Nová základní škola ve Kbelích

PODOBA NOVÉ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Nejednalo se jen o penězích – jak jsme postupovali ve věci umístění a podoby nové budovy základní školy. Stejně tak jak jsme vás informovali o téměř nekonečné anabázi, kterou jsme s panem starostou absolvovali, abychom získali dotaci na výstavbu nové budovy základní školy, tak podobně dlouhý proces byl i projednáním podoby, umístění, velikosti, funkčnosti a vnitřního uspořádání tolik potřebné školní budovy. V roce 2013 byla první myšlenka vedena údajným jednoduchým řešením – vždyť máme školní budovu ve Slovačíkově ulici, vypovíme nájemní smlouvu s VOŠ Palestra a bude vystaráno. Jak to tak ale bývá, většina řešení není tak jednoduchá. Budovu bývalé tzv. „Nové – Staré školy“ (pro nepamětníky – původní výraz „stará škola“ je nyní budova Domova seniorů na Mladoboleslavské, která byla přestavěna v roce 2001) jsme nechali posoudit z hlediska stavu a vhodnosti. Posudek nebyl vůbec lichotivý, co se týkalo technického stavu a zároveň co do rozsahu. Umístěno by mohlo být max. 9 učeben včetně suterénních prostor při absenci jídelny, tělocvičny a odpovídajícího zázemí. Budova byla postavena za První republiky, kdy počet sociálních zařízení či odpovídající osvětlení a rozměrové normy byly někde jinde. Rekonstrukce této školy by znamenal náklad stejný, jako stavba nové „voňavé“ budovy. Dle demografické studie mají Kbely potřebu do budoucna dalších více jak 14 tříd pro min. 400 žáků a tomu „Palestra“ nevyhovovala, když pomineme, jaký problém by byl se stravováním či docházením na tělocvik – ale kam? Kapacita Albrechtické je na vrcholu a ani jídelnu ani tělocvičnu kapacitně nenaklonujeme. Stanovisko po projednání s projektantem bylo jasné, budovu ve Slovačíkově ulici nelze použít, musíme přemýšlet dál. Pan starosta zapojil své vlastní kontakty a oslovil ředitele Leteckých opraven, se kterým mají dobré přátelské vztahy a sjednal exkurzi do areálu LOM, a to i do prostor, které se nazývají „utajované skutečnosti“. LOM prochází restrukturalizací již několik let, a tak některé budovy by mohly být využity pro externího uživatele. Do některých prostor by mohly být umístěno cca 4 až 5 učeben a některá z hal by mohla být využita jako tělocvična. Vše by však vyžadovalo úpravu a zajistit organizaci docházky mimo areál stávající školy a odpovídající kooperace s areálem LOM. Zkrátka je to podaná pomocná ruka, avšak náhradní řešení. Zároveň pan starosta rozběhl jednání o odkupu pozemků v okolí bývalé konečné MHD s tím, že hodláme zrekultivovat toto obratiště a následně využít zelený pás např. pro sportoviště a hřiště. Nicméně při jednání s projektantem padne další myšlenka o umístění nové budovy ZŠ do míst bývalého hospodářského pavilonu jeslí, tedy naproti jídelně školy. Projektant vypracoval studii areálu budovy naproti ZŠ, která obsahovala učebny, šatny a zázemí s využitím protější jídelny a tělocvičny. Původní návrh budovy měl zhruba 10 učeben a uprostřed přírodní atrium. Propočty budoucích žáků však atakovaly další potřebu tříd, tak vznikla velká budova bez atria, zato obrovská stavba, které pak přibyl tzv. krček, aby děti mohly přecházet tzv. suchou nohou mezi oběma budovami školy. Toto řešení však vyžadovalo nadmíru velké finanční zatížení, které neodpovídalo potřebnému efektu a navíc obrovská budova v již tak vytíženém areálu narazila na nevyhovující dopravní řešení. Kdo zná Pelnářovu ulici a ranní špičku ve vypravování dětí do školy a školky ví, že tato jednosměrka by již další – dvojnásobné zatížení již nesnesla. Bezpečnost dětí a krkolomné řešení s krčkem v podobě mostu, bylo vyhodnoceno jako nevhodné a opět jsme byli na začátku. Návrh zněl, postavme novou školu v místě současného menšího hřiště za tělocvičnou. Obětujme 11 let staré hřiště, které v budoucnu můžeme nahradit lepším a  vyřešíme tím potřebný objem budovy a zároveň rozdělíme dopravní a bezpečnostní nápor tím, že vybudujeme další místní komunikaci s parkovištěm z druhé strany od Toužimské a bývalé konečné. V této souvislosti pan starosta navázal na zahájená jednání s ředitelem LOMu ohledně odkupu pozemků a jejich kultivace, no a řešení bylo nasnadě. Pan architekt doslal zelenou a začal zpracovávat již třetí variantu nové budovy školy. Po zpracování studie se kromě vedení radnice sešla Komise školství, ze které vyšly připomínky a zabývali jsme se také formou řešení komunitních škol ve světě, konkrétně pak vzorem z Finska, které jsme si všichni dotčení pilně nastudovali. Další zvažovanou otázkou byla školní jídelna, zda zvolit plnohodnotnou školní kuchyni s výdejnou nebo „pouze“ výdejnu. S ohledem na kapacitní možnosti stávající kuchyně a prostor jídelny jsme se přiklonili k variantě plnohodnotné kuchyně, která bude moci obsloužit i další strávníky tzv. výdejem z okénka (např. senioři). Tímto řešením se také rozloží nápor a hluk. Zástupci Komise školství se sešli minimálně třikrát, kdy se stále diskutovaly prostory tříd, koutků, chodeb, zázemí, prostory pro učitele, kdy došlo k nárůstu objemu prostoru pro třídy v řádu desítek metrů a zároveň byla zvolena variabilita tříd, tak aby se dalo reagovat na momentální potřeby. Projektant vždy promptně reagoval a dával do souvislostí s normami a předpisy. Tento nárůst objemu prostoru si však vyžádal svou daň v konečné podobě tvaru budovy. Pan architekt konstatoval: „chtěl jsem vám nakreslit hezkou členitou školu, ale musíme se vrátit ke kostce.“  Přes všechny tyto připomínky totiž vždy pan starosta upozorňoval na potřebu hospodárnosti zvolených řešení, vždyť máme omezené zdroje!! Kdybychom měli půl miliardy, to by byla jiná. Toto je velmi důležitá poznámka, neboť od té se odvíjí, zda je možnost umístění kbelských školáků realitou nebo jen chimérou. Na závěrečném jednání s vedením radnice v březnu, byla konečná varianta budovy odsouhlasena a byly zahájeny kroky k výběrovému řízení na dodavatele. V květnu pak byla završena komplikovaná jednání s primátorem, jeho prvním náměstkem a radní pro školství a obdrželi jsme celkem 50 mil. dotaci z rozpočtu HMP v tomto roce. Obrysy nové školy jsou již jasnější a věříme, že na podzim t. r. zahájíme stavbu a to je to podstatné.

