Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Kbely – informace z Rady MČ Praha 19

Informace z radnice Čvc 23, 2022

Výběrové řízení na ředitele / ředitelku ZŠ Kbely, které se konalo dne 20.4.2022, nebylo možné uzavřít v původně plánovaném termínu a to z důvodů podání stížnosti – podnětu ze strany ČSI (Česká školská inspekce). Bohužel do konce školního roku jsme nedostali jasné vyjádření, na základě kterého by Rada MČ mohla rozhodnout a oficiálně uzavřít výběrové řízení. Navazuje kontrola Oblastního inspektorátu práce, která nebude ukončena dříve než 19. 7. 2022. Mimo výše uvedené, starosta MČ Praha 19 nařídil provést audit ve všech příspěvkových organizacích (MŠ Letců, Albrechtická a ZŠ Kbely), ve kterých bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozice ředitele / ředitelky.

Výsledky auditu ze ZŠ Kbely byly předány řediteli školy, který má právo vyjádřit se k nalezeným zjištěním nejpozději do 1.7.2022. Auditní skupina poté vydá doporučení Radě MČ Praha 19, která přijme další opatření bez zbytečného odkladu. O výsledku bude veřejnost informována neprodleně.

Aktualizace 11. 8. 2022 – Usnesení z Rady MČ Praha 19

Ve věci neukončeného konkurzu na ředitele/ku Základní školy Praha Kbely přijala Rada Městské části na svém 122. zasedání dne 26. 7. 2022 toto usnesení :

Usnesení č. 987/21/místostar. – Harmonogram konkurzních řízení na pozice ředitelů příspěvkových organizací

S ohledem na pokračování šetření ve věci průběhu konkurzního řízení Oblastním inspektorátem práce a vypořádávání námitek auditu, jejichž výsledky můžeme očekávat až za měsíc a z důvodu zajištění jistoty chodu školy a kontinuity v přípravě ředitele a vedení základní školy na nový školní rok, navrhují místostarostové zrušit stávající konkurzní řízení a vypsat nové. Přestože výrok kontroly Oblastního inspektorátu práce můžeme očekávat v obdobných intencích, jako od MHMP, které uznalo správnost konkurzu, tak hodláme tímto krokem dát záruku klidu vedení školy a řediteli pro přípravu příštího období. Hlavním důvodem je, kromě návaznosti přípravy na nový školní rok, zejména nezpochybnitelnost postupu v konkurzu, který po některých výtkách v podaném podnětu České školní inspekce (např. písemné potvrzení dohodnuté hodiny jednání), tak především i nezpochybnitelnost námitek zákonných náležitostí uchazečů vznesených členy konkurzní komise, jako byly kvalifikační předpoklady a délka praxe. Hodláme tímto krokem připravit nové výběrové řízení na ředitele/ku naší základní školy (kterou bude moci následně vybrat a potvrdit politická reprezentace vzešlá z podzimních voleb). Tímto se bude moci postavení ředitele vzešlého z tohoto konkurzu opírat o důvěru vedení radnice, ale i rodičů a pedagogů bez dohadů a námitek z pochybení.

usnesení: Rada po projednání

souhlasí s návrhem místostarostů a

ruší konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Základní školy Praha – Kbely vyhlášené dne 7. 3. 2022 a

ukládá místostarostce připravit konkurzní řízení nové s termínem zahájení říjen 2022.