Informace z radnice 23. 10. 2020

Informace z radnice Říj 23, 2020

Radnice i přes prázdninové zrušení některých hygienických opatření proti COVID-19 zachovala postup návštěv úřadu způsobem, kdy klient, žadatel ve spolupráci s recepční přivolá příslušného úředníka a věc spolu vyřídí u venkovního stolku opatřeného zábranou proti kapénkám. Postup se nám osvědčil a můžeme potvrdit, že žádný z úřadníků a zaměstnanců radnice neonemocněl, a to ani v rámci svých rodin. Tento systém budeme aplikovat i z důvodu zpřísněných opatření a vyhlašování nouzového stavu i nadále, jen jej přizpůsobíme počasí. Jsme také ve styku s kbelskými seniory a reagujeme na jejich potřeby. Stejně tak probíhá úzká spolupráce se základní školou a mateřskými školami včetně pravidelného informování. Desinfekce je poskytována kromě veřejnosti i dle potřeby kbelským spolkům. V případě nutnosti budeme iniciovat šití roušek. Situaci ohledně COVID-19 aktivně sledujeme a reagujeme. To bohužel znamenalo a znamená zrušení všech akcí, které byly v plánu, ale zdraví je přednější. V červenci byly zahájeny práce na parku Aerovka při Hůlkově ulici. Probíhají zde terénní úpravy včetně přípravy na vznik sdružené stezky pro pěší a cyklisty, která bude tímto parkem procházet. Další dlouho očekávanou investicí je zahájení nástavby zdravotního střediska. Z výběrového řízení byl určen vítěz firma ACG – Real s.r.o. za 45,7 mil Kč, která by měla zahájit práce v listopadu s termínem dokončení polovina příštího roku. Doufejme, že se na stavbě neobjeví nějaká neočekávaná vada, jako v případě zborcené kanalizace, která vše zpozdila více jak o rok. Rada předložila na zářijové Zastupitelstvo již avizovanou akcionářskou smlouvu na přechod vytápění v našich bytových domech prostřednictvím plynových kotelen.  Jedná se o společný podnik s firmou Prometheus, která je dceřinou firmou Pražské plynárenské, a ve smlouvě jsou zejména ošetřena ustanovení o zajištění nižší ceny za vytápění a teplou vodu. Jednání nebyla jednoduchá, neboť především pan starosta trval na co nejvyšší slevě, což vlastně jde proti principu podniku, ale nakonec bylo konsensu dosaženo. Smlouvu Zastupitelstvo schválilo, a jakmile doběhne výpovědní lhůta Pražské teplárenské k 28. 2. 2021, zahájí společný podnik s názvem „Teplo pro Kbely“ rekonstrukce rozvodů a prvních kotelen s následným přepojováním způsobu vytápění. K tomuto nutno poznamenat, že jsme v této věci první a již se ozývají tzv. velké městské části, potažmo i hl. m. Praha a chtějí od nás „opisovat“. Pražský magistrát nám teprve ke konci května schválil naši žádost o nové pojmenování ulice Plzákova v nové výstavbě při ulici Polaneckého. Ulice byla okamžitě zadána do pražského elektronického evidenčního systému, tak aby se noví obyvatelé již mohli přihlašovat k trvalému bydlišti na nové adrese. Zastupitelstvo též na návrh Rady schválilo Dohodu o spolupráci s MČ Praha 9 o protipožárním zabezpečení, která spočívá v zajišťování výjezdů hasičů na jejich území. To znamená větší zásahový rádius a tím možnost postoupit do vyšší kategorie v rámci Integrovaného zásahového systému, předurčenost být povoláváni k zásahům po celém území Prahy v první linii a ne pouze jako podpůrná jednotka pro profesionály. Znamená to sice sloužit pohotovosti, ale tím, že naši hasiči již dnes disponují technikou na profesionální úrovni, tak to členové naší jednotky berou jako svou prestižní záležitost. Rada rozhodla o rekonstrukci balkonů bytových domů. V první etapě budou opraveny balkony domu Toužimská 661 – 663. Dále souhlasila s opravou, sanací vlhkého zdiva u domu čp. 680–682.Během prázdnin byla realizována oprava výtahu na potraviny v MŠ Letců. V MŠ Albrechtická pak probíhala oprava dlažby terasy v prvním patře a řešení zatékání. Také v souvislosti s rekonstrukcí výměníku resp. osazení kotelny na plynové vytápění byla řešena sanace zdiva. Na plynové vytápění během léta přešla i naše základní škola. Znamená to konec havárií dodávek tepla, ale i výkopů v okolí školy. Během prázdnin byl též realizován projekt tzv. EVVO zahrady na základní škole dle návrhu MgA. Anny Kozové včetně vodního prvku, kde zbývá ještě zasadit cibuloviny, které se sází až na podzim. Rada rozhodla o zpracování nové podoby webových stránek úřadu a městské části. Proces by měl trvat zhruba do začátku příštího roku. Rada rozhodla o použití nevyčerpaných prostředcích v odvětví kultura s ohledem na zrušení akcí o přesunu na řešení naléhavé potřeby nových kolumbárních okének na hřbitově. Přesun prostředků byl schválen na zářijovém Zastupitelstvu.

Ivana Šestáková místostarostka