Kategorie: Informace ze spolku

PODOBA NOVÉ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Nejednalo se jen o penězích – jak jsme postupovali ve věci umístění a podoby nové budovy základní školy
Stejně tak jak jsme vás informovali o téměř nekonečné anabázi, kterou jsme s panem starostou absolvovali, abychom získali dotaci na výstavbu nové budovy základní školy, tak podobně dlouhý proces byl i projednáním podoby, umístění, velikosti, funkčnosti a vnitřního uspořádání tolik potřebné školní budovy.
V roce 2013 byla první myšlenka vedena údajným jednoduchým řešením – vždyť máme školní budovu ve Slovačíkově ulici, vypovíme nájemní smlouvu s VOŠ Palestra a bude vystaráno. Jak to tak ale bývá, většina řešení není tak jednoduchá. Budovu bývalé tzv. „Nové – Staré školy“ (pro nepamětníky – původní výraz „stará škola“ je nyní budova Domova seniorů na Mladoboleslavské, která byla přestavěna v roce 2001) jsme nechali posoudit z hlediska stavu a vhodnosti. Posudek nebyl vůbec lichotivý, co se týkalo technického stavu a zároveň co do rozsahu. Umístěno by mohlo být max. 9 učeben včetně suterénních prostor při absenci jídelny, tělocvičny a odpovídajícího zázemí. Budova byla postavena za První republiky, kdy počet sociálních zařízení či odpovídající osvětlení a rozměrové normy byly někde jinde. Rekonstrukce této školy by znamenal náklad stejný, jako stavba nové „voňavé“ budovy. Dle demografické studie mají Kbely potřebu do budoucna dalších více jak 14 tříd pro min. 400 žáků a tomu „Palestra“ nevyhovovala, když pomineme, jaký problém by byl se stravováním či docházením na tělocvik – ale kam? Kapacita Albrechtické je na vrcholu a ani jídelnu ani tělocvičnu kapacitně nenaklonujeme. Stanovisko po projednání s projektantem bylo jasné, budovu ve Slovačíkově ulici nelze použít, musíme přemýšlet dál. Pan starosta zapojil své vlastní kontakty a oslovil ředitele Leteckých opraven, se kterým mají dobré přátelské vztahy a sjednal exkurzi do areálu LOM, a to i do prostor, které se nazývají „utajované skutečnosti“. LOM prochází restrukturalizací již několik let, a tak některé budovy by mohly být využity pro externího uživatele. Do některých prostor by mohly být umístěno cca 4 až 5 učeben a některá z hal by mohla být využita jako tělocvična. Vše by však vyžadovalo úpravu a zajistit organizaci docházky mimo areál stávající školy a odpovídající kooperace s areálem LOM. Zkrátka je to podaná pomocná ruka, avšak náhradní řešení. Zároveň pan starosta rozběhl jednání o odkupu pozemků v okolí bývalé konečné MHD s tím, že hodláme zrekultivovat toto obratiště a následně využít zelený pás např. pro sportoviště a hřiště. Nicméně při jednání s projektantem padne další myšlenka o umístění nové budovy ZŠ do míst bývalého hospodářského pavilonu jeslí, tedy naproti jídelně školy. Projektant vypracoval studii areálu budovy naproti ZŠ, která obsahovala učebny, šatny a zázemí s využitím protější jídelny a tělocvičny. Původní návrh budovy měl zhruba 10 učeben a uprostřed přírodní atrium. Propočty budoucích žáků však atakovaly další potřebu tříd, tak vznikla velká budova bez atria, zato obrovská stavba, které pak přibyl tzv. krček, aby děti mohly přecházet tzv. suchou nohou mezi oběma budovami školy. Toto řešení však vyžadovalo nadmíru velké finanční zatížení, které neodpovídalo potřebnému efektu a navíc obrovská budova v již tak vytíženém areálu narazila na nevyhovující dopravní řešení. Kdo zná Pelnářovu ulici a ranní špičku ve vypravování dětí do školy a školky ví, že tato jednosměrka by již další – dvojnásobné zatížení již nesnesla. Bezpečnost dětí a krkolomné řešení s krčkem v podobě mostu, bylo vyhodnoceno jako nevhodné a opět jsme byli na začátku. Návrh zněl, postavme novou školu v místě současného menšího hřiště za tělocvičnou. Obětujme 11 let staré hřiště, které v budoucnu můžeme nahradit lepším a  vyřešíme tím potřebný objem budovy a zároveň rozdělíme dopravní a bezpečnostní nápor tím, že vybudujeme další místní komunikaci s parkovištěm z druhé strany od Toužimské a bývalé konečné. V této souvislosti pan starosta navázal na zahájená jednání s ředitelem LOMu ohledně odkupu pozemků a jejich kultivace, no a řešení bylo nasnadě. Pan architekt doslal zelenou a začal zpracovávat již třetí variantu nové budovy školy. Po zpracování studie se kromě vedení radnice sešla Komise školství, ze které vyšly připomínky a zabývali jsme se také formou řešení komunitních škol ve světě, konkrétně pak vzorem z Finska, které jsme si všichni dotčení pilně nastudovali. Další zvažovanou otázkou byla školní jídelna, zda zvolit plnohodnotnou školní kuchyni s výdejnou nebo „pouze“ výdejnu. S ohledem na kapacitní možnosti stávající kuchyně a prostor jídelny jsme se přiklonili k variantě plnohodnotné kuchyně, která bude moci obsloužit i další strávníky tzv. výdejem z okénka (např. senioři). Tímto řešením se také rozloží nápor a hluk. Zástupci Komise školství se sešli minimálně třikrát, kdy se stále diskutovaly prostory tříd, koutků, chodeb, zázemí, prostory pro učitele, kdy došlo k nárůstu objemu prostoru pro třídy v řádu desítek metrů a zároveň byla zvolena variabilita tříd, tak aby se dalo reagovat na momentální potřeby. Projektant vždy promptně reagoval a dával do souvislostí s normami a předpisy. Tento nárůst objemu prostoru si však vyžádal svou daň v konečné podobě tvaru budovy. Pan architekt konstatoval: „chtěl jsem vám nakreslit hezkou členitou školu, ale musíme se vrátit ke kostce.“  Přes všechny tyto připomínky totiž vždy pan starosta upozorňoval na potřebu hospodárnosti zvolených řešení, vždyť máme omezené zdroje!! Kdybychom měli půl miliardy, to by byla jiná. Toto je velmi důležitá poznámka, neboť od té se odvíjí, zda je možnost umístění kbelských školáků realitou nebo jen chimérou. Na závěrečném jednání s vedením radnice v březnu, byla konečná varianta budovy odsouhlasena a byly zahájeny kroky k výběrovému řízení na dodavatele. V květnu pak byla završena komplikovaná jednání s primátorem, jeho prvním náměstkem a radní pro školství a obdrželi jsme celkem 50 mil. dotaci z rozpočtu HMP v tomto roce. Obrysy nové školy jsou již jasnější a věříme, že na podzim t. r. zahájíme stavbu a to je to podstatné.

