Informace z radnice 21. 12. 2015

Informace z radnice Pro 21, 2015

Na konci listopadu byla Rada informována, že dojde k realizaci našeho požadavku midibusové linky, která spojí železniční zastávku ve Kbelích se stejnou zastávkou v Čakovicích. Zahájení provozu 13. 12. 2015. Rada souhlasila s rozšířením prostor rehabilitace o část čekárny v prvním patře zdravotního střediska, resp. chodby před jejich ordinací. Slibujeme si od tohoto zlepšení podmínek na tomto tolik navštěvovaném pracovišti. Rada se zabývala čtvrtletním seznamem dlužníků bytových a nebytových jednotek, přičemž konstatovala zlepšení stavu ve smyslu snížení počtu a objemu. Rada a pan starosta společně po jednání s paní ředitelkou MŠ Kbely završili úvahy o rozdělení příspěvkové organizace Mateřské školy Kbely na dva právní subjekty, a to dle sídla budov na MŠ Letců a MŠ Albrechtická. Vedení radnice je přesvědčeno, že to u školek po střechu zaplněných povede ke zlepšení vedení, komunikace a práce učitelek. V tomto smyslu je předkládán materiál na 7. Zasedání Zastupitelstva MČ dne 16. 12. 2015.Rada obdržela návrh aktualizované cenové mapy pozemků pro rok 2016, jejímž zpracovatelem je hl. m. Praha, a tuto mapu zveřejňuje v elektronické podobě na webových stránkách a pod odkazem Mapy je také volně přístupná z našeho portálu www.praha19.cz, a slouží tak k orientaci cenové úrovně jednotlivých oblastí. Společnost KNAUF Praha v rámci dobré spolupráce a vztahů poukázala kromě úhrady nákladů na kurzy výuky němčiny při ZŠ také dar v hodnotě 2.000 tis. Kč, a to na pokrytí nákladů spojených s výstavbou nové budovy základní školy. V souvislosti s dofinancováním dalších etap dosud nerealizovaného vybavení tříd v nové ZŠ se Rada rozhodla požádat jak ministerstvo školství, tak magistrát o přidělení dotace v hodnotě necelých 4,4 mil. na nákup nábytku a vybavení tříd interaktivními tabulemi s provedením v roce 2016 resp. 2017.Bylo úspěšně realizováno druhé kolo soutěže o pronájem bytu 2+1 v ulici Luštěnická a Rada schválila přidělení bytu nejvyšší nabídce, kterou podala žadatelka z Prahy 6.Rada obdržela 17 žádostí o dotaci z rozpočtu městské části v oblasti tzv. veřejné finanční podpory na rok 2016. Jedná se zejména o společenské organizace či spolky, které provozují nevýdělečnou činnost pro děti, mládež či handicapované a seniory. Celková hodnota požadavku přesáhla 1,4 mil. Kč. Rada s ohledem na finanční možnosti a skutečnosti, že od ledna bude městská část hospodařit dle rozpočtového provizoria, nerozhodla o konkrétních částkách k jednotlivým akcím a organizacím, ale stanovila stejný objem k rozdělení jako v roce letošním, a to 1 mil. Kč. K návrhu se opět vrátí po schválení řádného rozpočtu hl. m. Prahy a konkrétní částky pro jednotlivé žadatele budou součástí návrhu rozpočtu naší městské části, který předložíme během ledna až února 2016.Rada vyhlásila první kolo soutěže o pronájem obecního bytu 2+1 v ulici Katusická a 3+1 v ulici Toužimská. Bližší informace naleznete na elektronické vývěsce úřadu.

Ivana Šestáková zástupce starosty