. z poloviny a 18. června Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo půjčku naší MČ ve výši 30 mil. Kč s tím, že předpokládá splacení z přislíbené 15 mil. dotace z MŠMT  a kofinancování z HMP taktéž ve výši 15 mil.. Pokud však dotace z MŠMT nebude poskytnuta, MČ bude půjčku splácet po dobu 20 let.
Naše městská část se připojila k jednání starostů ohledně zamítavého stanoviska k novele Pražských stavebních předpisů a připomínek ke způsobu projednávání tzv. Metropolitního plánu. Opakovaně byly zasílány připomínky k daným materiálům a vydáno společné stanovisko, které napadá nejasnost předpisu, jeho korumpovatelnost výjimkami, termíny nemají oporu v navazujících normách, namísto aby Prahu pomohly zkrášlit, zahušťují ji zástavbou či parkovišti atp.. Magistrát zatím odpovídajícím způsobem nereagoval a svolal další jednání o novele na nevhodný prázdninový termín.
Na základě opakované iniciativy Komise zdravotní a sociální proběhlo jednání s majitelem objektu pošty a předány mu byly zpracované studie řešení bezbariérového vchodu, který je přístupnější alternativou k dnešnímu složitému, nepraktickému, obtížnému a ponižujícímu řešení. Čekáme na stanovisko majitele, když MČ přislíbila vlastní řešení financování této akce.
Rada rozhodla o zadání posouzení možnosti výměny stávajících typů světel v základní škole a lidovém domě za tzv. LED svítidla s dopadem na úsporu energií a rozsah svítivosti.
Bylo rozhodnuto o výměně expanzní nádrže v bytovém domě Katusická 695.
Rada schválila rozsah a výběr nábytkového vybavení v nové budově ZŠ dle studii a výběrového řízení, tak aby v září bylo možno přivítat odpovídající počet žáků.
Na základě podkladů z Komise výstavby se Rada zabývala stanoviskem k přístavbě VOŠ a VŠ Palestra a souhlasila se záměrem.
Rada rozhodla o nákupu mobilní maringotky pro potřeby Lesního klubu Cestička, který ji bude využívat jako útočiště a rozšíření aktivit v přírodě. Maringotka bude umístěna v prostorách lesoparku nad ulicí Semčická.
V současné době doběhlo měření radonu v bytových domech, resp. byly předány ke zpracování hodnot tzv. odpařovací krabičky od nájemníků, kteří si je vyzvedli a umístili do bytů. Státní ústav pro radonové měření vyhodnotil všechny převzaté pomůcky a všichni obdrželi informační dopis o svém bytu a případných opatřeních, která mají činit. U 40 nájemníků byly zjištěny vyšší hodnoty radonu a z těchto projevilo zájem o upřesňující měření a spolupráci se SÚRM 20 nájemníků.
Rada zvolila umístění další železniční zastávky u křižovatky Jilemnická, Pod Nouzovem, a to i s ohledem na dochodovou vzdálenost a event. řešením přirozeného odhlučnění stanoviště. Toto stanovisko je nyní s příslušným odborem drah projednáváno jako studie a realizace bude záležet na investičních plánech této instituce.
Rada byla informována, že Komise pro kroniku a historii ve spolupráci s Kulturní komisí intenzivně připravují stěžejní událost tohoto podzimu, a to je 885. výročí písemné zmínky o Kbelích.
V souladu s ukončením stavebních prací na nové budově ZŠ Rada schválila navýšení kapacity Základní školy Kbely o předpokládaných 430 žáků a 300 strávníků s tím, že požádá o zvýšení kapacity v rejstříku MŠMT s termínem od 1. 9. 2015, tak jak bylo plánováno.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

15. května 2015

18. 3. 2015 proběhl v Lidovém domě benefiční koncert na podporu pozůstalých po tragické události v Uherském Brodě. Vystupující umělci (např. Aleš Brichta, Ina Urbanová a další)  se vzdali svého honoráře a přítomní vybrali do kasičky celkovou sumu 28.000,- Kč, která byla následně předána zástupcům radnice Uherského Brodu v čele s panem starostou Patrikem Kunčarem, kteří byli velmi potěšeni a moc děkovali nejen za finanční dary, ale také za projevenou účast a solidaritu.
