Informace z radnice 6. 3. 2015

Informace z radnice Bře 6, 2015

Koncem ledna byl ukončen konkurz na novou ředitelku Mateřských škol Kbely. Z 8 zájemkyň zaslaly přihlášku do konkurzního řízení 4, které se pak prezentovaly před konkurzní komisí. Ta sestavila pořadí a předložila Radě s doporučením prověření oboru vzdělání vítězné uchazečky, a to zejména s ohledem na novelu školského zákona. Po právním prověření se Rada rozhodla jmenovat druhou v pořadí paní Jiřinu Hamplovou, jejíž hlavním trumfem je elán a znalost prostředí, neboť byla učitelkou v mateřské školce v ulici Letců. Komise pro kroniku a historii informovala Radu o záměrech a přípravách způsobu oslav 885. výročí první písemné zmínky o Kbelích, jako jsou informační panely, webové stránky, příprava knihy. Pokračuje intenzivní jednání s vedením hl. m. Prahy na přidělení dotace na dostavbu nové budovy základní školy, tak aby mohli žáci nastoupit v září 2015. Místostarostka s pověřením pana starosty připomínkovala návrh rozpočtu hl. m. Prahy na Zastupitelstvu hl. m. Prahy a opětovně předala naše požadavky. V rozpočtu hl. m. Prahy byla schválena rezerva 150 mil. pro městské části na investice do školství a 150 mil. na neinvestiční akce. Naše MČ si samozřejmě požádá o dotaci na dokončení stavby nové budovy ZŠ. Bylo dokončeno zateplení detašovaného pracoviště stavebního odboru a životního prostředí. Na tuto akci si MČ požádala o přidělení dotace z programů SFŽP.V souladu se schváleným záměrem byla spuštěna akce prodej bytového domu v ulici Hůlkova č.p. 301, a to formou soutěže. Záměr byl řádně zveřejněn a probíhala intenzivní inzerce v tisku. Do soutěže se přihlásily dva subjekty a vítěz nabídl přes 18 mil. Kč. Prodej bude předmětem jednání březnového zastupitelstva. Koncem ledna byla dokončena každoroční inventarizace majetku a její výsledky budou obsaženy ve zprávě o hospodaření městské části za rok 2014, která se bude projednávat na červnovém zasedání zastupitelstva. Vzhledem k pozastavení platnosti nových pražských stavebních předpisů Rada intenzivně spolupracuje s odborem výstavby, Komisí výstavby a dalšími městskými částmi tak, aby došlo k projednání našich připomínek a bylo možné co nejrychleji předpisy upravit s chválit. Tento proces souvisí s pokračováním prací na tzv. Metropolitním plánu (nyní Územní plán), který je nyní zbrzděn a stavebníci či majitelé pozemků musí mnohdy svá území řešit žádostmi o změnu Územního plánu, když tento proces je velmi komplikovaný a zdlouhavý. Rada rozhodla v rámci úspor o výměně světel ve společných prostorách Domu seniorů za LED osvětlení. Rada se rozhodla nevalorizovat pro tento rok nájmy nebytových prostor. Proběhly dvě soutěže o nájem bytu v majetku MČ tzv. obálkovou metodou. V jednom případě byla soutěž úspěšná, avšak u bytu na Novákově náměstí se bude soutěž opakovat, tentokrát i pro mimokbelské zájemce. Rada projednala návrh rozpočtu MČ na rok 2015 včetně návrhu rozdělení tzv. veřejné finanční podpory pro kbelské společenské, sportovní či kulturní organizace. Rada projednala harmonogram řádných zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro tento rok. 3. ZZMČ se uskuteční 25. 3., 4. ZZMČ bude 24.6., 5. ZZMČ na podzim 23.9. a 6. ZZMČ 16. Prosince.

Ivana Šestáková zástupce starosty