Kategorie: Informace z radnice

„Kdy už bude otevřeno zdravotní středisko?“

Odpověď na otázku : „Kdy už bude otevřeno zdravotní středisko?“, není jednoduchá. Aktuálně přinášíme informaci k situaci zastavení dokončení zdravotního střediska :

Ve středu 17. 8. 2022 proběhl pravidelný kontrolní den na rekonstruovaném zdravotním středisku, kde jsme si odškrtávali, které nedodělky byly dohotoveny s tím, že 28. 8. 2022 přiveze firma vchodové dveře, nemontují se chybějící elektroměry a budeme připravovat kolaudaci s tím, že nedokončená část, kde jsou kanceláře sociálního odboru, poběží vlastním tempem, když stoprocentní prioritou je co nejdříve dokončit všechny ordinace. Opět nás však na této stavbě překvapila další nečekaná rána, kdy v pondělí 22. 8. 2022 jsme se dozvěděli, že firma ACG Real, zhotovitel stavby, spadla do insolvence a není schopna plnit své finanční závazky. Okamžitě jsme firmu kontaktovali a vyzvali jí k dokončení díla, neboť insolvence ještě neznamená, že dílo nemůže být dokončeno. Na to však firma nereagovala, tak jsme přistoupili z bezpečnostních důvodů k uzavření prostor a zajištění jejího dohledu. Na to nemile reagovali někteří subdodavatelé, neboť nás před žalobní upomínkou upozornili, že tam mají uskladněn „svůj“ materiál. Náš argument však zní, že co je v budově dokončeno, je i firmě zaplaceno, kromě 10% zádržného na vady a nedodělky. Naštěstí jsou prostory ordinací z 95% hotové a zbývají uvedené vchodové dveře, domontovat prvky na fasádě spolu se zkušebním provozem žaluzií, část elektroinstalace a venkovní úpravy. Jsme pár kroků od cíle, ale insolvence nás vrhla o minimálně měsíc zpět, neboť teď je na řadě výkon soudní a my musíme postupnými kroky řešit situaci dle zákona. Co nás tedy nyní čeká ? Nejprve musíme vyčkat rozhodnutí soudu na přidělení insolvenčního správce, což odhadujeme na cca 14 dní. S tímto správcem pak chceme okamžitě vejít v jednání s tím, že hodláme vypovědět smlouvu o dílo se zhotovitelem firmou ACG Real a zadat dokončení jednotlivých profesí subdodavatelům, kteří na středisku pracovali a byli nuceni práci přerušit, ať již z důvodů, že jim uvedená firma nezaplatila nebo došlo k uzavření stavby z bezpečnostních důvodů. V tomto ohledu je nám velmi nápomocen stávající stavbyvedoucí a někteří subdodavatelé byli potěšeni, že budou moci dílo dokončit a mají partnera, který jim zaplatí. Představuje to také přesné zmapování, co je dokončeno a co je potřeba ještě provést, to máme ale již připraveno, jen k tomu potřebujeme partnera. Bohužel však termín přidělení insolvenčního správce a jeho následná ochota rychlého jednání nejsme schopni časově odhadnout, a proto jsme pro jistotu prodloužili smlouvy s lékaři v náhradních prostorách do konce roku. Pokud bude v naší moci tento termín zkrátit, tak to tak učiníme a uděláme pro to vše. Velice nás tato situaci mrzí, neboť jsme již viděli po všech předchozích anabázích světlo na konci tunelu a tato další překážka se zjevila ze dne na den se všemi neovlivnitelnými důsledky. Vůbec nás tato situace netěší.

Co je naopak potěšující, podařilo se nám rozšířit lékařské služby na dva zubní lékaře včetně dětského dentisty s vazbou na ortodoncii či zubní chirurgií, ordinaci zde bude mít také kardiolog, urolog, internista, zpět se vrátí gynekologie, dětská lékařka, ušní, nosní, krční, praktičtí lékaři, nejvíce prostor zabere rehabilitace a novinkou bude angiochirurgie spolu s tzv. malými chirurgickými zákroky. Naše bývalé zdravotní středisko tak budeme moci přejmenovat na Polikliniku Kbely.