Rada se zabývala zadáním záměrů rekonstrukcí komunikací či zelených ploch, a navazuje tak na spolupráci s bývalým odborem městského investora, dnes odbor technické vybavenosti - OTV Magistrátu hl. m. Prahy, který se zabývá zajištěním zejména technické infrastruktury města.
Začátkem dubna proběhlo výběrové řízení na dodavatele údržby ploch a zeleně na území naší městské části. Nabídku podalo 8 firem s rozptylem měsíční úhrady od částky 600 tis. po 137 tis. bez DPH. Zvítězila nejlevnější firma ATALIAN CZ s.r.o., která byla upozorněna ještě před podepsáním smlouvy, že jsme velmi nároční a údržba městské části je pod neustálým dohledem.
8. dubna navštívila naši městskou část paní radní Ropková, která má ve svém resortu školství a zejména pan starosta s ní vede opakovaná jednání ohledně dofinancování rozestavěné budovy základní školy. Paní radní byla velmi vstřícná a po prohlídce rozestavěné budovy potvrdila svou podporu pokračování financování této naší prioritní stavby.
Ke stejnému datu jsme také obdrželi dopis z ministerstva školství, kde nám oznamují, že výběrová komise kladně posoudila naši žádost a navrhla přidělit dotaci ve výši 15 mil. Kč z vyhlášeného programu „Výzva projektu na zkapacitnění školských zařízení“ a zaslala nemalé množství doplňujících tabulek a formulářů týkající se stavby, výběrového řízení, dodavatele, projektové dokumentace atp., které musíme zpracovat do konce května. Následně ministerstvo posoudí doplněné informace a vysloví závěrečný verdikt, zda nám navrženou částku poukáže.
Rada se zabývala podněty k upravenému projektu „Nová Toužimská“ společnosti Skanska a pan starosta vede jednání se společností v této věci. Jedná se zejména o výstavbu mateřské školy nebo převzetí údržby zeleně.
Na základě schváleného rozpočtu odbor interního auditu ve spolupráci s místostarostkou připravují smlouvy na poskytnutí veřejné finanční podpory pro organizace, spolky či jednotlivce, kteří si požádali o dotaci (grant) na veřejně prospěšnou činnost. Dle nových pravidel budou tyto smlouvy k dispozici k nahlédnutí veřejnosti na našich webových stránkách.
Firma DSA kontaktovala vedení radnice s úmyslem uspořádat leteckou show na kbelském letišti. Pan starosta svolal v této věci širší jednání s dotčenými složkami, které se týkalo především zajištění bezpečnosti, dopravy, životního prostředí a krizového řízení s tím, aby bylo dostatečným způsobem toto zajištěno včetně zodpovědnosti. Akce pro veřejnost se uskuteční 13. 6. 2015, když dva dny předtím proběhne komerční akce s nabídkou letecké techniky pro odborníky resp. obchodníky.
Rada se rozhodla, že přezkoumání hospodaření městské části za rok 2015 zadá Magistrátu hl. m. Prahy.
Rada projednala návrhy volebního řádu Školské rady při Základní škole Kbely a jmenovala 3 členy za zřizovatele do tohoto orgánu. Členy školské rady, kteří budou tvořit třetinu, se stali : Ivana Šestáková, Mgr. Jan Hazlbauer a Martina Pavlátová, když posledně jmenovaná byla zároveň určena tzv. supervizorem, který bude pomáhat a dohlížet na průběh voleb do školské rady. Další třetinu školské rady budou tvořit 3 pedagogičtí pracovníci, které si tito zvolí ze svých řad, a poslední třetinu tvoří zástupci rodičů. Ti sami si zvolí z kandidujících zákonných zástupců žáků naší základní školy. Hlavním úkolem školské rady dle školského zákona je schvalování výroční zprávy školy a učebních plánů.
Rada na základě připravované koncepce bezpečnosti rozhodla o zřízení funkce pracovníka prevence sociálně patologických jevů tzv. streetwokera.
