Informace z radnice 5. 6. 2016

Informace z radnice Čvn 5, 2016

Urgence a apely pana starosty směrem na magistrátní Odbor technické vybavenosti ohledně realizace plánovaných investic do technické vybavenosti naší MČ zřejmě zabraly. Projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Jilemnická spolu s cyklostezkou je hotova a nyní budeme apelovat na zmíněný odbor, aby zahájil výběr zhotovitele. Ohledně renovace vnitrobloku ohraničený ulicemi Lužanská, Katusická, Toužimská probíhají jednání s projektantem tak, abychom co nejvíce skloubili užitné a estetické požadavky této lokality. Jedná se obnovu pěších cest, zeleně a herních a odpočinkových prvků. Ve věci čistírny odpadních vod se bohužel její rozšíření vrátilo na začátek, neboť sousední MČ požaduje nové projednání EIA (komplexní posouzení vlivu stavby na životní prostředí), když odhadujeme, že její administrace stavbu oddálí cca o dva roky. Pražská vodohospodářská společnost proto již písemně oznámila a potvrdila, že již není možné připojit ani jedinou další stavbu (spotřebitele) na nynější kanalizační síť. Na opakovaném jednání vedení radnice s Pražskou teplárenskou se podařilo panu starostovi prolomit cenovou kalkulaci a došlo k oboustranné dohodě o složení ceny tepla, která ve výsledku znamená její snížení cca o 5 až 7%, oproti původnímu navýšení pro rok 2016.Rada vyslovila nesouhlas s úpravou resp. snížením spojů na lince autobusu 202, kdy Ropid na úkor kbelských občanů posílila zmíněnou linku ze Satalic na metro Rajská zahrada z důvodu zvýšení počtu obyvatel v Kyjích. Dopravní podnik ve spolupráci s Ropidem připravují od září změny v MHD a toto byla taková první „vlaštovka“. Potvrdili jsme stanovisko, že nesouhlasíme se snížením počtu spojů či odebráním linek. Na základě podkladů z Komise pro kroniku a historii, jejíž součástí je i paní kronikářka, Rada odsouhlasila zápis za rok 2014, který bude kronikářkou ručně do kroniky přepsán. Kladně byla posouzena naše žádost o možnost zřízení přípravných tříd v ZŠ Kbely. Znamená to, že v září letošního roku budeme moci pro 15 předškoláků otevřít v základní škole přípravnou třídu, která jim umožní se nenucenou formou stát žáky ještě před nástupem na povinnou školní docházku a šikovně se tak na první ročník připravit. Rada se zabývala nekompetentními návrhy Metropolitního plánu (MP), které byly nejprve utajeny a po nátlaku městských částí nakonec poskytnuty k prvotnímu seznámení. Nejenže MP obsahuje chyby, ale je zpracováván v rozporu s předpisy, na což byla nucena upozornit i paní ministryně pro místní rozvoj. Především absolutně nerespektuje návrhy městských částí. Např. v našem případě: MP neumožňuje, resp. zakazuje výstavbu tzv. severně za tratí – směrem na Čakovice, opětovně umísťuje plochu pro nakládání s odpady při ulici Mladoboleslavská vedle bývalé zahradní školky, zbytečně rozkrajuje omezením území naší městské části vysokorychlostní železniční tratí, která vlastně vede v tunelu, kde chceme, aby vyústění z tunelu opustila co nejdál katastru Kbel. Takto navržený Metropolitní plán potlačuje rozvoj Kbel jediným směrem, kterým je to možné. Většina městských částí je nespokojena s úrovní přípravy MP a požaduje jeho radikální změnu či začít úplně od znova. Lesy hl. m. Prahy zahájily přípravu projektu tzv. Ekoparku v prostoru lesoparku za tratí, bývalé zahradnictví, tak aby mohl po jeho zprovoznění být areál přístupný veřejnosti. Rada se zabývala snižujícím se objemem přitékající vody do rybníka a bylo rozhodnuto o vyhledání a odkrytí původní studně jménem Barborka, která vydatně zásobovala bývalý pivovar pramenitou vodou. Po zdařilém odkrytí studny opravdu impozantních rozměrů, bylo zjištěno, že pramen nevyschl a problém bude zřejmě v zaneseném či přerušeném odtoku. Nyní se pracuje na jejím vyčištění – což vyžaduje nejprve odčerpání, zjištění možných poškození a navržení dalších úprav. Po dokončení oprav plánujeme Barborku prezentovat i navenek, tzn. ztvárněním drobnou stavbou např. sklípek, okov atp. Rada se také zabývala situací ohledně personální nestability v ordinaci dětské lékařky. Firma MediClinic, která ordinaci provozuje, přislíbila během června zajistit stálého lékaře s tím, že uvítají i doporučení a tipy od nás. Počátkem května ukončila konkurzní komise svou práci na projednání nového obsazení na post ředitelky vzniklého právního subjektu Mateřská škola Albrechtická. Žadatelkou byla stávající zástupkyně MŠ Kbely paní Lada Leiblová. Rada na základě doporučení z komise, jmenovala zmíněnou paní Leiblovou ředitelkou MŠ Albrechtická od 1. 7. 2016. Je tak tímto završeno rozdělení MŠ Kbely na dvě samostatné školky – Letců a Albrechtická. Nyní pracujeme na účetním oddělení, tak aby v červenci již mohly hospodařit samostatně. Ve spolupráci s majitelem pozemku, bylo rozhodnuto o doplnění náměstíčka „před Billou“ o další prvky na zpříjemnění prostoru a posezení.

Ivana Šestáková zástupce starosty