Vážíme si trpělivosti Kbeláků a také lékařů, kteří se museli přizpůsobit nouzovým podmínkám a věřte, že vedení radnice udělá vše pro to, aby naše budoucí poliklinika co nejdříve začala sloužit svému účelu.

Iv. Šestáková

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Kbely – informace z Rady MČ Praha 19

Výběrové řízení na ředitele / ředitelku ZŠ Kbely, které se konalo dne 20.4.2022, nebylo možné uzavřít v původně plánovaném termínu a to z důvodů podání stížnosti – podnětu ze strany ČSI (Česká školská inspekce). Bohužel do konce školního roku jsme nedostali jasné vyjádření, na základě kterého by Rada MČ mohla rozhodnout a oficiálně uzavřít výběrové řízení. Navazuje kontrola Oblastního inspektorátu práce, která nebude ukončena dříve než 19. 7. 2022. Mimo výše uvedené, starosta MČ Praha 19 nařídil provést audit ve všech příspěvkových organizacích (MŠ Letců, Albrechtická a ZŠ Kbely), ve kterých bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozice ředitele / ředitelky.

Výsledky auditu ze ZŠ Kbely byly předány řediteli školy, který má právo vyjádřit se k nalezeným zjištěním nejpozději do 1.7.2022. Auditní skupina poté vydá doporučení Radě MČ Praha 19, která přijme další opatření bez zbytečného odkladu. O výsledku bude veřejnost informována neprodleně.

Aktualizace 11. 8. 2022 – Usnesení z Rady MČ Praha 19

Ve věci neukončeného konkurzu na ředitele/ku Základní školy Praha Kbely přijala Rada Městské části na svém 122. zasedání dne 26. 7. 2022 toto usnesení :

Usnesení č. 987/21/místostar. – Harmonogram konkurzních řízení na pozice ředitelů příspěvkových organizací

S ohledem na pokračování šetření ve věci průběhu konkurzního řízení Oblastním inspektorátem práce a vypořádávání námitek auditu, jejichž výsledky můžeme očekávat až za měsíc a z důvodu zajištění jistoty chodu školy a kontinuity v přípravě ředitele a vedení základní školy na nový školní rok, navrhují místostarostové zrušit stávající konkurzní řízení a vypsat nové. Přestože výrok kontroly Oblastního inspektorátu práce můžeme očekávat v obdobných intencích, jako od MHMP, které uznalo správnost konkurzu, tak hodláme tímto krokem dát záruku klidu vedení školy a řediteli pro přípravu příštího období. Hlavním důvodem je, kromě návaznosti přípravy na nový školní rok, zejména nezpochybnitelnost postupu v konkurzu, který po některých výtkách v podaném podnětu České školní inspekce (např. písemné potvrzení dohodnuté hodiny jednání), tak především i nezpochybnitelnost námitek zákonných náležitostí uchazečů vznesených členy konkurzní komise, jako byly kvalifikační předpoklady a délka praxe. Hodláme tímto krokem připravit nové výběrové řízení na ředitele/ku naší základní školy (kterou bude moci následně vybrat a potvrdit politická reprezentace vzešlá z podzimních voleb). Tímto se bude moci postavení ředitele vzešlého z tohoto konkurzu opírat o důvěru vedení radnice, ale i rodičů a pedagogů bez dohadů a námitek z pochybení.

usnesení: Rada po projednání

souhlasí s návrhem místostarostů a

ruší konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Základní školy Praha – Kbely vyhlášené dne 7. 3. 2022 a

ukládá místostarostce připravit konkurzní řízení nové s termínem zahájení říjen 2022.

