Informace z radnice 21. 5. 2021

Informace z radnice Kvě 21, 2021

Na březnovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet městské části ve výši 112,5 mil. Kč, když oproti loňskému obsahuje navýšení v oblasti školství, neboť škola i školky přišly o příjmy z družiny, školkovné a hala též nemůže být provozována, dále pak investice do parkoviště v ulici Veselá a rekonstrukce zdravotního střediska. Nezapomněli jsme ani na naše organizace, které zabezpečují sportovní, mimoškolní či uměleckou činnost, kterým byla přidělena prozatím polovina loňského objemu dotací na provoz s tím, že jakmile se budou moci svým aktivitám věnovat, jsme schopni potřebné zdroje doplnit.
Stále ještě nás provází pandemie COVID-19 a zejména omezení, kterým nás limituje. Alespoň, že všechny děti se budou moci vrátit do školy, i když jen na krátkou dobu, doufejme jen, že pouze z důvodu prázdnin. Městská část se již těší, jak rozběhne plánované akce a obnoví se společenský a kulturní život. Zatím jsme však opatrní a sledujeme vládní nařízení, abychom něčím neporušili či nespustili ohrožující reakci na bezpečný život ve Kbelích.
Spustilo se konečně i očkování prostřednictvím našich praktických lékařů, i když většina seniorské populace je již naočkována prostřednictvím centrálních očkovacích míst. Komu nevyšla registrace pomocí centrálního systému nebo je již ve skupině mladší generace, kontaktujte bez váhání pány doktory Křehnáče nebo Bouzka a domluvte se s nimi na vakcinaci. Také stále trvá spolupráce s hasiči či radnicí ohledně rozvozu imobilních na očkování a rozdávání dezinfekce spolu s respirátory pro seniory nad 65 let popř. nízkopříjmové skupiny.
Rekonstrukce zdravotního střediska – nebo můžeme už říkat kbelské polikliniky – pokračuje s určitou prodlevou cca 2 měsíců z důvodu objevení skrytých vad, jako byly špatně založené podlahy, degradace nosných pilířů nebo rozšíření rekonstrukce i na kanceláře sociálního odboru a osazení nové kotelny na plynové vytápění. Tyto všechny změny se musí naprojektovat a znovu projednat s odpovídajícími dotčenými orgány státní správy (hygiena, hasiči, stavební úřad atp.). Zdržení není zatím nijak tragické a domníváme se, že až firma dokončí hrubou stavbu, tak vnitřní prostory již půjdou rychle podle původního plánu. Prozatím proto neuvažujeme, že bychom plánovali etapové stěhování lékařů, neboť nejsou pro to vytvořeny podmínky. Předpoklad otevření nových ordinací spadá do termínu září až říjen. Lékaři byli o této situaci informováni a v náhradních prostorách haly popř. DS Mladoboleslavská bez problémů setrvají.
Co se naopak podařilo již dokončit, jsou nová dvě kolumbária na našem hřbitově. Již nějaký čas jsme bojovali s nedostatkem pietního místa pro umístění uren, tak městská část použila nevyčerpané prostředky na kulturní akce a přeúčelovala finanční zdroje na tuto potřebnou realizaci.
Rada opakovaně rozhodla o odpuštění poloviny nájemného z nebytových prostor postiženým podnikatelům vládními opatřeními. Stejně tak rozhodla o splátkovém kalendáři, naštěstí jen v několika případech, nájemného v bytových domech.
Byla zahájena rekonstrukce páteřní elektroinstalace a balkonů v bytových domech č.p. 655 – 657 v ulici Jilemnická, Toužimská a stejně tak je připravena ke spuštění renovace balkonů v ulici Katusická č.p. 667 – 669 vše v milionových hodnotách.
Rada navrhla, že s ohledem na narůstající rozsah úkolů rozšíří i pověření radního Radka Petráně a z funkce radního jej stanoví neuvolněným místostarostou s tím, že se zaměří na oblasti IT, školství a sport. Zastupitelstvo tento krok na svém 13. zasedání schválilo.
