Informace z radnice 16. 11. 2015

Informace z radnice Lis 16, 2015

Koncem září obdržela městská část konečné rozhodnutí a registraci na dotaci z  Ministerstva školství na stavbu nové budovy naší základní školy ve výši 15 mil Kč. Nyní žádáme o uvolnění těchto prostředků, tak abychom mohli zahájit kroky ke splnění závazku resp. splacení půjčky od hl. m. Prahy. Po opakovaných jednáních jsme obdrželi od majitele objektu, ve kterém je provozována pošta, souhlasné stanovisko s  vybudováním bočního bezbariérového přístupu. Městská část hodlá tuto akci dle finančních možností zařadit k  realizaci v  roce 2016.Ve spolupráci s  firmou, která opravovala plynovod na Mladoboleslavské ulici, bylo provedeno zpevnění pěšiny podél nově vzniklého plotu firmy KB Blok vedle KNAUFu. Na naši žádost byl upraven jízdní řád železniční linky S34, tak aby spoje odjížděly ve stejnou dobu kvůli lepší zapamatovatelnosti pro cestující. Linka vždy odjíždí v X:30 ze Kbel a v X:17 z  Masarykova nádraží. Rada v srpnu rozhodla o vydání mimořádného čísla Kbeláku u příležitosti otevření nové budovy základní školy, jehož obsahem byla historie kbelského školství tj. od prvního vyučování v soukromých objektech, přes první obecnou školu, po několik budov sloužících základnímu školství až po dnešní stav. Zrekapitulovány byly také archeologické nálezy či zdokumentovány fotografie minulých žáků, tříd, učitelů, ředitelů, ředitelek nebo z kroniky vybrány zajímavosti. Toto číslo bylo rozdáváno na Dni otevřených dveří nové budovy ZŠ a setkalo se s velkým ohlasem. Pokud někdo z vás neobdržel a má zájem o toto zajímavé vydání, kontaktujte prosím sekretariát starosty nebo sekretariát tajemníka úřadu. Rada navrhla a souhlasila s poskytnutím příspěvku na Lékařskou pohotovostní službu, kterou pro oblast naší lokality vykonává Poliklinika Prosek a je organizací zřízenou Městskou částí Praha 9. Následné zářijové jednání Zastupitelstva naší MČ návrh Rady ve výši 51,2 tis Kč schválilo. Rada provedla výběr firmy na opravu resp. výměnu deskového tepelného výměníku ve VS Toužimská za 260 tis. Kč. Do dalšího druhého kola soutěže, tj. kdy se mohou účastnit i ne kbelští, o nájem bytu, poslala Rada byt č. 9 typu 2-1 v Luštěnické 717. Termín otevírání obálek a podmínky soutěže bude jak vždy zveřejněn na vývěsce úřadu včetně té elektronické. V souladu s proběhlou diskusí a projednáním s dotčenými sousedy bylo rozhodnuto o umístění cvičebního prvku tzv. Street Workout, a to do ohybu ulice Martinické u Centrálního parku, kde kdysi bylo volejbalové hřiště. Rada městské části a Komise bezpečnostní byla seznámena s novým velitelem služebny Městské policie Kbely panem Ing. Janem Měchurou, který navázal okamžitě úzkou spolupráci s MČ a ujal se svých povinností. Pro letošní školní rok 2015-2016  Rada schválila pokračování hudebních kurzů klavíru a kytary v učebnách LD, spolu s úhradou lektorů kurzů pořádaných v základní škole. MČ kryje náklady na tyto činnosti ve výši 50% z vlastního rozpočtu. Rada schválila v rámci projednávání novely pražské vyhlášky o veřejných prostranstvích vymezení pozemků, kde mohou volně pobíhat psi. Jedná se o psí loučku – cvičební prostor v Centrálním parku a pás podél trati Pod Nouzovem a retenční nádrží v Herlíkovické ulici. O dalších plochách je možné uvažovat v souladu s podporou obyvatel. Rada odsouhlasila maximální možné navýšení počtu dětí v kbelských MŠ, které může zřizovatel uplatnit nad školským zákonem stanovenou hranici kapacit tříd v mateřských školách. Tím tak v maximální možné míře vychází vstříc poptávce a maximálně tak využívá možností kapacity ale i schopností pedagogického sboru tomuto požadavku vyhovět. Rada se seznámila se zprávou kontrolního orgánu na úseku přenesené působnosti úřadu, a to na odboru živnostenském. Kontrolní orgán konstatoval, že správní řízení bylo vykonáváno operativně, v souladu s právními předpisy a ve stanovených termínech a bez závad a nedostatků. Rada upravila a odsouhlasila pravidla pro poskytování veřejné finanční výpomoci, čímž reagovala na stále se měnící legislativní úpravy v této oblasti. Podmínky pro žadatele finanční výpomoci – dotace z rozpočtu naší městské části pro rok 2016 byly následně umístěny na webové stránky MČ. Týká se zejména organizací provozující veřejně prospěšnou činnost či neziskové spolky vykonávající činnost pro mládež atp. Na základě ukončení smlouvy s firmou na údržbu a úklid veřejných ploch a zeleně ve Kbelích, bylo vypsáno výběrové řízení. Vítězem se staly Pražské služby za nejnižší podanou cenu za necelých 201 tis. měsíčně, přesto Rada rozhodla, že uzavře smlouvu po předchozích zkušenostech pouze na roční období na zkušenou. Počátek školního roku nebyl věnován pouze nové budově základní školy, ale také volbám do tzv. Rady školy. Po pečlivých přípravách a pilování způsobu volby byla školská rada úspěšně zvolena, a to v následujícím složení : zástupci rodičů jsou MUDr. M. Belejová, M. Beďová, P. Váňa, za pedagogy byli zvoleni učitelé J. Drhová, K. Škořepová, M. Korenčík a zástupci radnice I. Šestáková, M. Pavlátová, Mgr. J. Hazlbauer.

Ivana Šestáková zástupce starosty