Nová tělocvična

Nová tělocvična pro Základní školu Albrechtická i širokou kbelskou sportovní veřejnost

Již při otevření nové budovy Základní školy Albrechtická bylo jasné, že bude nutné přistoupit i k rozšíření kapacity tělocvičny základní školy a vybudovat nové venkovní sportoviště. V tomto smyslu začalo vedení radnice ještě v roce 2015 podnikat první kroky. Především byla prověřena možnost rozšíření kapacity současné tělocvičny. Tato myšlenka se však z mnoha důvodu rychle ukázala jako neuskutečnitelná. Další plány byly proto soustředěny do prostoru bývalého parkoviště u leteckých opraven, které bylo jedinou dostupnou plochou v blízkosti ZŠ Albrechtická, která přicházela pro realizaci tohoto záměru v úvahu. V průběhu let 2016 – 2017 byla zpracována architektonická studie nové tělocvičny v několika variantách. Tyto varianty architektonické podoby tělocvičny resp. sportovní haly byly následně konzultovány s veřejností jak v rámci jednání zastupitelstva, tak i v rámci samostatného veřejného projednání v Lidovém domě. Tyto diskuze byly sice náročné, ale v důsledku přispěli zásadním způsobem ke konečné podobě budoucí stavby. Průběžně také probíhaly pracovních jednání s architekty a zástupci kbelských sportovních svazů a spolků, na kterých se řešily především vnitřní dispozice haly, tak aby vyhovovala nejširšímu spektru budoucího využití. Samostatnou kapitolou byla v uplynulých dvou letech, také jednání s dotčenými orgány státní správy a dalšími organizacemi. Bylo nutné vyřešit mnoho problémů spojených s budoucí realizací budovy v daném prostoru jako např. zajištění přeložení vedení vysokotlakého plynovodu, který v té době vedl přímo středem pozemku pod budoucí tělocvičnou, napojení na další veřejné sítě, řešení požárního zabezpečení budovy, zajištění dostatečného počtu parkovacích míst parkování apod. Zcela zásadní pak bylo zajištění finančních prostředků a to v plné výši dle odhadu finanční náročnosti stavby. Bez zajištění financování projektu by nebylo možné vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.  Díky mnoha náročným jednáním pana starosty Žďárského, které vedl v průběhu minulých dvou let s představiteli Hl. m. Prahy a díky jeho neústupnosti v těchto jednáních, se však i tuto náročnou podmínku podařilo splnit. Dnes je tedy možné konstatovat, že financování stavby je plně zajištěno. Ze všech výše popsaných jednání vykrystalizovala v polovině roku 2017 konečná podoba sportovní haly, která bude schopná splnit jak požadavky základní školy na výuku tělesné výchovy, tak i velmi široké požadavky kbelských sportovců. V přízemí objektu bude umístěna recepce, šatny pro základní školu a veřejnost, kabinet pro pedagogy, kancelář správce, sociální a technické zázemí. Dále zde budou k dispozici tři menší cvičební sály a provoz wellness. Vstup pro veřejnost je situován ze směru od leteckých opraven, žáci základní školy budou vstupovat samostatným vchodem od nové budovy základní školy. Přechod mezi školou a tělocvičnou bude krytý stříškou. Celá stavba je také důsledně bezbariérová. Vlastní hrací plocha tělocvičny je umístěna v 1. patře zároveň se vstupem na tribunu s kapacitou 200 sedících diváků. V nejvyšším patře tribuny pak bude umístěna hlasatelna a malá klubovna. Rozměr hrací plochy a její povrch umožní provozování všech tradičních i nových sportů včetně pozemního hokeje, fotbalu, basketbalu či florbalu. Na kvalitu povrchu je kladen maximální důraz. V současné době je již zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr z hotovitele stavby. Výběrové řízení na dodavatele stavby bude vyhlášeno v první polovině měsíce června. S vlastním zahájením stavebních prací počítáme cca ve druhé polovině měsíce srpna 2018 a dokončením v létě roku 2019, tak aby mohla budova začít sloužit základní škole i veřejnosti od začátku školního roku v září 2019.  Po dokončení stavby haly počítáme s dobudováním venkovního atletického hřiště, jehož realizace musela být odložena z důvodu probíhající změny územního plánu a využití této plochy pro zařízení stavby tělocvičny.  Věříme, že po dokončení tělocvičny i venkovního areálu bude celý komplex dlouhodobě sloužit jak ke spokojenosti žáků základní školy, tak i široké kbelské sportovní veřejnosti. Na následujících fotografiích Vám představujeme vizualizaci konečné podoby tělocvičny a její začlenění do prostoru u základní školy.

