Informace z radnice 3. 6. 2019

Čvn 3, 2019 Informace z radnice

Financování stavby tělocvičny je pro tento rok zajištěno. MČ obdržela v souhrnu dotaci 30 mil a se zdroji z minulého roku je tak možno provádět plynule realizaci. Pan starosta spolu s místostarostou navštívili radního pro majetek hl. m. Prahy a projednávali s ním záměry převodu zejména pozemků do naší správy. Jedná se zejména o zeleň a komunikace. Při té příležitosti projednali i možnost odkoupení pozemku v proluce naproti budoucí tělocvičně, kterou vede vysokotlaký plynovod, pro vybudování dalších parkovacích stání k potřebě školy i tělocvičny. Pozemek je v majetku soukromé osoby, se kterou pan starosta tuto transakci kladně projednal za velmi vstřícných podmínek. Vzhledem na skutečnost, že hl. m. Praha je jedna obec, pozemek by odkoupila a svěřila naší městské části do správy. Rada zadala zpracování studie rozšíření pohřbívacích míst, a to jak formou nových kolumbárií, urnových hrobů či hrobových míst spolu s možností alternativních způsobů piety. S tímto bychom chtěli provést i obnovu zeleně a pěšin. První zpracování studie jsme již měli možnost připomínkovat a očekáváme další variantní zpracování během měsíce června. Rada se intenzivně zabývala návrhem vlády k výstavbě úředních budov a provozu tzv. „Vládní čtvrti“, když proběhla nejprve jednání se starosty dotčené lokality – Praha 9, Letňany, Kbely a Čakovice, dále pak na úrovni primátorské a nakonec proběhlo jednání se zástupci majetku státu. Rada MČ Praha 19 přinesla k tomu usnesení: Konstatuje, že svůj souhlas s uvedeným projektem podmiňuje Dostavbou severní části vnějšího okruhu (úseky 519 a520) a návazných komunikací, Prodloužením linky C metra do oblasti Čakovic, včetně vybudování dostatečných kapacit pro parkování (P+R),Vybudování nemocnice, čímž dojde k posílení zdravotní péče, Vybudování dostatečných školských, sportovních kapacit a objektů obchodu a služeb, Posílení kapacity železniční dopravy na trati 070.Ukládá starostovi a ostatním členům samosprávy MČ Praha 19 v této věci jednat ve smyslu výše uvedeném. Rada přivítala iniciativu soukromého dopravce a jeho realizaci nového nízkopodlažního vlaku, kterým provozuje linku S4 a S34, které jsou velmi využívané, jako nejrychlejší spojení s centrem. Rada odsouhlasila žádosti o podporu na Ministerstvu životního prostředí o další rozšíření elektromobility resp.. pořízení elektromobilu pro potřeby MČ. Stejně tak jsme podpořili možnost vybudování 3 dobíjecích elektrostanic, které by mělo vybudovat ČEZ. Jakmile budou dojednány konkrétní parametry, budeme Vás o realizaci informovat. S ohledem na neustálé havárie horkovodu v oblasti základní školy, byl projednán záměr přeměny druhu vytápění na plyn. Tuto výměnu bychom chtěli provést během letních prázdnin, tak aby v příštím školním roce již byla v provozu spolehlivá, moderní plynová kotelna. S nájemníky bytového domu v ulici Hůlkova č. p. 302 byl projednán záměr zájemce – investora s nástavbou o další patro s tím, že provede na svůj náklad potřebné rekonstrukce a odkoupí půdní prostory. Tento záměr se však nesetkal s kladným ohlasem nájemníků a naopak zástupci městské části nabídli obyvatelům bytového domu možnost odkoupení domu do jejich vlastnictví. Tento záměr byl nájemníky schválen a nyní městská část projednává podmínky. Rada schválila posílení rozpočtu mateřských škol na úhradu energií a služeb v areálu MČ PRALES vzhledem ke skutečnosti, že výše úhrad nám je známa až v tomto období. Na radnici proběhlo jednání se zástupci PVS a PVK ohledně vedení kanalizační a vodovodní sítě. Hlavním bodem jednání bylo řešení napojení ulice Hůlkova, možnost přepojení části Kbel na čistírnu v Miškovicích a ulevit tak stávající přetížené kbelské ČOVce a tím i uvolnit kapacity pro realizovanou či plánovanou výstavbu. Dalším horkým bodem bylo řešení odtoku srážkových vod, kde městská část navrhla jednodušší, levnější a bezpečnější řešení, které však nebylo akceptováno a na závěr bylo s velkým důrazem apelováno na spuštění realizace zkapacitnění kbelské čistírny odpadních vod, na kterou čekáme více jak 10 let a která nám blokuje další rozvoj Kbel. Vedením obou podniků nám byla přislíbena podpora a dojednány dalších jednání ohledně technických řešení a postupy k urychlení procesu realizace.

Ivana Šestáková místostarostka