Informace z radnice 11. 3. 2016

Informace z radnice Bře 11, 2016

Vedení radnice urgovalo magistrátní Odbor technické vybavenosti (dříve OMI) ohledně realizace plánovaných investic do technické vybavenosti naší MČ. Jedná se zejména o rekonstrukci ulice Jilemnická, obnova vnitrobloku ohraničený ulicemi Lužanská, Katusická, Toužimská, ale také rozšíření čistírny odpadních vod, která doslova blokuje další výstavbu ve Kbelích. Vedoucí zmiňovaného odboru přislíbil nápravu, ale prozatím nemáme informace o rozběhnutí uvedených investic. Proto i nadále budeme magistrát bombardovat urgencemi. Rada rozhodla o provedení modernizace panelové cesty podél trati mezi ulicemi Toužimská, Mladoboleslavská během  letošního roku. Došlo také k dosypání štěrku na pěšině u trati podél ulice Chotětovská. Rada podpořila grantový projekt rozšíření kamerového systému v rámci bezpečnosti ve Kbelích. Rada zamítla žádost středočeské obce Přezletice o rozšíření našeho školského obvodu pro jejich školou povinné děti, a to i s vědomím krátkodobé prostorové rezervy v posledním patře nové budovy základní školy, neboť prognóza a naplněnost mateřských školek v příštích školních letech budovu zcela zaplní kbelskými školáky. Zápis dětí do prvních tříd potvrdil trend posledních let, kdy opět budou rozděleny děti do 4 tříd s počtem žáků nad 27, což není málo. Vedení radnice kladně reagovalo na výzvu Arcidiecézní charity Praha ohledně začlenění rodiny volyňských Čechů do života v naší republice, a to možností přidělení bytu. Rodina se dvěma školáky se byla na radnici a ve škole představit a byl jim ukázán připravený byt 2/1 v Katusické ulici. Pan starosta spolu s místostarostou velmi intenzivně jednají s Pražskou teplárenskou o ceně tepla, kterou tato společnost neustále zvyšuje. Oba tlačí na vedení firmy a argumentují rozbory a porovnáním ceny energií ve srovnání s jinými médii a společnostmi. Ing. Olmr má připraveno i porovnání s řešením přechodu na vytápění plynem. Očekáváme vstřícnější jednání Pražské teplárenské. Rada souhlasila s provozem kompostárny v prostoru sběrného dvora s ohledem na malý rozsah kapacity zpracování a využití i pro potřeby naší městské části. Rada také stanovila jasná vymezující pravidla provozu ve vazbě na zamezení hluku, zápachu, dopravy či nadměrného osvětlení. Magistrát hl. m. Prahy provedl kontrolu na našem odboru poplatků (psi, veřejná prostranství, ze vstupného, ubytovací kapacity, loterie atp.)  a nenalezl jedinou chybičku v této agendě. Připojili jsme se k požadavku prodloužení linky 159 dál do Čakovic a dále jsme požádali o umístění informační tabule s aktuálními odjezdy vlaků včetně zpoždění na kbelské železniční zastávce. Městská část nechala zpracovat projekt nového bezbariérového vchodu do budovy České pošty a pan starosta odeslal trojdohodu mezi Českou poštou, majitelem objektu firmou Charlton a městskou částí, ve které se zavazujeme, že nový vchod vybudujeme na naše náklady a v případě opuštění objektu poštou, uvedeme na žádost majitele vše do původního stavu  a oba uvedení partneři s tímto souhlasí. Pokud bude tato dohoda podepsána, završí se tak více jak čtyřletá peripetie, kdy z iniciativy předsedy Komise zdravotní a sociální Ing. Šimka a jeho neústupnosti vůči zamítavým reakcím vedení České pošty vznikl program na vybudování bočního vstupu na poštu, který by byl nejen jednodušší, pohodlnější, ale také přívětivější nejen pro invalidy a maminky s kočárky, ale také pro pracovnice pošty. Pevně věříme, že se v letošním roce podaří akci dotáhnout do konce. Rada rozhodla o komplexní revizi otopné soustavy na sále Lidového domu. Došlo k pročištění klimatizace, následovat bude vzduchotechnika  a odborným řešením vytápění s ohledem na efektivitu. Rada udělila medaili I. stupně in memoriam radnímu Jindřichu Petrnouškovi a vzdala čest jeho památce. Na základě naší žádosti na dotaci z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na výstavbu tělocvičny základní školy a venkovního hřiště nám byla Zastupitelstvem hl. m. Prahy přiznána částečná dotace ve výši 5 mil. na akci tělocvična ZŠ. Začneme proto letos projektovat a připravovat terén. Rada s ohledem na nízkou míru roční inflace rozhodla o nevalorizování nájemného nebytových prostor. Rada na základě schváleného rozdělení mateřských školek na dva samostatné subjekty, vyhlásila konkurzní řízení na ředitelku/e MŠ Albrechtická. Podmínky a informace ke konkurzu jsou na naší úřední desce. V souvislosti s jednáním Bezpečnostní komise a informaci o úraze na sáňkovacím svahu nad rybníkem Rada odsouhlasila nákup profesionálních bezpečnostních prvků určených pro lyžařské areály. Na základě žádosti Rada i pro letošní rok navrhla podpořit příspěvkem Polikliniku Prosek resp. provoz Lékařské pohotovostní služby ve výši 50 tis. Kč. Úspěšně byla završena soutěž o nájem bytu a byly přiděleny 2 byty 2/1 v Katusické a Luštěnické ulici. Rada se připojila k akci „Vlajka pro Tibet“.8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 se uskuteční 23. 3. 2016 od 17 hodin v Lidovém domě a hlavními body programu budou rozpočet na letošní rok a dovolba radního za náhle zesnulého Jindřicha Petrnouška.

Ivana Šestáková zástupce starosty