3. 6. 2014 Ivana Šestáková


JAK JSME ODPRACOVALI INVESTIČNÍ DOTACI NA VÝSTAVBU NOVÉ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

První kroky byly uskutečněny již v srpnu roku 2011, kdy byla podána žádost radnímu pro školství  Weinertovi na přístavbu školy a výkup sousedního pozemku s. p. LOM. Zároveň byl požadavek zařazen do tzv. zásobníku investic. V roce 2012 byl požadavek předložen resortní radní Chudomelové a panu primátorovi Svobodovi. Celkem 4 dopisy. Deklarována změna záměru resp. opuštění hlavní vlajkové lodi volebního programu – záměru výstavby knihovny a změna priority na výstavbu nových školních kapacit. Na základě výsledků demografické studie v srpnu 2012 bylo důležité zpracování konečné představy zda bude stačit přístavba, mobilní buňky či zda bude přírůstek obyvatel a dětí trvalého charakteru. Na podzim došlo k ujasnění představy, že je potřeba alespoň +400 míst ke stávající kapacitě ZŠ. Z tohoto vyplynulo, že potřebujeme plnohodnotnou budovu. Kromě žádostí na paní radní a primátora, byl informován i předseda finančního výboru. Zaslána demografická studie panu primátorovi a paní radní. Již tuto dobu byla zahájena série osobních jednání s primátorem, předsedou Finančního výboru, uskutečněna interpelace na ZHMP. Na tomto základě byl pan starosta pověřen zpracováním rozboru situace severovýchodního okraje Prahy – tedy situací školních kapacit v MČ Praha 9, 18, 19, Čakovice, Satalice a Vinoř. Tento rozbor jsme zpracovali a přeložili výsledek vedení HMP s tím, že nemůžeme řešit chybějící kapacity tzv. vzájemnou výpůjčkou, neboli dojížděním do sousední či jiné školy, neboť je míst všude nedostatek nebo se jedná jen o jednotlivá místa. Magistrát totiž stále nebral vážně naše argumenty a navrhoval řešení – odvezte děti do jiné, volnější školy, což s ohledem na naši polohu a rozsah chybějících kapacit, bylo pro nás nepřijatelné. Navíc problém je především na prvním stupni a ten nelze řešit umístěním tříd např. do středního školství. Na domácí půdě jsme pak řešili umístění další budovy školy ve variantách : rekonstrukce budovy školy ve Slovačíkově ulici, výstavba v místě bývalého hospodářského pavilonu jeslí naproti vchodu do školy nebo využít pozemku školy. Každá z variant měla svá negativa, např. Slovačíkova nemá jídelnu, rekonstrukce by stála tolik, co nová budova. Pavilon naproti škole by vyžadoval jakési propojení anebo převlékání, nejhorší pak by byla dopravní situace, totálně přehlcená Pelnářova a vysoký faktor nebezpečí. Nakonec zvítězila varianta prostoru zadního hřiště, které bude následně nahrazeno a s konečnou platností bylo rozhodnuto o plnohodnotné vývařovně s výdejnou jídel. V polovině roku 2013, kdy došlo ke změně vedení HMP, proto opět pan starosta zahájil jednání s novým primátorem a informovali jsme žádostmi jak resortní radní, tak školský výbor HMP, který jsme pak společně s koaličním partnerem navštívili a přednesli naši žádost. Byla obecně přislíbena pomoc těm městským částem, kde se počet obyvatel rozvíjí a potřeba školských kapacit je mnohem vyšší. Byli jsme odkázáni na jednání o této problematice při sestavování rozpočtu na další rok. Další 3 dopisy. Na podzim 2013 po další změně radní pro školství, pan starosta opakovaně vystoupil na jednání ZHMP a oslovil novou paní radní s naším požadavkem. Vedení radnice nehodlalo jen tak pasivně žádat o investiční dotaci, ale chtěli jsme podpořit potřebu i vlastním příspěvkem a začali projednávat prodej budovy ve Slovačíkově ulici s tím, že celý výtěžek z prodeje bude naším podílem. Záměr a prodej byly projednány v Zastupitelstvu MČ a v září prezentována studie výstavby na jednání ZMČ.  