Zastupitelé J. Hazlbauer, J. Stejskalová a R. Švec se dopisem obrátili na Radu městské části s žádostí o doložení dokumentů týkající se kvalifikace, celoživotního studia a praxe ředitele Základní školy Praha – Kbely, pana Mgr. Bc. Květoslava Přibila, MBA. Rada se dne 16. 3. 2021 tímto zabývala a přinesla k tomu usnesení:
Rada městské části Praha 19, přestože výše jmenovaní žádají Radu městské části Praha 19 o informace dle zákona o obcích, nikoliv o hl. m. Praze, kterým se Městská část Praha 19 řídí, tak žádostem vyhoví, konstatuje, že má k dispozici potvrzení o zapsání Mgr. Bc. Květoslava Přibila, MBA do rejstříku škol jako ředitele – statutárního zástupce Základní školy Praha – Kbely a dále má k dispozici vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA splnil veškeré zákonné podmínky pro výkon této funkce. Rada však ze zákona nedisponuje osobními doklady či dalšími požadovanými listinami u tohoto ředitele a proto vyzve ředitele Základní školy Praha – Kbely, Mgr. Bc. Květoslava Přibila, MBA, aby tyto listiny a doklady předložil na příštím zasedání Rady a zároveň zve žadatele (výše uvedené tři zastupitele), aby se dostavili na příští zasedání Rady (za přísných hygienických podmínek), na které bude pozván i ředitel Základní školy Praha – Kbely, aby se tak mohli seznámit s těmito doklady a listinami, když Rada respektuje příslušné právní předpisy týkající se osobních údajů a s ohledem na tuto skutečnost rozhodla tak, jak je výše uvedeno.
Rada se dne 9. 4. 2021 výše uvedeným bodem opět zabývala s tímto výsledkem a usnesením:
V souladu s předchozím usnesením Rady místostarostka pozvala na jednání Rady výše jmenované zastupitele a pana ředitele Základní školy Praha – Kbely tak, aby mohly být předloženy požadované dokumenty, jak ze strany Městské části, tak osobní doklady p. ředitele výše uvedené školy.
Ve středu 7. 4. 2021 obdrželo vedení Městské části (v nočních hodinách) e-mail výše uvedených zastupitelů, kde uvádějí, že se na jednání Rady nedostaví a veškeré dokumenty (včetně listin obsahujících osobní údaje ředitele školy) jim mají být zaslány elektronicky. Místostarostka na předmětný e-mail odpověděla tak, že jak Městská část, tak pan ředitel, jsou připraveni požadované listiny s ohledem na jejich povahu (osobní údaje a GDPR) předložit na plánovaném jednání Rady s tím, že je s podivem, že výše uvedení zastupitelé zpochybňují rozhodnutí MŠMT ve věci kvalifikace a praxe ředitele školy, když navíc bylo zdůrazněno, že požadované listiny nemohou být zaslány elektronicky s ohledem na výše uvedené skutečnosti a nesouhlas pana ředitele s jejich elektronickým zasláním.
Na jednání Rady dne 9. 4. 2021 se zastupitelé J. Stejskalová, J. Hazlbauer a R. Švec i přes výše uvedenou výzvu nedostavili. Dále se na jednání Rady dostavil p. ředitel Základní školy Praha – Kbely, Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA a předložil tyto originály osobních dokladů:
Diplom o absolvování vysoké školy v magisterském studiu
učitelství ekonomických předmětů a vychovatelství
Nostrifikaci – Rozhodnutí MŠMT o uznání odborné kvalifikace pro výkon povolání učitele a vychovatele
Životopis
Místostarostka předložila tyto doklady v držení Městské části:
Výpis správního řízení MŠMT, o zapsání Mgr. Bc. Květoslava Přibila MBA jako ředitele a statutárního zástupce Základní školy Praha – Kbely,
Korespondenci s ministerským radou MŠMT, která potvrzuje stanovisko o uznání nejen kvalifikace, ale i praxe vyplývající z životopisu p. ředitele Přibila pro tuto funkci. Místostarostka dále konstatovala, že již dne 13. 7. 2018, kdy nastoupil Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA na Základní školu Praha – Kbely jako řadový učitel, se dostavil a předložil na 85. jednání Rady k uvedenému datu jako podklad pro představení své osoby životopis a diplom z vysoké školy. Na tomto jednání (účastnil se jej i zastupitel a tehdejší radní J. Hazlbauer) byly tyto dokumenty všem předloženy a nikdo je nezpochybnil, včetně tehdejšího radního J. Hazlbauera a nepožadoval jejich doplnění. Usnesení: Rada po projednání a na základě předložených dokumentů konstatuje, že pan ředitel Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA splnil úkol, který mu uložila Rada, a znovu předložil veškeré potřebné dokumenty, které prokazují jak jeho kvalifikaci, tak praxi, a to přesto, že jak kvalifikace, tak praxe byla uznána ze strany MŠMT, když MŠMT i toto prověřilo, a provedlo zápis Mgr. Bc. Květoslava Přibila, MBA jako ředitele a statutárního orgánu Základní školy Praha – Kbely do rejstříku škol.