Informace z radnice 25. 3. 2022

Rekonstrukce a nástavba zdravotního střediska pokračuje ovšem s problémy, které snad jsou již pro tuto stavbu symbolickým znakem. O skrytých závadách na konstrukci a nekvalitním provedení základů včetně popraskané kanalizace jsme vás již minule informovali a ty mají vliv na termín i cenu stavby. Přesto vše pravidelně sledujeme a popoháníme firmu, jak se dá. Nyní probíhá zkušební provoz kotelny, je vybudováno nové kanalizační napojení pod celým objektem a probíhají práce na lití podlah, je dohotovena většina příček a rozvodů sítí včetně elektronických. Termín stěhování lékařů během května již
dostává reálné obrysy. Magistrát hl. m. Prahy po dlouhé době reflektoval na naši žádost na pojmenování prostranství – budoucího plánovaného náměstí Františka Strašila na pomezí ulic Toužimská a Bakovská naproti Lidovému domu. Jsme rádi, že se podařilo hl. m. Prahu přesvědčit o našem přání a vzdát
tak holt kbelskému hrdinovi Františku Strašilovi, který byl agentem britské zpravodajské služby za druhé světové války a nacisté jej zatkli a umučili ještě před vykonáním trestu smrti v berlínském žaláři v roce 1943. Domek, ve kterém bydleli, jenž stával právě naproti Lidovému domu, zničilo v závěru války bombardování a jako by to vše nestačilo – prozrazení udavačem, kolegou z práce a umučení, tak
rodina po válce a za komunismu žila na pokraji bídy, neboť nálepka zpravodaje „cizí kapitalistické mocnosti“ nešla tehdejšímu režimu pod fousy a paní Strašilová sehnala jen podřadnou práci. Potomci Františka Strašila žijí ve Kbelích a jsme rádi, že se alespoň tímto způsobem dočkali určité satisfakce.
Městská část nadále přísně dodržovala hygienická pravidla v rámci covidové pandemie a všichni zaměstnanci včetně těch, co proděli covid, se testovali tak, aby došlo k včasnému odhalení a zamezení šíření nemoci. Radnice tak nezaznamenala žádné velké napadení a nemusela přistoupit k většímu omezení provozu.
Rada odsouhlasila pokračování projektu rekonstrukce resp. replik kapliček cesty Via Sancta včetně zapojení do odpočinkových míst včetně cyklostezek, jako součást této svaté cesty.
Společnost SKANSKA staví dle harmonogramu další mateřskou školku při Polaneckého ulici. V září by
měla městská část převzít dokončenou stavbu a začít ji vybavovat a připravit provoz od dalšího školního roku. Nynějším úkolem je provést výběrové řízení na vybavení a následně zajistit personální
obsazení. Rada tradičně, tak jako v předchozích letech, se připojila k akci vlajka pro Tibet a 10. 3. 2022 opět zavlála tato vlajka pro vyjádření naší podpory.
Vzápětí Rada rozhodla o vyvěšení vlajky Ukrajiny a začala pracovat nejen na symbolické podpoře, ale také té fyzické v podobě připojení se k materiální sbírce, kterou velmi rychle zorganizovalo KRC CoByDup, tak pak především na možnost ubytování Ukrajinců utíkajících před ruskou válečnou agresí. V Lidovém domě
se shromažďovala materiální sbírka, která byla opakovaně předávána Červenému kříži či potravinové bance k distribuci na potřebná místa.
Mezitím Rada rozhodla o vyčlenění 9 malometrážních bytů v bývalém domu seniorů v Borovnické ulici a opravila tyto malé jednopokojové bytečky, tak aby zde mohly být umístěny zejména matky s dětmi. Do oprav se zapojili i někteří ukrajinští občané a 7 místností již obsadilo 25 uprchlíků. Dva byty jsme dali k dispozici Hlavnímu městu Praze, odboru krizového řízení, neboť Praha nyní čelí nebývalému náporu uprchlíků. Také jsme byli panem primátorem vyzváni, abychom připravili nouzové ubytování např. v tělocvičně, a k tomuto účelu jsme vyčlenili tzv. gymnastický sál v budově naší základní školy a hodláme
zde nouzově ubytovat na nezbytně nutnou dobu cca 25 osob včetně dětí. Bude to pochopitelně vyžadovat nejen určité úpravy a vybavení, ale také úpravu a přizpůsobení režimu soužití a péče.
Předposlední den v březnu bude Zastupitelstvo MČ Praha 19 projednávat návrh řádného rozpočtu na tento rok, který je navržen v běžných výdajích na obdobné úrovni loňska a minulých let v objemu 104 mil, když nejvyšší položkou je školství ve výši 24 mil a chod úřadu na úrovni 45 mil a v investiční oblasti je zde v objemu necelých 25 mil nejvyšší položkou dokončení přestavby zdravotního střediska. Nezapomnělo se ani na neziskové organizace – sportovní, sociální či kulturní a bylo pro ně vyčleněno 1,2 mil k rozdělení.