3. 6. 2014
Ivana Šestáková

NOC KOSTELŮ

V pátek 23. 5. 2014 se ve kbelském kostele sv. Alžběty Durynské uskutečnila moc pěkná kulturní akce. Kbelská farnost se připojila k akci Noc kostelů, která se koná v několika státech Evropy a Česká republika se připojila v roce 2009. Akce byla určena pro širokou veřejnost a po celé republice se k ní připojilo více jak 1.400 svatostánků několika církví. Noc kostelů nebyla určena jen prohlídkám budov či prostor, které obvykle bývají pro veřejnost uzavřeny, ale byl zajištěn i bohatý kulturní program.  Kbelská Noc kostelů se uskutečnila pod záštitou pana starosty Pavla Žďárského, který popřál všem příjemný prožitek kulturního i duchovního rozměru. Hlavními organizátory byli farář p. Jiljí Jiří Přibyl, Petr Bartošík, Andrea Čančarová a kbelský sbor zpěváků a hudebníků, který pravidelně při mších v kostele účinkuje.  Program, kterým provázela paní Marie Belejová začal tradiční mší svatou v 17:30 hodin a pak již následoval nabitý kulturní program, který byl rozdělen do několika částí. V první sérii zazněly skladby věhlasných autorů J. S. Bacha, G. F. Händla, A. Dvořáka, B. Martinů a oblíbené spirituály. Zpěv střídaly housle, klavír, fagot či varhany. Po celou dobu mohli návštěvníci procházet celými prostory kostela, setkat se v osobním rozhovoru s panem farářem nebo se s dětmi uchýlit do prostoru určeného pro hry a odpočinek dětí.