Dále konstatuje, že již v červenci 2018, před nástupem Mgr. Bc. Květoslava Přibila, MBA do funkce ředitele školy byly Radě, včetně tehdejšího radního J. Hazlbauera, k dispozici informace o jeho životopise a absolvování vysoké školy pedagogického směru. Rada s ohledem na uvedené skutečnosti považuje další zpochybňování vzdělání a praxe Mgr. Bc. Květoslava Přibila, MBA za zcela bezpředmětné, a pokud tak někdo chce činit, měl by se obrátit na MŠMT.
Na naši žádost o dotaci z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy nám byla přidělena dotace ve výši 1.000 tis. Kč, a to na zkapacitnění ZŠ Kbely. Naším záměrem je další možné rozšíření kapacit naší školy, a to buďto formou renovace pavilonu družiny nebo bývalého hospodářského pavilonu jeslí, anebo nástavbou patra na původní budově školy. U posledně jmenované varianty je potřebné zpracování statického posudku, který byl již zadán, a na základě jeho výsledků, budeme směřovat varianty možného rozšíření.
V dubnu proběhlo setkání starostů MČ Praha 19, MČ Praha 18 a MČ Praha Čakovice, které se zaměřilo na budoucí spolupráci v projednávání kontribucí investorů vůči městským částem (stanovení podílu financování infrastruktury tj. doprava, školství, zdravotnictví, sport, sociální oblast), kteří svými projekty na infrastrukturu vytvářejí požadavky, aniž by byly developery řešeny. Konstatovali jsme, že úroveň podílu investorů je nedostatečná. Dalším důležitým bodem byla otázka podoby vnějšího okruhu a plánovaných sjezdů x výjezdů, kde jsme společným memorandem vyjádřili své stanovisko vedoucí k zabránění zahlcení plánovanými přivaděči automobily ze Středních Čech na naše místní komunikace nižší třídy.
Dne 26. 4. 2021 zaslal předseda Kontrolního výboru členům Kontrolního výboru a členům Rady e-mail, ve kterém je uvedeno, že „neeviduji odpověď na požadavky Kontrolního výboru“ a žádá předložení dokladů obratem. Z e-mailové korespondence s tajemnicí Kontrolního výboru (dále také jen KV) pak lze usuzovat, že pan předseda požaduje doložení některých osobních dokladů ředitelů kbelských ZŠ a MŠ týkající se jejich vzdělání a praxe.
usnesení: Rada konstatuje, že na svém 67. zasedání dne 23. 2. 2021 vzala na vědomí zápis z KV, ve kterém byl uveden plán činnosti KV na 1. pololetí a pověření členů tohoto výboru těmito kontrolami a dále činnost na další období a konstatuje, že neeviduje žádný požadavek Kontrolního výboru směrem k Radě, dále konstatuje, že kontrolní výbor dle zák. o hl. m. Praze má pouze tyto pravomoci:
„kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady“, když je nepochybné, že listiny požadované vůči ředitelům příspěvkových organizací se netýkají usnesení zastupitelstva či rady.
„kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části na úseku samostatné působnosti“ a i v tomto případě je jasné, že ředitel příspěvkové organizace není „výborem“ ve smyslu předmětného zákona a rovněž je nepochybné, že vzdělání ředitele/ky se netýká dodržování právních předpisů úřadem na úseku samostatné působnosti. „plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo“, k žádnému takovému pověření nedošlo.
Rada, přestože požadavek předsedy KV nespadá do samostatné působnosti ani do pravomocí KV: nabízí Kontrolnímu výboru, resp. všem jeho členům, společné jednání ohledně požadavků předsedy KV k předložení osobních dokladů ředitelů mateřských škol a k opakovanému předložení osobních dokladů ředitele Základní školy Praha – Kbely týkajících se jeho vzdělání a praxe na tomto společném jednání stejně tak, jak postupovala vůči 3 zastupitelům, kteří po Radě doložení těchto dokladů požadovali a Rada je pozvala, a na svém 71. mimoř. zasedání dne 9. 4. 2021, umožnila prostřednictvím ředitele Základní školy Praha – Kbely (viz usnesení č. 828/21/star., místostar.) se s požadovanými dokumenty týkajícími se vzdělání a praxe ředitele seznámit, ukládá místostarostce pozvat ředitele Mateřské školy Letců a ředitelku Mateřské školy Albrechtická a ředitele Základní školy Praha – Kbely na toto společné jednání Rady a umožnit členům KV seznámit se s doklady o jejich vzdělání a praxi.

Ivana Šestáková
místostarostka