Informace z radnice 22. 12. 2016

Informace z radnice Pro 22, 2016

Proběhlo opakované jednání s pražskou organizací ROPID, která dohlíží a rozboruje využití MHD v Praze a navrhuje úpravy a opatření, a to v souvislosti se zpožďováním autobusů linky 185. Tato situace se jeví jako dočasná s ohledem na uzavřenou vysočanskou estakádu. ROPID žádá o posečkání do doby navrácení všech linek z okolí a automobilové dopravy na stálé trasy. Ve hře je také další řešení tzv. rychlé linky na metro C linkou 185 bez prodloužení na Palmovku, avšak s rozšířením spojů a dále řešení zajíždění 202 do stanice Bakovská, kvůli možnosti přestupu na další spoje. Prozatím se však nic nemění a budeme vás informovat. Tak jako vloni, tak i v letošním roce byla podepsána smlouva o spolupráci s firmou KNAUF, která se zavazuje uhradit kurz výuky německého jazyka, který probíhá na kbelské základní škole, pro tento školní rok  2016/2017.Rada udělila na medaili II. stupně panu Františku Švarcovi starostovi MČ Praha Vinoř za příkladnou spolupráci a prosazování zájmů naší městské části na úrovni Zastupitelstva hl. m. Prahy. Rada schválila úpravu krátkodobého nájemného za sál LD od ledna 2017, a to na 1.750,- Kč/hod nebo 7.000,- Kč na akci bez DPH s tím, že ostatní služby (příprava sálu, úklid, zvuk atp.)  zůstávají na stejné cenové úrovni. Obdrželi jsme návrh aktualizované cenové mapy pozemků pro rok 2017 a Rada ji odsouhlasila. Informace naleznete na webových stránkách hl. m. Prahy na mapovém portálu. Ač naše městská část nesídlí v bezprostřední blízkosti větších vodních toků a hrozí nám spíše záplavy z vysoké úrovně spodní vody či přívalových dešťů, nežli povodně, máme zpracován povodňový plán, který je součástí celopražského krizového plánu. Každý z radních obdržel kompletní svazky s manuálem, jak v případě potřeby postupovat. Rada vypsala druhé výběrové kolo na dodavatele demolice staré budovy hasičské zbrojnice, neboť ceny soutěžících dodavatelů nebyly pro nás přijatelné. Ve druhém kole pak již Rada vybrala dodavatele za cenu 1.085 tis bez DPH, která byla o cca 250 tis. levnější nežli nejlevnější uchazeč v prvním kole. Rada zadala zpracování dokumentace k řešení revitalizace vnitrobloků a komunikací v prostoru Toužimská, Novákovo náměstí, Lužanská. V příštím roce projde tato lokalita renovací včetně mobiliáře, chodníků a zeleně. Rada rozhodla o zadání vylepšeného řešení, které vede k zamezení vstupu neoprávněných osob do budov základní školy. Po zpracování a vyhodnocení současného stavu, bude zpracován návrh, který bude mít vyšší stupeň zabezpečení pobytu dětí a návštěvníků ve škole a tento hodláme uskutečnit v co nejkratší době. Rada odsouhlasila posílení vzduchotechniky na sále Lidového domu o velkokapacitní odsávací zařízení resp. čističku vzduchu ke zkvalitnění provozu a pobytu hostů, jejíž cena nepřesáhla 100 tis. Kč. Obec Přezletice se na naši městskou část obrátila s žádostí o možnost pronájmu učeben pro jejich tzv. spolkovou školu Přezletice, Jenštejn, Podolanka k umístění dvou tříd prvňáčků do doby dostavby jejich školy. Otázka byla diskutována na setkání SRPŠ a dále na základě připomínek a podnětů byla projednávána na Komisi dopravy a v lednu bude i předmětem jednání komise školské. Rada požaduje předložit uspokojivé řešení dopravy a organizačního zajištění nerušeného chodu školy, do té doby  nerozhodne. V prostoru okolo požární zbrojnice ve Vrchlabské ulici vznikne nový plot a u vjezdu/výjezdu nová brána. Hasiči tak budou mít jistotu, že se v prostoru nepohybuje či nepřekáží cokoliv, co by bránilo plynulému průjezdu či péči o techniku. Rada se na svém mimořádném zasedání zabývala návrhem rozpočtu MČ na rok 2017 a provedla jeho podstatnou úpravu na straně výdajů, které seškrtala oproti požadavkům více jak o 8 mil. Kč. V rámci návrhu rozpočtu se také zabývala žádostmi o veřejnou finanční podporu ve výši 1.660.580,- Kč navrhla k rozdělení na jednotlivé projekty organizacím a spolkům částku 1.124.800,- Kč. Městská část zahájila práce na pravidelné  inventarizaci majetku a závazků za rok 2016.

Ivana Šestáková zástupce starosty