Informace z radnice 18. 12. 2014

Informace z radnice Pro 18, 2014

Rada s potěšením přijala od firmy KNAUF finanční dar, kterým je financována výuka němčiny nad rámec běžné výuky na základní škole. Rada na svém prvním zasedání zřídila komise, jako své poradní orgány, a to konkrétně tyto: dopravy, školství, sociální a zdravotní, výstavby, bezpečnosti, životního prostředí, kultury, bytová, pro kroniku a historii, sportu, likvidační a škodní. Drtivá většina z nich se již plně ujala své práce a sešla se na několika jednáních. Proběhlo i schválení resp. posílení týmu oddávajících o Jindřicha Petrnouška, Ing. Janu Bezemkovou, Mgr. Jana Hazlbauera, Ing. Radka Petráně, krom pana starosty a zástupců starosty, kteří tak činí ze zákona. Běží konkurz na pozici ředitelky/le Mateřských škol Kbely. Proběhly dvě tzv. informativní schůzky s 8 zájemkyněmi a do 18. 12. 2014 budou doručovány přihlášky s tím, že předpokládáme jednání konkurzní komise v první dekádě ledna 2015. Podle počtu zájemkyň bude záležet na ukončení a konečném rozhodnutí. Předpokládáme však, že v únoru bychom mohli znát nové vedení MŠ Kbely. Po výpovědi ze smlouvy firmě Immramovský na úklid městské části, byla zadána krátkodobá smlouva s Pražskými službami pouze na tři měsíce s tím, že během tohoto období bude připraveno výběrové řízení na novou firmu, která by měla pečovat o zeleň a údržbu v naší MČ. Rada souhlasila s realizací projektu Golf Vinoř pouze za podmínky, že realizací nebude dotčen současný průtok pod čistírnou odpadních vod či další hospodaření s vodou v dotčeném území a stavba bude pečlivě střežena i v budoucnu, aby nemohla být vyvinuta snaha ke změně golfového hřiště na obytné soubory.

Rada byla seznámena s výsledky kontroly na úseku matrik a přestupkovém řízení ze strany magistrátu a bylo konstatováno, že agendy jsou prováděny bez závad. Vedení radnice jako zástupce zřizovatele několikrát jednal, s nově vzniklým spolkem SRPŠ, který převzal a legislativně zaštítil organizaci dobrovolných příspěvků na potřeby a zájmy žáků v naší základní škole. Spolek má ambici nejen vybírat příspěvky např. „na výlety, na míče“, ale pracovat i s projekty, které pomohou nejen s materiálním vybavení, ale také s podporou výuky. Více informací uvnitř Kbeláku. Přesto jsme pro zachování plurality názorů rozhodli, že pro rodiče či další přátele základní školy, kteří nechtějí přispívat přes spolek SRPŠ, zřídí městská část samostatné konto, na které bude moci přispět (hotově do pokladny či bezhotovostně) kdokoli, jakoukoli částkou, dostane potvrzení a tento způsob bude dalším podpůrným zdrojem financování pro naši školu. Městská část pak po dohodě se školou, ale i se spolkem, převede naspořené peníze na účel, který bude domluven.

2. jednání Zastupitelstva MČ Praha 19

Ve středu 17. 12. 2014 proběhlo poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce. Jeho hlavním bodem bylo schválení rozpočtového provizoria na první čtvrtletí roku 2015. Důvodem rozpočtového provizoria je absence státního rozpočtu a tím i rozpočtu hl. m. Prahy, bez kterého nemůžeme náš řádný rozpočet schválit. Rozpočtové provizorium je vázáno objemem výdajů alikvotní části schváleného rozpočtu letošního.

Ivana Šestáková zástupce starosty