Informace z radnice 22. 12. 2017

Informace z radnice Pro 22, 2017

Na základě podnětu vedení Letňan jednal náš pan starosta s Výborem rozvoje hl. m. Prahy, který spolurozhoduje o změnách územního plánu. Jednalo se o tom, že Letňany svým podnětem na změnu územního plánu vrátili zpět naše úsilí o nepřekřížení parku budoucí komunikací, pokračující z Polaneckého a Toužimské. Již několik let totiž trváme na jiném trasování silnice, aby nedošlo k nesmyslnému rozkrojení letňansko-kbelského parku a tím k jeho znehodnocení. Již v minulosti jsme vás informovali, že jsme nechali vypracovat variantní řešení, které by trasu komunikace vedlo v ose stávající Toužimské a v prostoru parkoviště a bývalé betonárky v Letňanech by se trasa napojila na stávající komunikaci Veselskou. Pražský Institut plánování a rozvoje na základě naší studie a souhlasu Letňan z roku 2014 vypracoval změnu trasy a zároveň pořídil další napojení směrem na Čakovice. Vedení letňanské radnice nyní s tímto nesouhlasí a vrací zpět variantu překřížení parku, navíc ji trasuje do kbelské části a do prostoru blíže ke kbelské zástavbě. Naše vedení radnice okamžitě vyslovilo nesouhlas a trvá na svém neměnném stanovisku, že trasa komunikace musí vést tak, aby nedošlo ke zmíněnému nesmyslnému překřížení. Budeme muset opět vyvinout nemalé úsilí na zachování celistvosti parku, který je zejména pro letňanské občany velmi významným oddechovým a krajinářským prvkem v lese okolní zástavby. Rada byla informována, že hl. m. Praha uvažuje o rozšíření železničního spojení napojením trati na Brandýs n. L. formou nové odbočky, která bude pokračovat směrem na Ctěnice a Přezletice v koridoru mezi ulicemi Semilská a Jilemnická. Domníváme se, že by tato změna pomohla odlehčit automobilové dopravě směřující ze Středočeského kraje, a proto hodláme tento podnět podpořit, avšak za podmínek celkové modernizace a elektrifikace veškerých úseků trati včetně zkapacitnění spojů, dále vybudování moderních zastávek, jak na Mladoboleslavské, tak nové zastávky v Jilemnické spolu s rekonstrukcí této komunikace a vybudováním cyklostezky směrem na zámek Ctěnice.  Rada souhlasila se zapojením se do preventivního dotačního projektu forenzního označení jízdních kol, které nejen bude působit preventivně, ale také napomůže k vyhledání a navrácení mnohdy velmi cenných kol. O výsledcích vás budeme informovat. Rada na základě provedeného geologického průzkumu vybrala zpracovatele záchranného archeologického průzkumu v prostoru budoucí stavby tělocvičny. Bude provedeno odfrézování povrchových pasů živice, její odtěžení do hloubky 70 cm a provedením sond. Po dokončení budou pasy opět zasypány. Cenová kalkulace průzkumu činí necelých 440 tis. Kč. Hl. m. Praha vyhovělo naší letité žádosti a přidělilo dotaci na nástavbu zdravotního střediska. Rada zadala po statickém posudku studii nástavby a způsobu její realizace, tak abychom v příštím roce mohli nástavbu realizovat. Rada ustanovila preventivně bezpečnostní skupinu s názvem Senior, která se bude zabývat zejména problematikou bezpečnosti a prevence patologických jevů a ochranou života a majetku dané skupiny. Vedoucím skupiny je pan tajemník JUDr. J. Nykles, kterému můžete předávat podněty týkající se této oblasti. Rada odsouhlasila možnost platby poplatků na úřadě prostřednictvím platebního terminálu resp. platební kartou. Realizaci předpokládáme po novém roce. Rada rekapitulovala externí kontrolní činnost na úřadě. V letošním roce bylo provedeno 18 kontrol týkajících se těchto oblastí či odborů: přezkoumání hospodaření městské části, kontrola dotace pro SDH (hasiči Kbely), povodňových opatření, silniční správní úřad a speciální stavební úřad, sociálně právní ochrana dětí, živnostenský úřad, úsek zdravotnictví, matrika a státní občanství a celý úsek spadající do bezpečnosti práce a požární bezpečnosti. U všech kontrolovaných nebyla zjištěna pochybení, pouze drobné  nedostatky, které byly ve většině případů odstraněny ještě v termínu do ukončení kontroly. Rada rozhodla o obnově měřiče rychlosti u budovy základní školy, jelikož stávající rychloměr byl poškozený a jeho oprava nerentabilní. Nový ukazatel má hodnotu necelých 67 tis. Kč. Rada s díky přijala dar od firmy KNAUF, která vyfinancuje rozšiřující výuku německého jazyka a exkurzi žáků naší základní školy.

Ivana Šestáková zástupce starosty