Ivana Šestáková
místostarostka

Informace z radnice 21. 12. 2021

U bedlivě sledované, avšak docela začarované rekonstrukce a nástavby zdravotního střediska došlo k určitému posunu, a to jak z dobrého hlediska, tak opět na nás vyskočil kostlivec z minulosti. Pokrok nastal v dohodě o vícepracích, kde jsme se dohodli na konečné částce, která odpovídá našemu kontrolnímu rozpočtu. Hodnota přestavby včetně navýšení o kompletní úpravu dětské ordinace a kanceláří sociálního
odboru, kompletní rekonstrukce základové desky, úprava střechy a dodatečných úprav ordinací činí 52,5 mil. Kč a městská část má tuto investici krytu rozpočtem. Špatná zpráva bylo zjištění, že kanalizace nebyla zhroucena jen u venkovního řadu, ale při obnově základové desky se zjistilo zborcení u vnitřního vedení kanalizace. Co však bylo dalším hřebíčkem, byla absence zákresu vedení rour, které jdou od nikud do někam a složitým testováním se zjišťovalo, kde je jaké napojení. Nakonec jsme dospěli k závěru, že
raději provedeme vedení nové, které bude napojeno do v loňském roce zrekonstruované šachty a řadu. Doufejme, že toto byl už poslední kostlivec z minulosti a do února, jak byl termín nově posunut, bude stavba hotova a pak proběhnou jen dokončovací práce, zařizování, stěhování a na jaře do provozu.
Rada souhlasila s nabídkou MDDr. K. Branče a rozšířila nabídku zubních lékařů v budoucích prostorách
zdravotního střediska. Pan doktor bude mít ordinaci v přízemí, kde byla provozovna kadeřnictví a služby bude nabízet i pro dětské pacienty s vazbou na ortodoncii či zubní chirurgii. V jednání jsou i další profese, např. kardiolog, neurolog či psychiatrie.

Rada vybrala dodavatele opravy stezky podél trati v úseku od Herlíkovické po Hornopočernickou. Proběhne oprava pěšiny asfaltovým recyklátem vyjma přírodně cenného úseku u zahrádek při Sojovické ulici. Současně bylo zadáno zpracování projektu na stezku podél trati, kde však bude muset ještě dojít k majetkovým vypořádáním se správou železnic a součástí projektu bude řešení nástupiště a železniční zastávky.
Dále vznikne pokračování stezky pro cyklisty a pěší Via Sancta v areálu bývalého PAL. Postupně rozšiřujeme výměnu zastávek MHD za nové spolu s tematickými polepy, a to z našich vlastních zdrojů nikoli z rozpočtu hl. m. Prahy resp. Dopravního podniku nebo TSK.
Rada odsouhlasila harmonogram konkurzních řízení na pozice ředitelů mateřských škol a základní školy
ve Kbelích. Samotné konkurzní pohovory se budou konat v případě MŠ Albrechtická 2. 2. 2022, MŠ Letců 9. 3. 2022 a ZŠ 20. 4. 2022. Doufejme, že pandemie covidu nám již jednání komise nezhatí a bude usnášeníschopná.
V této souvislosti bylo vedením radnice rozhodnuto o provedení auditu ve školských příspěvkových
organizacích, tak aby výsledky byly známy do zahájení jednotlivých konkurzů.
Bylo zřízeno dalších 14 parkovacích míst v lokalitě ulic Veselá a Žacléřská.
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s prodejem 4 bytových jednotek v domě Hůlkova 302 tzv. obálkovou metodou – tedy kdo dá více. Předpokládáme, že jednání o nabídkách bude minimálně dvoukolové a budou probíhat cca od ledna. Podrobnosti budou zveřejněny na úřední desce. Městská část bude v prvním čtvrtletí hospodařit dle schváleného rozpočtového provizoria, neboť nejsou schváleny rozpočty státní i hl. m. Prahy