Na základě blížícího se termínu dokončení stavby nové budovy základní školy a předání ke kolaudačnímu řízení, provedla rada výběr na dodávku atypického nábytku a zařízení (tzv. vestavné – parapety, kryty, šatny na míru atp.) a dále poptávkové řízení na typizovaný nábytek tak, aby mohlo plynule dojít po kolaudaci k zařizování vybavením. V této souvislosti byla také provedena rekapitulace žádostí o finanční krytí resp. přislíbené a rozjednané dotace z ministerstva školství a hlavního města Prahy. Potřeba zdrojů činí 62 mil. Kč na dofinancování stavby a pak na zmíněné vybavení. S ohledem na časový nesoulad, kdy v červnu již musíme uhradit poslední fakturaci stavby a na to naváže vybavení, avšak dotační řízení na MŠMT a HMP bude v nejlepším případě ukončeno během prázdnin či až na podzim, rada schválila návrh záměru požádat o překlenovací bezúročnou zápůjčku z rozpočtu hl. m. Prahy. Toto bude předmětem mimořádného zasedání zastupitelstva, svolaného na 11. 5. 2015. V této věci bylo již také jednáno s paní náměstkyní Kislingerovou a radní Ropkovou, které tento postup podpořily.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

6. března 2015

Koncem ledna byl ukončen konkurz na novou ředitelku Mateřských škol Kbely. Z 8 zájemkyň zaslaly přihlášku do konkurzního řízení 4, které se pak prezentovaly před konkurzní komisí. Ta sestavila pořadí a předložila Radě s doporučením prověření oboru vzdělání vítězné uchazečky, a to zejména s ohledem na novelu školského zákona. Po právním prověření se Rada rozhodla jmenovat druhou v pořadí paní Jiřinu Hamplovou, jejíž hlavním trumfem je elán a znalost prostředí, neboť byla učitelkou v mateřské školce v ulici Letců.
Komise pro kroniku a historii informovala Radu o záměrech a přípravách způsobu oslav 885. výročí první písemné zmínky o Kbelích, jako jsou informační panely, webové stránky, příprava knihy.
Pokračuje intenzivní jednání s vedením hl. m. Prahy na přidělení dotace na dostavbu nové budovy základní školy, tak aby mohli žáci nastoupit v září 2015. Místostarostka s pověřením pana starosty připomínkovala návrh rozpočtu hl. m. Prahy na Zastupitelstvu hl. m. Prahy a opětovně předala naše požadavky.
V rozpočtu hl. m. Prahy byla schválena rezerva 150 mil. pro městské části na investice do školství a 150 mil. na neivestiční akce. Naše MČ si samozřejmě požádá o dotaci na dokončení stavby nové budovy ZŠ.
Bylo dokončeno zateplení detašovaného pracoviště stavebního odboru a životního prostředí. Na tuto akci si MČ požádala o přidělení dotace z programů SFŽP.
V souladu se schváleným záměrem byla spuštěna akce prodej bytového domu v ulici Hůlkova č.p. 301, a to formou soutěže. Záměr byl řádně zveřejněn a probíhala intenzivní inzerce v tisku. Do soutěže se přihlásily dva subjekty a vítěz nabídl přes 18 mil. Kč. Prodej bude předmětem jednání březnového zastupitelstva.
Koncem ledna byla dokončena každoroční inventarizace majetku a její výsledky budou obsaženy ve zprávě o hospodaření městské části za rok 2014, která se bude projednávat na červnovém zasedání zastupitelstva.
Vzhledem k pozastavení platnosti nových pražských stavebních předpisů Rada intenzivně spolupracuje s odborem výstavby, Komisí výstavby a dalšími městskými částmi tak, aby došlo k projednání našich připomínek a bylo možné co nejrychleji předpisy upravit s chválit. Tento proces souvisí s pokračováním prací na tzv. Metropolitním plánu (nyní Územní plán), který je nyní zbrzděn a stavebníci či majitelé pozemků musí mnohdy svá území řešit žádostmi o změnu Územního plánu, když tento proces je velmi komplikovaný a zdlouhavý.
Rada rozhodla v rámci úspor o výměně světel ve společných prostorách Domu seniorů za LED osvětlení.
Rada se rozhodla nevalorizovat pro tento rok nájmy nebytových prostor.
Proběhly dvě soutěže o nájem bytu v majetku MČ tzv. obálkovou metodou. V jednom případě byla soutěž úspěšná, avšak u bytu na Novákově náměstí se bude soutěž opakovat, tentokrát i pro mimokbelské zájemce.
