Stanovy spolku

Stanovy spolku Kbely – náš domov, spolek – založeno podle § 214a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. 1. Název a sídlo

Název spolku: Kbely – náš domov, spolek Sídlo spolku: Bakovská 472, 197 00 Praha 9 Kbely (dále jen „spolek“)


Čl. 2. Statut spolku

1. Kbely – náš domov, spolek je samosprávným, nezávislým a dobrovolným svazkem členů – spolkem sdružujícím fyzické osoby s cílem péče o všestranný rozvoj území Městské části Praha 19 – Kbely a o potřeby obyvatel tohoto území.

2. Spolek má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svoji činnost v souladu s právním řádem České republiky a těmito stanovami.


Čl. 3. Cíl činnosti spolku

1. Cílem spolku je péče o všestranný rozvoj území Městské části Praha 19 (Kbely) a o potřeby obyvatel tohoto území, prosazování zájmů Městské části Praha 19 a jejich obyvatel a šíření jejího dobrého jména.

2. K naplnění tohoto poslání spolku jedná spolek s různými právnickými a fyzickými osobami a příslušnými orgány státní správy a samosprávy a dále zejména:

a. spolupracuje s občany městské části Praha 19, orgány Městské části Praha 19, orgány hl. m. Prahy, orgány ostatních samosprávných celků, orgány státní správy, policií ČR, městskou policií, záchrannými složkami, Armádou české republiky a dalšími společenskými, sportovními, kulturními, podnikatelskými organizacemi, jejichž činnost se dotýká městské části Praha 19 a jejích obyvatel,

b. chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti činností provozovaných spolkem,

c. orgány spolku vytvářejí ekonomické předpoklady k rozvoji činnosti spolku za aktivní účasti všech členů a příznivců spolku.


Čl. 4. Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné.

2. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která:   

a. souhlasí se stanovami a cíli spolku,   

b. je ochotna v rámci svých možností přispívat k naplnění cílů spolku,

c. má neomezenou způsobilost k právním úkonům, 

d. nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,   

e. je písemně doporučena stávajícím členům spolku.

3. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonná rada.

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena rozhodnutím výkonné rady.

5. Seznam členů spolku vede a zápisy a výmazy týkající se členství ve spolku zapisuje předseda výkonné rady.

6. Členství ve spolku zaniká:   

a. vystoupením člena písemným oznámením výkonné radě,   

b. vyloučením – výkonná rada rozhodne o vyloučení člena spolku, dopustí-li se člen spolku takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve spolku, zejména pokud porušuje tyto stanovy, či ve sjednané lhůtě nezaplatí stanovené příspěvky,

c. dnem právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o spáchání úmyslného trestného činu dotčeného člena,   

d. úmrtím člena spolku,   

e. zánikem spolku.


Čl. 5. Práva a povinnosti člena spolku

1. Práva člena spolku jsou:   

a. podílet se na činnosti spolku ve smyslu stanov a cílů spolku,   

b. po dosažení 18 let věku hlasovat, volit a být volen do orgánů spolku,   

c. účastnit se jednání valné hromady,

d. obracet se na valnou hromadu, výkonnou radu a revizní komisi se svými připomínkami a požadovat jejich vyřízení.

2. Povinnosti člena spolku jsou:   

a. aktivně se zúčastňovat činnosti spolku ve smyslu stanov a cílů spolku,   

b. chránit majetek spolku,   

c.  platit v určených termínech stanovené členské příspěvky. Zaplacené členské příspěvky se v případě zániku členství nevracejí. V závažných případech může výkonná rada na základě žádosti rozhodnout jinak,

d. dodržovat stanovy spolku a plnit rozhodnutí přijatá orgány spolku.


Čl. 6. Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:   

a) valná hromada,   

b) výkonná rada,   

c) kontrolní komise.

2. Funkční období členů výkonné rady a kontrolní komise jsou čtyři roky.

3. Valná hromada i výkonná rada spolku si ke své činnosti mohou zřizovat odborné a poradní orgány. V těchto odborných a poradních orgánech musí mít vždy většinu členové spolku.


Čl. 7. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

3. Valnou hromadu svolává výkonná rada podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výkonná rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku.

4. Valná hromada zejména:   

a. rozhoduje o změnách stanov spolku,   

b. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období,   

c. schvaluje výroční zprávu spolku,   

d. schvaluje rozpočet, roční závěrku hospodaření a stanoví výši příspěvků členů spolku, 

e. volí:   – předsedu výkonné rady,   – dva místopředsedy výkonné rady,   – další čtyři členy výkonné rady,   –  členy kontrolní komise,   

f.  rozhoduje o zrušení spolku.

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

6. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování.

a. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.

b. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

7. Valnou hromadu řídí předseda výkonné rady, předsedou pověřený místopředseda nebo člen výkonné rady, popř. osoba, kterou určí valná hromada.


Čl. 8. Výkonná rada spolku

1. Výkonná rada spolku je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výkonná rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

2.Členství ve výkonné radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3. Výkonná rada má 7 členů.

4. Výkonnou radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů, nejméně 4 x ročně.

5. Výkonná rada zejména:   

a. koordinuje činnost spolku,   

b. svolává valnou hromadu,   

c. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,   

d. rozhoduje o přijetí za člena spolku,   

e. rozhoduje o vyloučení člena spolku.

6. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

7. Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

8. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášení schopná valná hromada, přebírá její pravomoci výkonná rada.

9. Předseda výkonné rady samostatně zastupuje spolek navenek.   Předseda výkonné rady je odpovědný za plnění rozhodnutí výkonné rady, rozhoduje o běžných záležitostech spolku a odpovídá za plynulý chod spolku. Předseda výkonné rady dále připravuje podklady pro jednání výkonné rady a odpovídá za vedení účetnictví. Další pravomoci předsedy výkonné rady případně stanoví výkonná rada.

10. Místopředsedové výkonné rady zastupují předsedu výkonné rady v době jeho nepřítomnosti.

11. Pouze předseda výkonné rady a v době jeho nepřítomnosti místopředsedové výkonné rady, jsou oprávněni spolek samostatně navenek zastupovat, ostatní členové výkonné rady nejsou oprávněni samostatně spolek zastupovat.


Čl. 9. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výkonnou radu a valnou hromadu.

2. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů a dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k  jednotlivým záležitostem.

3. Kontrolní komise má tři členy. Členem kontrolní komise nemůže být člen výkonné rady.


Čl. 10. Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Vede účetnictví dle příslušných právních předpisů.

3. Zdroji majetku jsou zejména:   

a. členské příspěvky,   

b. dotace a granty,   

c. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,   

d. výnosy majetku.

4. Za hospodaření spolku odpovídá výkonná rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.


Čl. 11. Zrušení a zánik spolku

1. Spolek se zrušuje: – dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady,- rozhodnutím soudu,- dalšími způsoby dle příslušných právních předpisů.

2. V případech předvídaných zákonem předchází zániku spolku likvidace.  Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.


Čl. 12. Závěrečná ustanovení

1. Orgány spolku jednají na základě jednacího řádu spolku schváleného valnou hromadou.

2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní, obecní a jiné orgány s peticemi.

3. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi spolku konané dne 24.1.2014.