Ivana Šestáková
místostarostka

Informace z radnice 14. 10. 2021

Prodleva dokončení rekonstrukce a nástavby zdravotního střediska nás velmi trápí a Rada se opakovaně touto situací zabývá. Během prázdnin se objevila velmi závažná komplikace, a to totální absence základové desky pod celou jednou částí zdravotního střediska, kde byly v přízemí praktičtí lékaři, dětská lékařka a kanceláře našeho úřadu včetně chodeb a zázemí. Dokonce i rozvody topení byly položené jen tak v hlíně!! Firma proto musela vykopat odpovídající vrstvu a připravit vše pro nové základy.
Dále byly změněny dispozice po bývalém kadeřnictví a kosmetice, které již nebudou ve středisku pokračovat.
V přízemí plánujeme další zubní ordinaci, která bude ošetřovat i děti a bude se věnovat i ortodoncii či zubní chirurgii. Také u dispozic kanceláří sociálního odboru došlo k větším změnám oproti původnímu předpokladu. Protože se vše muselo znovu naprojektovat a projednat s dotčenými orgány, došlo k posunu prací. Dalším velkým problémem je ocenění těchto víceprací. S naceněním od zhotovitelské firmy jsme nesouhlasili a nyní probíhá ostré dohadovací řízení, jehož výsledkem bude dokončení kvalitní stavby v rozumném termínu a za odpovídající ceny.
Naopak radostnou zprávou je, že po trvajících odkladech přistoupilo hl. m. Praha ke schválení financování a realizaci rekonstrukce komunikace Jilemnická, a to až po Ctěnický zámek, když dojde k jejímu rozšíření, opatření chodníky a zároveň samostatnou cyklostezkou.
Pokrok nastal i u realizace atletického hřiště u Sportovní haly, neboť hl. m. Praha po dlouhých 5 letech
schválilo změnu územního plánu pro tento záměr. Nyní spolupracujeme s projektantem na řešení druhu povrchů a způsobu zajištění odvodnění a systému hospodaření s vodou pro tento areál.
Rada též bohužel musela reagovat na smutné události, jako bylo ničivé tornádo na Jižní Moravě nebo
tragická nehoda hasičů v Koryčanech, v souhrnu jsme uvolnili 120 tis. Kč.
V Zastupitelstvu MČ Praha 19 nastaly dvě změny, za Mgr. Jana Hazlbauera nastoupil pan Vítězslav Pavel a paní Ing. Janu Bezemkovou nahradil Ing. Pavel Pitra.
Rada se v souladu s předchozím rozhodnutím vrátila k žádostem o dofinancování spolků a organizací,
které byly postiženy Covid opatřeními a jelikož svou činnost obnovily nebo prováděly distanční činnost, schválila potřebné dofinancování. Zároveň s tímto byla projednána finanční spoluúčast na vybudování osvětlení dvou hřišť na Spartaku Kbely ve výši 320 tis. Kč.
Vedení radnice vstoupilo v jednání s majitelem areálu po bývalém PALu a hodláme spolupracovat nejen v oblasti vylepšování nebo modernizace života ve Kbelích, ale též v oblasti sportu, neboť areály Spartaku a „Nových Kbel“ na sebe navazují a nabízejí propojení dopravní, kulturní, sportovní či v oblasti zdravotní atp. Nejvíce jsme pokročili v oblasti sportu, kde chceme podpořit rozvoj areálu Spartaku a umožnit jeho modernizaci. K tomu povede ještě ale dlouhá cesta. Naopak na spadnutí je dokončení vybavení fitness sálů ve Sportovní hale, které má na starosti naše základní škola. Jakmile bude vybavení kompletní a sály připraveny pro cvičení, budete informováni.

Ivana Šestáková
místostarostka