Informace z radnice 3. 8. 2019

Informace z radnice Srp 3, 2019

Hala tělocvičny je pod střechou. Dominanta stavby – jeřáb již brzy zmizí. Práce na střeše však budou pokračovat montáží fotovoltaiky, o kterou jsme rozšířili zakázku. Práce plynule pokračují a postupně se budou přesouvat do interiéru. Pracovat se bude také v bezprostředním okolí, proto prosíme rodiče, kteří dovážejí své děti auty k nové budově o zvýšenou opatrnost. Stejně tak u přesunuté autobusové zastávky, která je nyní přímo u technického vjezdu před vchodem do nové budovy v Toužimské ulici směr Kbely. Rada odsouhlasila další rozšíření bezpečnostního kamerového systému, a to směrem k Hornopočernické ulici. Máme velký předpoklad, že obdržíme na základě naší žádosti na tuto akci dotaci z Ministerstva vnitra. Rada odsouhlasila odkup a následným rozšíření ulice Zamašská za účelem vytvoření parkovacích míst. Byla ukončena realizace nákupu a montáže nové hasičské cisterny včetně doplňujícího vybavení. Vůz byl jednotkou převzat a nyní probíhá zkušební testovací provoz. Slavnostní představení této moderní techniky se uskuteční na kbelském posvícení 21. 9. 2019. Jednotka hasičů ze své iniciativy požádala o vlastní znění registračních značek : 150 KBELY (nová Scania), 112 KBELY (Ford Tranzit) a 267 KBELY (Tatra 815). Na poplatek za tyto značky se hasiči složili z vlastních zdrojů. Městská část provedla vyúčtování veřejné sbírky na pomoc s odvrácením škod způsobených požárem v Jilemnické ulici a předala podklady Magistrátu hl. m. Prahy. Kbeláci opravdu předvedli svoji solidaritu a štědrost. Podařilo se vybrat přes 100 tis. Kč. Rada opakovaně jednala o možnosti zvýšení nájemného v bytech městské části, neboť už leta jsme na úplném dně ve výši nájemného, jak proti bezprostřednímu okolí, tak oproti obdobným lokalitám Praze (např. Vinoř 100,- Kč/m2, Čakovice 90,- Kč/m2, Satalice 120,- Kč/m2, Praha 14 – 100,- až 120,- Kč/m2, Praha 18 – 100,- až 120,- Kč/m2, Praha 9 – 146,- Kč/m2), zkrátka není městská část, která by měla tak nízké nájemné 72,- Kč m2 jako my. V současné době také stojíme před situací, že jsou potřebné opravy a investice do vnitřních rozvodů v domech včetně elektroinstalací v bytech, a to by za současné úrovně výběru nájemného nebylo možné v odpovídajícím rozsahu realizovat. Rada po dlouhém jednání rozhodla o zvýšení nájemného o 14,- Kč/m2, tedy na 86,- Kč/m2, a to od 1. 1. 2020. U domu seniorů v Borovnické pak dojde k úpravě na 60,- Kč/m2 a Mladoboleslavské na 40,- Kč/m2.Rada jmenovala do funkce vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Michaelu Brázdilovou, která nastoupila po odchodu bývalé vedoucí do důchodu. Rada vybrala zhotovitele cyklostezky Mladoboleslavská, Beladova firmu Commatel-Uher s.r.o. za 4,486 mil. Kč. Rada projednala návrh novely pražské vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. Hl. m. Praha tím hodlá vyjít vstříc městským částem, které volaly po zvýšení této daně a tím zvýšily i své příjmy do rozpočtů. Rada zvolila kompromisní návrh, který ponechává na stejné úrovni hodnoty daně u nemovitostí určených pro individuální bydlení, avšak zvýší platbu za komerční prostory a samostatně stojící garáže. Podrobněji se tomuto věnuje článek uvnitř Kbeláku. V říjnu je plánována společná akce s naším partnerským městem Dilijan v Arménii, kde bude uspořádán benefiční koncert českých a arménských umělců. Rada souhlasila s dohodou o vybudování provizorního nástupiště k zastávce MHD „Kbelský lesopark“ v Toužimské ulici. Investorem akce je developer výstavby Rezidence Bleriot na Polaneckého ulici. Rada byla informována, že Praha 18 – Letňany opět zablokovali nesouhlasným stanoviskem dopravní řešení nepřekřížení Letňansko – Kbelského lesoparku a současně blokují i pokračování směřující k realizaci projektu parku „Havraňák“, který na naší straně má ještě více zatraktivnit a posílit funkce tohoto parku pro oddech a sportovní vyžití. Mateřské škole Letců Rada schválila maximální navýšení počtu dětí ve třídách tak, aby kapacita mohla být pro kbelské děti ve všech směrech využita. V závěru roku byla na popud Komise školství a za vřelého souhlasu Rady udělena medaile II. stupně za zásluhy paní učitelce Mgr. Rambouskové za přínos pro kbelské školství zejména pak v oblasti zavedení výuky formou Začít spolu a její další rozvíjení. Rada odsouhlasila doplněná pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu městské části pro spolky a další prospěšné organizace. Pravidla jasně vymezují, co musí organizace splnit, aby měla na dotaci nárok a dále, jak má nakládat s pořízeným majetkem z těchto dotací. Všechny organizace byly s těmito pravidly seznámeny, tak aby na podzim jsme se již mohli o tato pravidla opřít. Rada se ujala role prostředníka ve věci zavádění optické sítě ve Kbelích a usměrnila spolupráci s firmou T-mobile, která zasíťuje všechny domy ve Kbelích a CZnet, kdy budou společně pokládat v lokalitách Pod Nouzovem či Tauferova kabeláž k budoucímu využití pro vysokorychlostní internet. Rada odsouhlasila tzv. zásobník investic pro příští období, který odeslala na Magistrát hl. m. Prahy a který bude podkladem pro žádosti o dotace na tyto akce. Jedná se o tyto investice: Rekonstrukce a přístavba školní družiny, vznik školního klubu, Park Aerovka, rekonstrukce a přístavba budovy B zdravotního střediska, rekonstrukce kbelského hřbitova, revitalizace Vinořského potoka v lokalitě Semčická, poutní cesta Via Sancta, rekonstrukce komunikace Toužimská. Rada nesouhlasila s novelou vyhlášky o poplatku za komunální odpad, která by přinesla zvýšení poplatku.

Ivana Šestáková místostarostka