Informace z radnice 10. 3. 2020

Informace z radnice Bře 10, 2020

Se souhlasným stanoviskem Rady byly odeslány žádosti o dotace z rozpočtové rezervy hl. m. Prahy určené pro městské části. Naše MČ si požádala o dofinancování stavby tělocvičny a to zejména na položky, které nebyly při projektu známy, anebo je přinesl vývoj událostí, jako např. téměř 5 milionové navýšení v oblasti elektroinstalací vyvolané změnou normy na silnoproud. Druhá žádost v pořadí se týká kbelského hřbitova, kde máme projekt obnovy a především zkapacitnění resp. nové kolumbárium. Žádostmi se bude zabývat březnové Zastupitelstvo hl m. Prahy. Ve stejném termínu bude také ZHMP projednávat tzv. finanční vypořádání, které se týká dotací poskytnutých hl. m. Prahou v minulém období a nedočerpaných na stanovený účel. U naší MČ se to týká poskytnuté dotace na nástavbu zdravotního střediska, nevyčerpanou z důvodu prioritně řešené propadlé kanalizace u této budovy. Žádáme o tzv. přetažení dotace do roku letošního, neboť kanalizace se již opravuje a tím máme šanci v akci pokračovat a realizovat. Naše MČ se zapojila do programu Smart City, resp. Smart Prague a v rámci tohoto projektu jsme obdrželi 225 tis. dotaci na zmapování ekonomiky budov, jejich energetickou náročnost a návrh řešení. Rada se zabývala zprávou ČŠI, která hodnotila naši školu a vytkla 5 hlavních nedostatků, jako přílišnou fluktuaci, neaprobovanost některých pedagogů, malá kontrola práce učitelů a jejich hodnocení, nízká hospitační činnost ze strany ředitele, naopak ve 2 bodech naši školu pochválila, a to za program začít spolu a matematiku Hejného nebo za materiální zabezpečení školy. Zřizovatel nebyl rozhodně z výsledku zprávy nadšen a panu řediteli bylo okamžitě uloženo zpracování nápravných opatření v této věci. Kontrola jejich plnění bude provedena v červnu. Na základě této zprávy a vyjádření velké části pedagogického sboru, se rozhodla Komise školství uspořádat veřejné jednání, jejímž závěrečným bodem byla inspekční zpráva. V úvodu projednání shrnula paní zástupkyně ředitele ZŠ přijatá opatření, a jak jsou naplňována. Následovala vyjádření několika pedagogů, kteří přišli v hojném počtu, a mrzelo je, že zpráva vyzdvihla pouze program Začít spolu, který je na škole zastoupen jen určitým procentem, oproti běžné výuce, když během probíhající kontroly, byli chváleni inspektory právě i za výuku nesouvisející s tímto programem. V tomto směru je výsledky inspekční zprávy nemile překvapily. Mnohá vystoupení pedagogů byla odměněna potleskem, neboť deklarovali, že na naší škole učí rádi a i nadále se budou snažit vykonávat své povolání dle nejlepšího vědomí. Byla zpochybněna i kvalifikovanost pana ředitele, kterou však vyvrátil. Rodiče společně vyslovovali obavy z obměn učitelů a požadovali větší stabilitu pedagogického sboru. Této problematice se věnovalo hodně prostoru a zástupci zřizovatele v komisi (I. Šestáková, R. Petráň) přislíbili, že za městskou část budou přemýšlet a nabízet stabilizační pobídky, tak aby podpořili v tomto směru naši školu (např. byty, odměny za dlouholetou práci ve škole, zlepšování pracovního prostředí atp.). Po proběhlé kontrole nápravných opatření vás budeme informovat. Rada se zabývala pojmenováním nové ulice v zástavbě nazývané „Bleriot“ při Polaneckého ulici a zvítězil název Plzákova dle pilota zařazeného k 32. letce 1. stíhacího pluku na letišti ve Kbelích. Stanislav Plzák se vyznamenal zejména za druhé světové války, kdy operoval v rámci cizineckých legií nad územím Francie a dále pak pokračoval v Anglii u 310. perutě RAF českých letců nebo u 19. squadrony RAF anglické, kam byl pro nedostatek letců zapůjčen. Byl velmi platným a aktivním bojovníkem s mnoha sestřely a zásahy. V roce 1941 se boje přesunuly nad území Francie a dopravní tepnu kanál La Manche, a to se mu 7. srpna 1941 stalo osudným. Na základnu se již nevrátil. Hrdinství ppor. Stanislava Plzáka bylo oceněno francouzským Croix de Guerre, třemi válečnými kříži, Čs. medailí Za zásluhy I. stupně, Pamětní medailí Za zásluhy I. stupně, Pamětní medailí čs. zahraniční armády, medaili Star 1939-1943. Podporučíka letectva Stanislava Plzáka povýšili po válce in memoriam na nadporučíka a v roce 1991 na plukovníka. Náš návrh půjde do magistrátní komise, která zasedá jednou za čtvrtletí, a doufáme, že uvedená argumentace, že chceme pokračovat v pojmenování ulic vztahující se k letectví či přímo s letištěm ve Kbelích, uspěje. Rada odsouhlasila připojení se k akci Vlajka pro Tibet. V úterý 10. 3. bude opětovně vlát na stožáru před radnici tibetská vlajka. Na svém 33. zasedání na návrh pana starosty udělila Rada medaili I. stupně panu Josefu Mikšovskému, dlouholetému členu a starostovi Sboru dobrovolných hasičů ve Kbelích. Pan „Pepíček“ se stal již legendou našeho hasičského sboru. V jeho funkci jej vystřídal Leoš Biskup, taktéž dlouholetý člen a velitel jednotky SDH Kbely. Rada odsouhlasila smlouvu s PRE o připojení el. sítě o požadovaném výkonu do budoucího parku Havraňák, o který rozšíříme využití letňansko kbelského lesoparku spolu se zázemím. Až z programu a podkladů Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči na hlavním městě Praze jsme se dozvěděli, že čtyři vzájemně propojené firmy podaly návrh na změnu územního plánu podnět č. 234/2019, která by umožnila celkovou zástavbu letňanského letiště. Náš odhad činí cca 20 až 50 tis. nových obyvatel na ploše 1/3 Kbel. Pan starosta se okamžitě spojil se starostou Letňan a obě městské části prostřednictvím Rady vydaly nesouhlasné stanovisko a zároveň jsme požádali o předložení zpracované studie řešeného území, ze které by byly patrny objemy, druh a rozsah zástavby, řešení dopravy, školství, zdravotnictví, oddechu a životního prostředí, neboť nic takového žádost neobsahovala. Předseda Výboru na základě vystoupení našeho pana starosty na jednání VÚR přislíbil, že se návrhem na změnu nebude zabývat do doby, nežli se k podnětu vyjádří všechny dotčené městské části.

Ivana Šestáková místostarostka