Informace z radnice 15. 5. 2015

Informace z radnice Kvě 15, 2015

18. 3. 2015 proběhl v Lidovém domě benefiční koncert na podporu pozůstalých po tragické události v Uherském Brodě. Vystupující umělci (např. Aleš Brichta, Ina Urbanová a další)  se vzdali svého honoráře a přítomní vybrali do kasičky celkovou sumu 28.000,- Kč, která byla následně předána zástupcům radnice Uherského Brodu v čele s panem starostou Patrikem Kunčarem, kteří byli velmi potěšeni a moc děkovali nejen za finanční dary, ale také za projevenou účast a solidaritu.

Rada se zabývala zadáním záměrů rekonstrukcí komunikací či zelených ploch, a navazuje tak na spolupráci s bývalým odborem městského investora, dnes odbor technické vybavenosti – OTV Magistrátu hl. m. Prahy, který se zabývá zajištěním zejména technické infrastruktury města. Začátkem dubna proběhlo výběrové řízení na dodavatele údržby ploch a zeleně na území naší městské části. Nabídku podalo 8 firem s rozptylem měsíční úhrady od částky 600 tis. po 137 tis. bez DPH. Zvítězila nejlevnější firma ATALIAN CZ s.r.o., která byla upozorněna ještě před podepsáním smlouvy, že jsme velmi nároční a údržba městské části je pod neustálým dohledem.8. dubna navštívila naši městskou část paní radní Ropková, která má ve svém resortu školství a zejména pan starosta s ní vede opakovaná jednání ohledně dofinancování rozestavěné budovy základní školy. Paní radní byla velmi vstřícná a po prohlídce rozestavěné budovy potvrdila svou podporu pokračování financování této naší prioritní stavby. Ke stejnému datu jsme také obdrželi dopis z ministerstva školství, kde nám oznamují, že výběrová komise kladně posoudila naši žádost a navrhla přidělit dotaci ve výši 15 mil. Kč z vyhlášeného programu „Výzva projektu na zkapacitnění školských zařízení“ a zaslala nemalé množství doplňujících tabulek a formulářů týkající se stavby, výběrového řízení, dodavatele, projektové dokumentace atp., které musíme zpracovat do konce května. Následně ministerstvo posoudí doplněné informace a vysloví závěrečný verdikt, zda nám navrženou částku poukáže.

Rada se zabývala podněty k upravenému projektu „Nová Toužimská“ společnosti Skanska a pan starosta vede jednání se společností v této věci. Jedná se zejména o výstavbu mateřské školy nebo převzetí údržby zeleně. Na základě schváleného rozpočtu odbor interního auditu ve spolupráci s místostarostkou připravují smlouvy na poskytnutí veřejné finanční podpory pro organizace, spolky či jednotlivce, kteří si požádali o dotaci (grant) na veřejně prospěšnou činnost. Dle nových pravidel budou tyto smlouvy k dispozici k nahlédnutí veřejnosti na našich webových stránkách. Firma DSA kontaktovala vedení radnice s úmyslem uspořádat leteckou show na kbelském letišti. Pan starosta svolal v této věci širší jednání s dotčenými složkami, které se týkalo především zajištění bezpečnosti, dopravy, životního prostředí a krizového řízení s tím, aby bylo dostatečným způsobem toto zajištěno včetně zodpovědnosti. Akce pro veřejnost se uskuteční 13. 6. 2015, když dva dny předtím proběhne komerční akce s nabídkou letecké techniky pro odborníky resp. obchodníky.

Rada se rozhodla, že přezkoumání hospodaření městské části za rok 2015 zadá Magistrátu hl. m. Prahy. Rada projednala návrhy volebního řádu Školské rady při Základní škole Kbely a jmenovala 3 členy za zřizovatele do tohoto orgánu. Členy školské rady, kteří budou tvořit třetinu, se stali : Ivana Šestáková, Mgr. Jan Hazlbauer a Martina Pavlátová, když posledně jmenovaná byla zároveň určena tzv. supervizorem, který bude pomáhat a dohlížet na průběh voleb do školské rady. Další třetinu školské rady budou tvořit 3 pedagogičtí pracovníci, které si tito zvolí ze svých řad, a poslední třetinu tvoří zástupci rodičů. Ti sami si zvolí z kandidujících zákonných zástupců žáků naší základní školy. Hlavním úkolem školské rady dle školského zákona je schvalování výroční zprávy školy a učebních plánů. Rada na základě připravované koncepce bezpečnosti rozhodla o zřízení funkce pracovníka prevence sociálně patologických jevů tzv. streetwokera.

Na základě blížícího se termínu dokončení stavby nové budovy základní školy a předání ke kolaudačnímu řízení, provedla rada výběr na dodávku atypického nábytku a zařízení (tzv. vestavné – parapety, kryty, šatny na míru atp.) a dále poptávkové řízení na typizovaný nábytek tak, aby mohlo plynule dojít po kolaudaci k zařizování vybavením. V této souvislosti byla také provedena rekapitulace žádostí o finanční krytí resp. přislíbené a rozjednané dotace z ministerstva školství a hlavního města Prahy. Potřeba zdrojů činí 62 mil. Kč na dofinancování stavby a pak na zmíněné vybavení. S ohledem na časový nesoulad, kdy v červnu již musíme uhradit poslední fakturaci stavby a na to naváže vybavení, avšak dotační řízení na MŠMT a HMP bude v nejlepším případě ukončeno během prázdnin či až na podzim, rada schválila návrh záměru požádat o překlenovací bezúročnou zápůjčku z rozpočtu hl. m. Prahy. Toto bude předmětem mimořádného zasedání zastupitelstva, svolaného na 11. 5. 2015. V této věci bylo již také jednáno s paní náměstkyní Kislingerovou a radní Ropkovou, které tento postup podpořily.

Ivana Šestáková zástupce starosty