Po jednání s panem primátorem ohledně projednání dotačních vztahů na další rok, bylo dohodnuto převzetí iniciativy resp. projednávání problematiky dotace na výstavbu nové kbelské školy panem prvním náměstkem Jiřím Vávrou, kterému byly předloženy veškeré podklady včetně demografické studie a projektového návrhu spolu s dalšími 4 žádostmi včetně předběžného rozpočtu stavby ve výši 116 mil. Kč. Byla přislíbena možnost zúčastnit se projednávání návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 na Finančním výboru před schvalováním na ZHMP. Tohoto jednání se zúčastnila místostarostka, kde potvrdila náš požadavek nejprve radní Štvánové s tím, že naše MČ již má z vlastních zdrojů vyčleněno 24 mil. Kč z prodeje a očekává zahájení výstavby na podzim 2014 a dokončení v roce 2015. Paní radní uvítala náš postup s tím, že hl. m. Praha preferuje rozložení financování do dvou let s ohledem na výši požadavku. Problematice školství se pak kromě jiného, na tomto projednávání návrhu rozpočtu hl. m. Prahy, věnovalo hodně pozornosti a našemu požadavku vyslovili podporu nejen první náměstek, který jednání vedl, ale také předseda Klubu ODS a předseda finančního výboru. Pro investice do školství bylo v rozpočtu vyčleněno 200 mil. Kč pro všechny městské části. Po schválení rozpočtu hl. m. Prahy jsme okamžitě požádali o investiční dotaci z této kapitoly a pan starosta zahájil opětovně osobní jednání s prvním náměstkem a paní radní. Došlo také na společné jednání za účasti pana nám. Vávry, radní Štvánové, pana starosty, místostarostky a ředitele naší ZŠ, kde jsme prezentovali naléhavost požadavku ve vývoji letošních zápisů do prvních tříd. Na tomto jednání byl vysloven příslib přidělení dotace v březnu t.r., i když otázkou stále byla její výše. Vše podpořeno 4 písemnými  žádostmi. Zde je úsměvné poznamenat, že paní radní si postěžovala na zavalení žádostmi a korespondencí s námi. Jednání pak pokračovala na osobní úrovni zejména mezi panem starostou a prvním náměstkem. Posledním předaným dokumentem byla vypracovaná architektonická studie nové budovy ZŠ z února 2014. Rozhodující bylo 37. Zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskutečnilo 27. 3. 2014, kde bylo schváleno rozdělení vyčleněných 200 mil. na investice do školství pro městské části a nám bylo přiděleno 20 mil. Kč, což je ze všech nejvíce a navíc pan náměstek Vávra přislíbil další dotaci ještě do konce roku, tak abychom plynule mohli zahájit výstavbu, která bude mít hodnotu více jak 100 mil. První velké kroky máme tedy „zmáknuté“, nebylo to jednoduché a nebýt nevýslovné nezdolnosti pana starosty, tak jsme nezískali nic. Přesto víme, že akce pokračuje a zahajujeme další dějství. 

31. 3. 2014 Ivana Šestáková