Rada projednala návrh rozpočtu MČ na rok 2015 včetně návrhu rozdělení tzv. veřejné finanční podpory pro kbelské společenské, sportovní či kulturní organizace.
Rada projednala harmonogram řádných zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro tento rok. 3. ZZMČ se uskuteční 25. 3., 4. ZZMČ bude 24.6., 5. ZZMČ na podzim 23.9. a 6. ZZMČ 16. Prosince.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

18. prosince 2014

Rada s potěšením přijala od firmy KNAUF finanční dar, kterým je financována výuka němčiny nad rámec běžné výuky na základní škole.
Rada na svém prvním zasedání zřídila komise, jako své poradní orgány, a to konkrétně tyto: dopravy, školství, sociální a zdravotní, výstavby, bezpečnosti, životního prostředí, kultury, bytová, pro kroniku a historii, sportu, likvidační a škodní. Drtivá většina z nich se již plně ujala své práce a sešla se na několika jednáních.
Proběhlo i schválení resp. posílení týmu oddávajících o Jindřicha Petrnouška, Ing. Janu Bezemkovou, Mgr. Jana Hazlbauera, Ing. Radka Petráně, krom pana starosty a zástupců starosty, kteří tak činí ze zákona.
Běží konkurz na pozici ředitelky/le Mateřských škol Kbely. Proběhly dvě tzv. informativní schůzky s 8 zájemkyněmi a do 18. 12. 2014 budou doručovány přihlášky s tím, že předpokládáme jednání konkurzní komise v první dekádě ledna 2015. Podle počtu zájemkyň bude záležet na ukončení a konečném rozhodnutí. Předpokládáme však, že v únoru bychom mohli znát nové vedení MŠ Kbely.
Po výpovědi ze smlouvy firmě Immramovský na úklid městské části, byla zadána krátkodobá smlouva s Pražskými službami pouze na tři měsíce s tím, že během tohoto období bude připraveno výběrové řízení na novou firmu, která by měla pečovat o zeleň a údržbu v naší MČ.
Rada souhlasila s realizací projektu Golf Vinoř pouze za podmínky, že realizací nebude dotčen současný průtok pod čistírnou odpadních vod či další hospodaření s vodou v dotčeném území a stavba bude pečlivě střežena i v budoucnu, aby nemohla být vyvinuta snaha ke změně golfového hřiště na obytné soubory.
Rada byla seznámena s výsledky kontroly na úseku matrik a přestupkovém řízení ze strany magistrátu a bylo konstatováno, že agendy jsou prováděny bez závad.
Vedení radnice jako zástupce zřizovatele několikrát jednal, s nově vzniklým spolkem SRPŠ, který převzal a legislativně zaštítil organizaci dobrovolných příspěvků na potřeby a zájmy žáků v naší základní škole. Spolek má ambici nejen vybírat příspěvky např. „na výlety, na míče“, ale pracovat i s projekty, které pomohou nejen s materiálním vybavení, ale také s podporou výuky. Více informací uvnitř Kbeláku. Přesto jsme pro zachování plurality názorů rozhodli, že pro rodiče či další přátele základní školy, kteří nechtějí přispívat přes spolek SRPŠ, zřídí městská část samostatné konto, na které bude moci přispět (hotově do pokladny či bezhotovostně) kdokoli, jakoukoli částkou, dostane potvrzení a tento způsob bude dalším podpůrným zdrojem financování pro naši školu. Městská část pak po dohodě se školou, ale i se spolkem, převede naspořené peníze na účel, který bude domluven.
2. jednání Zastupitelstva MČ Praha 19
Ve středu 17. 12. 2014 proběhlo poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce. Jeho hlavním bodem bylo schválení rozpočtového provizoria na první čtvrtletí roku 2015. Důvodem rozpočtového provizoria je absence státního rozpočtu a tím i rozpočtu hl. m. Prahy, bez kterého nemůžeme náš řádný rozpočet schválit. Rozpočtové provizorium je vázáno objemem výdajů alikvotní částischváleného rozpočtu letošního.
Ivana Šestáková
zástupce starosty