Ing. Vladimír Olmr Zástupce starosty MČ Praha 19 31.5.2018


VÝSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY – ZŠ KBELY – Albrechtická

Název stavby: Výstavba Nové tělocvičny – ZŠ Kbely, Toužimská parc.č. 247/3
Místo stavby: pozemek KÚ Kbely parc. č. 247/3, výměra : 3 726 m2

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Jedná se o budovu nepodsklepenou se 3mi asymetrickými nadzemními podlažími se střechou ve tvaru vlny.  Objekt je obdélníkového tvaru s delší osou orientovanou ve směru východ – západ. Rozměr budovy cca 45 x 33 m. Se stávající budovou základní školy je novostavba tělocvičny propojena spojovacím krčkem. Při severní straně objektu je stávající plocha se vstupem do areálu ZŠ  Albrechtická, při východní straně stávající objekt základní školy, z jihu a západní strany je volný pozemek s oplocením.
V 1.NP jsou umístěny :hlavní vstup, vstupní hala, šatna pro diváky, recepce s vrátnicí, kancelář vedení, buffet se zázemím, WC diváci, WC imobilní, osobní výtah a schodiště pro diváky. Odděleně jsou přístupné šatny žáků s umývárnami, kabinet vyučujících s WC a sprchou. Dále šatny sportovců se zázemím, úklidové místnosti, technické zázemí, posilovna, malý gymnastický sál, Wellnes a šatny sportovců. Samostatné schodiště do patra pro žáky, sportovce a vstup ze ZŠ Kbely přes spojovací krček (krytá chodba).Ve 2. nadzemním podlaží je kabinet s ošetřovnou a zázemím, výtah, nářaďovny, WC sportovců, úklidová místnost a schodiště do dalšího patra.3. nadzemní podlaží je přístupné po obou schodištích a výtahem, zde se počítá s tribunou pro cca 200 diváků, místností pro rozhlas, klubovnu a ochozem při západní a východní straně. Prostor je přístupný pro ZTP. Nosný systém je tvořen z větší části železobetonovým monolitickým skeletem s obousměrnými průvlaky, dále pak zděným stěnovým systémem. Fasáda je opatřena kontaktním zateplovacím systémem s minerálním izolantem a tenkovrstvou omítkou probarvenou ve hmotě v několika barevných odstínech, které člení fasádu na svislé pásy a výplňové části. Okna a vnější dveře jsou dřevěná z europrofilů, Barevné provedení je zakresleno v PD. Kolem objektu jsou zpevněné plochy pochozí a pojížděné – živice. Tyto plochy doplňují nově provedené trávníky a zelené ploch se vzrostlou zelení.

Technické řešení s popisem pozemních staveb, inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Základové konstrukce jsou provedeny ve dvou úrovních –  sloupy jsou založeny na patkách, obvodové stěny pak na betonových pasech.

Svislé nosné konstrukce železobetonový skelet vlastní budovy (obdélníkové sloupy propojené obousměrnými průvlaky) je doplněn nosnými obvodovými zděnými stěnami, hlavního schodiště. žel. bet. monolitické konstrukce.

Ostatní svislé konstrukce : Obvodové stěny a vnitřní dělící stěny jsou z keramických tvarovek v tloušťkách dle projektu. Stěny ve kterých jsou vedeny instalace jsou z plynosilikátových tvárnic. Obvodové stěny budou zatepleny certifikovaným kontaktním systémem s izolantem na bázi minerální vaty a s finální tenkovrstvou omítkou probarvenou ve hmotě. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami pnutými mezi průvlaky.

Střešní konstrukce jsou několika typů – na vlastní budově ne nad hrací plochou, je šikmá, nosná konstrukce  z dřevěných sbíjených prvků. Krytina plechová falcovaná z předzvětralého titanzinku , v provedení se stojatou drážkou.  Konstrukce střechy je zateplená, opatřená parozábranou .Odvodnění žlaby se svody z TiZn s ukončením přes lapače střešních splavenin do kanalizace. Na spojovacím krčku pak polokruhová konstrukce s krytinou TiZn. Hlavní tvar střechy nad halou je oblouková konstrukce haly typu Hypro ukotvené do žel. bet. skeletu. Předpokládá se rozpětí 33 m.

Rozpracovaná zadávací studie

Datum vypracování: 17.5.2017