Informace z radnice 15. 3. 2019

Informace z radnice Bře 15, 2019

S ohledem na změnu rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o ponechání nevyčerpaných dotací z předchozího roku bylo upuštěno od samostatné rekonstrukce sociálních zařízení ve zdravotním středisku a budeme postupovat komplexně v rámci celé nástavby střediska. Do konce května by mělo být ukončeno výběrové řízení na dodavatele a před prázdninami by měla začít samotná stavba. Co se týká stavby haly tělocvičny, tak ta běží dle harmonogramu a její dokončení v příštím roce spíše závisí na dostatku financí. Požádali jsme si o dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a koncem března se dozvíme na kolik jsme byli úspěšní. Stavba je pravidelně kontrolována a již došlo na některá vylepšení či úpravy. Rada rozhodla, že v rámci úspor energií osadí tělocvičnu fotovoltaickou elektrárnou. Koncem roku jsme projednávali s Pražskou teplárenskou cenu tepla, když v prvním návrhu bylo navýšení o cca 11%, konečná cena 679,49 Kč za GJ pak představuje navýšení o 4,21% oproti roku 2018.V souvislosti nejen s cenovou politikou Pražské teplárenské, ale vzhledem k neustálým haváriím vedení horkovodu se Rada zamýšlí nad alternativním řešením způsobu vytápění, které by zahrnovalo rekonstrukce kotelen s případnou změnou zdroje. Tato akce však představuje velký zásah a bude muset být naplánována na několik etap. V opakovaném výběrovém řízení na dodavatele nového hasičského vozu zvítězila firma KOBIT s.r.o. za cenu 9,9 mil. Kč včetně DPH. Po schválení rozpočtu bude podepsána smlouva a cisterna spolu se speciálním vybavením se začne montovat. Zkompletována by měla být do léta. MČ prostřednictvím bezpečnostního ředitele opětovně podala žádost o grant na rozšíření kamerového systému. Kromě auditu hospodaření městské části, který bude předložen na červnovém jednání Zastupitelstva, probíhala ke konci roku též kontrola na úseku místních a správních poplatků, která konstatovala, že je v této oblasti postupováno s náležitou pozorností, a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Aby kontrol nebylo málo, proběhla po 18 letech zřejmě poslední kontrola ze Státního fondu rozvoje bydlení na dodržení pravidel při výstavbě a provozu Domu pro seniory na Mladoboleslavské ulici. Z tohoto fondu jsme obdrželi na jeho výstavbu příspěvek. I zde kontroloři konstatovali, že je vše v pořádku. Dohled fondu trvá 20 let. Rada schválila harmonogram řádných jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2019 v těchto termínech: 6. března, které již proběhlo, 26. června, 25. září a 11. prosince, vždy ve středu od 17 hodin v sále Lidového domu. Pan starosta v souladu se zákonem též může svolat zasedání mimořádné či upravit termín zasedání řádného.Rada rozhodla o úpravě směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu, přičemž došlo k úpravě webových stránek úřadu, kde byly doplněny odkazy na profil zadavatele a registr smluv. Rada schválila střednědobý a roční plán interního auditu, který se týká nejen samotného úřadu, ale též našich příspěvkových organizací, kterými jsou mateřské školky a základní škola. Vedení radnice odsouhlasilo plán investic na období 2019 až 2022, ze kterého bude magistrát, tedy hl. m. Praha čerpat podklady pro příští požadavky městské části. Do plánu investic jsme zahrnuli tyto akce: tělocvična ZŠ (akce bude probíhat do roku 2020), park Aerovka (za ulicí Hůlkova), přístavba či rekonstrukce školní družiny, přístavba budovy B zdravotního střediska, revitalizace Vinořského potoka (pro Kbeláky zvaný Chobot).K našemu velkému potěšení došlo k dalšímu posunu ve věci nepřekřížení Letňansko-kbelského lesoparku, kdy bylo pořizovatelem – magistrátem rozhodnuto o vypuštění varianty silnice přes park a zahájeny práce na variantních řešeních vedení komunikací okolo parku. Jakmile budou tyto varianty zpracovány, budeme opět osloveni k vyjádření. Rada odsouhlasila záměr odkoupení části pozemku u nádraží za účelem výstavby repliky kapličky a oslovila dopisem Správu železniční dopravní cesty, která spravuje majetek železnic. S ohledem na zkušenosti s úřednickými kolečky u tohoto obrovského státního úřadu očekáváme rozhodnutí během jara až léta. Na základě úspěchu koncertu houslisty Václava Hudečka v kbelském kostele, bylo rozhodnuto o konání dalšího koncertu, a to v termínu Velikonočního pondělí 22. Dubna. Upoutávku naleznete v tomto Kbeláku.3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19Ve středu 6. Března se uskutečnilo 3. ZZMČ jehož hlavním bodem bylo schválení rozpočtu městské části na tento rok. Jelikož je v letošním roce vše podřízeno stavbě tělocvičny, na kterou stále sháníme finance, byl rozpočet omezen na základní úkoly. Nejvíce došlo k seškrtání v kapitole životního prostředí, dopravy a chodu úřadu. Také žádosti o finanční podporu organizací, které se zabývají sportem, výchovou mládeže či kulturou byly z téměř 2 miliónů upraveny na 1,2 mil. Kč, které získají formou dotace na svou činnost a kterou musí ke konci roku řádně vyúčtovat. Hlavním kritériem pro přiznání podpory byla činnost pro kbelské děti, prospěšnost a přínos pro kbelskou veřejnost.

Ivana Šestáková místostarostka