Informace z radnice 12. 8. 2015

Informace z radnice Srp 12, 2015

Stěžejními jednáními v orgánech HMP vrcholilo posuzování naší žádosti o přidělení půjčky na dostavbu budovy ZŠ. Naše MČ si hodlala půjčit z rozpočtu hl. m. Prahy 62 mil. Kč, tak aby mohla bez problémově uhradit veškeré náklady na stavbu, vybavení a další úpravy včetně přípravy venkovního hřiště či tělocvičny. Naší žádosti po těchto vyčerpávajících a složitých jednáních bylo vyhověno částečně resp. z poloviny a 18. června Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo půjčku naší MČ ve výši 30 mil. Kč s tím, že předpokládá splacení z přislíbené 15 mil. dotace z MŠMT  a kofinancování z HMP taktéž ve výši 15 mil.. Pokud však dotace z MŠMT nebude poskytnuta, MČ bude půjčku splácet po dobu 20 let.

Naše městská část se připojila k jednání starostů ohledně zamítavého stanoviska k novele Pražských stavebních předpisů a připomínek ke způsobu projednávání tzv. Metropolitního plánu. Opakovaně byly zasílány připomínky k daným materiálům a vydáno společné stanovisko, které napadá nejasnost předpisu, jeho korumpovatelnost výjimkami, termíny nemají oporu v navazujících normách, namísto aby Prahu pomohly zkrášlit, zahušťují ji zástavbou či parkovišti atp.. Magistrát zatím odpovídajícím způsobem nereagoval a svolal další jednání o novele na nevhodný prázdninový termín. Na základě opakované iniciativy Komise zdravotní a sociální proběhlo jednání s majitelem objektu pošty a předány mu byly zpracované studie řešení bezbariérového vchodu, který je přístupnější alternativou k dnešnímu složitému, nepraktickému, obtížnému a ponižujícímu řešení. Čekáme na stanovisko majitele, když MČ přislíbila vlastní řešení financování této akce. Rada rozhodla o zadání posouzení možnosti výměny stávajících typů světel v základní škole a lidovém domě za tzv. LED svítidla s dopadem na úsporu energií a rozsah svítivosti. Bylo rozhodnuto o výměně expanzní nádrže v bytovém domě Katusická 695. Rada schválila rozsah a výběr nábytkového vybavení v nové budově ZŠ dle studii a výběrového řízení, tak aby v září bylo možno přivítat odpovídající počet žáků. Na základě podkladů z Komise výstavby se Rada zabývala stanoviskem k přístavbě VOŠ a VŠ Palestra a souhlasila se záměrem.

Rada rozhodla o nákupu mobilní maringotky pro potřeby Lesního klubu Cestička, který ji bude využívat jako útočiště a rozšíření aktivit v přírodě. Maringotka bude umístěna v prostorách lesoparku nad ulicí Semčická. V současné době doběhlo měření radonu v bytových domech, resp. byly předány ke zpracování hodnot tzv. odpařovací krabičky od nájemníků, kteří si je vyzvedli a umístili do bytů. Státní ústav pro radonové měření vyhodnotil všechny převzaté pomůcky a všichni obdrželi informační dopis o svém bytu a případných opatřeních, která mají činit. U 40 nájemníků byly zjištěny vyšší hodnoty radonu a z těchto projevilo zájem o upřesňující měření a spolupráci se SÚRM 20 nájemníků. Rada zvolila umístění další železniční zastávky u křižovatky Jilemnická, Pod Nouzovem, a to i s ohledem na dochodovou vzdálenost a event. řešením přirozeného odhlučnění stanoviště. Toto stanovisko je nyní s příslušným odborem drah projednáváno jako studie a realizace bude záležet na investičních plánech této instituce.

Rada byla informována, že Komise pro kroniku a historii ve spolupráci s Kulturní komisí intenzivně připravují stěžejní událost tohoto podzimu, a to je 885. výročí písemné zmínky o Kbelích. V souladu s ukončením stavebních prací na nové budově ZŠ Rada schválila navýšení kapacity Základní školy Kbely o předpokládaných 430 žáků a 300 strávníků s tím, že požádá o zvýšení kapacity v rejstříku MŠMT s termínem od 1. 9. 2015, tak jak bylo plánováno.

Ivana Šestáková zástupce starosty