Informace z radnice 23. 3. 2017

Informace z radnice Bře 23, 2017

Ohledně nového trasování komunikace Toužimská Kbely x Letňany, je stanovisko naší MČ neměnné neboť stále trváme na tom, aby trasa Polaneckého Toužimská nepokračovala  překřížením parku a tím došlo k jeho znehodnocení. V této souvislosti bylo zahájeno jednání o okružní křižovatce Polaneckého Toužimská k zajištění bezpečného průjezdu. Rada naopak vyslovila nesouhlas a podala připomínky k navržené změně Územního plánu, kdy by v bývalém areálu AVIA na hranici Letňan a Čakovic mělo vyrůst město s počtem obyvatel cca 10.000, což považujeme za naprosto neúnosné a v současné době i s ohledem na současnou výstavbu v Letňanech bez řešení dalších souvislostí (doprava, životní prostředí, školství, zdravotnictví, služby atp.)  naprosto nemožné. Na základě iniciativy vyplynuvší z jednání starostů Kbel, Čakovic, Satalic a Vinoře, uspořádal pan starosta společné jednání s paní ředitelkou Fakultní nemocnice Bulovka. Na tomto úvodním jednání byly využity podklady vyplynulé z infomační ankety občanů. Paní ředitelka nás seznámila s hlavními problémy, se kterými se potýká, a to zejména v oblasti personální a údržby areálu, který z většiny vlastní hl. m. Praha. Především z těchto majetkových důvodů a s ohledem na naši spádovost byla nabídnuta pomoc paní ředitelce v oblasti spolupráce a jak nejlépe tlačit na hl. m. Prahu, jako majitele většiny budov, ke zlepšení např. technického či personálního zabezpečení této nemocnice. Tak jako v loňském roce Rada odsouhlasila příspěvek ve výši 50 tis. Kč Poliklinice Prosek na provoz Lékařské pohotovostní služby, kterou nad rámec ustanovených „nemocničních“  pohotovostí pro naši lokalitu Městská část Praha 9 jako zřizovatel Polikliniky Prosek provozuje. Rada po velmi složitých opakovaných jednáních, jak v Komisi dopravy tak školství, zamítla žádost obce Přezletice na pronájem družiny pro umístění jejich školáků. Rada zadala architektovi další variantní řešení podoby tělocvičny, kterou hodláme postavit vedle nové budovy ZŠ. Realizace tohoto projektu je pro vedení radnice prioritou pro tento a příští rok. Sál Lidového domu byl osazen novými tzv. inteligentními efektovými světly. Je to po 11 letech první obnova tohoto druhu zařízení, které patří k podstatnému vybavením na úrovni prostor pro pořádání společenských akcí a kultury. Rada souhlasila s dalším pokračováním bezpečnostního opatření zajištění Kbel v podobě rozšiřování kamerového systému dohledu veřejných prostranství. Rada rozhodla o valorizaci nájemného v nebytových prostorách v souladu s vykázanou mírou inflace za minulý rok ve výši 0,7%.Po intenzivním projednání s Pražskou teplárenskou Rada odsouhlasila cenu za dodaný GJ pro rok 2017 ve výši 652,03 Kč, což je nižší o 6,17 Kč na jeden GJ oproti loňsku. MČ obdržela od magistrátu hl. m. Prahy harmonogram kontrol, které budou na jednotlivých odborech naší MČ během roku 2017 prováděny. Bude se jednat o kontroly na úseku hospodaření, bezpečnosti, Sboru dobrovolných hasičů, matrik, sociálně právní ochrany dětí, živnostenském či zdravotnictví. Další kontroly v oblasti např. odvodu sociálního a zdravotního pojištění nebo daňové odvody provádějí přímo orgány těchto institucí. Rada souhlasila tak jako v minulých letech s připojením se k akci vlajka pro Tibet. V souvislosti s projednáním realizace Kbelského pivovaru bylo dohodnuto, že majitelé věnují část pozemku při ulici Mladoboleslavská a za jejich spolupráce bude před semaforem s Vrchlabskou ulicí vybudována další zastávka MHD, která lépe obslouží tamní bydlící, zejména pak Domov seniorů ve směru na Prosek resp. centra Prahy. Rada odsouhlasila nákup svolávacího systému FirePort pro kbelskou jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Tento automatizovaný elektronický systém napomůže, ulehčí a zrychlí způsob svolávání, následném výjezdu, nahlášení, navigaci a výkaznictví události při přímém napojení na operační středisko hasičů hl. m. Prahy.  Okamžitě po spuštění zkušebního napojení se projevil nárůst četnosti svolání  naší jednotky k událostem.

Ivana Šestáková zástupce starosty