Prostřední část programu věnoval p. Jiljí Jiří Přibyl retrospektivě staveb kostelů v lokalitě Prahy v období od První republiky, po totalitu až do současnosti, kdy se pak zaměřil zejména na kbelský bývalý kostelík a současnou stavbu. Mnozí s přítomných souhlasně přikyvovali a vzpomínali společně, neboť se jich historie bývalé kaple – bývalé stodoly, její neutěšený stav, stěhování do náhradních prostor a následná neústupnost postavit novou stavbu, bezprostředně dotýkala. Následovala i volná debata u připravené expozice, věnované v zázemí kostela této historii. Další část programu byla věnována zejména duchovním písním v různých podobách a zpracováních. Několikrát během večera burácela i nad kbelských kostelem prudká bouřka a déšť, ale program běžel bez přerušení, veřejnost i s malými dětmi průběžně přicházela a všichni odměňovali účinkující vřelým potleskem. Poslední píseň kbelského sboru dozněla krátce před 22 hodinou.

Všem pořádajícím patří velký dík a varhanice sboru paní Andrea Čančarová přislíbila, že v příštím roce se kbelský kostel hodlá opět této akce účastnit.

Ivana Šestáková

SPOLEK KBELY – NÁŠ DOMOV, A CO DÁL?

V posledním článku jsem Vás seznámil s naším odchodem z ODS a důvody, které nás k tomu vedly. Poté se však objevila řada dotazů např.: Spolek přeci nemůže kandidovat, Pavel Žďárský a jeho tým odchází z radnice, prostě je to konec současného vedení, neboť nemají za co (koho) kandidovat. Ovšem pravda je naprosto opačná. Pro nás to není konec, ale nový začátek. Velmi se nám vyplatilo, že jsme i pod hlavičkou ODS sázeli sami na sebe, na své výsledky a ne na dlouhosáhlé plamenné výstupy politických řečníků. Nyní je to tak, že se nám otevřela v plné míře tato možnost bez řešení tzv. problémů uvnitř ODS. Mohu Vám sdělit, že do Spolku vstoupila drtivá většina tvůrců a realizátorů posledního volebního programu, takže nedochází k až tak markantnímu lámání chleba.

Dnes je nás již na třicet a jsme otevřeni všem návrhům a nápadům, které jak napovídá náš název, přispějí ke zvýšení kvality života ve Kbelích, jak pro dospělé, tak pro děti. Lze to tedy shrnout, že nechystáme žádnou masovou propagační kampaň, neboť se snažíme intenzivně pracovat celé 4 roky, a tím chci říci, že se nepodbízíme, ale věříme u voliče v jeho přirozené smysly. V tomto trendu budeme nadále pokračovat a členové našeho spolku budou i dále usilovat o Vaši přízeň a já se budu ucházet o to, abych kandidátku se ctí vedl. Takže pro ty všechny, kteří kladně hodnotí práci radnice, to bude kandidátka sdružení nezávislých kandidátů s názvem Kbely – náš domov. Protože chceme být maximálně otevření a vstřícní, uvádím Vám následně část našich stanov, které jsou spolu s registrační listinou uloženy u rejstříkového soudu:
Cílem spolku je péče o všestranný rozvoj území Městské části Praha 19 (Kbely) a o potřeby obyvatel tohoto území, prosazování zájmů Městské části Praha 19 a jejich obyvatel a šíření jejího dobrého jména.

V našich programech nezapomínáme ani na jednu vrstvu obyvatel, takže tam naleznete od aktivizace seniorů přes společenské akce pro dospělé a děti až pro nás nejtěžší úkol – výstavbu nové budovy základní školy, kdy po našem dlouholetém snažení došlo k průlomu a Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na tuto akci –  a já věřím, že prvních – 20 miliónů.
Děláme práci, která nás baví, a to proto, že vidíme ihned konkrétní výsledky. O tom svědčí i nasazení našich úředníků, kteří se nechali strhnout do všech akcí pořádaných MČ a tu vystupují jako pořadatelé, tu komise v rámci soutěží nebo se někteří úředníci změní v čaroděje a řada úřednic v čarodějnice. No a jsme u jedné z konkrétních akcí, což je Pálení čarodějnic, na které Vás srdečně zvu. Bude se konat, jak jinak nežli 30. dubna v Centrálním parku, kdy program pro děti začne již dopoledne a bude ukončen ohňostrojem, který odežene od Kbel všechny temné síly včetně skutečných čarodějnic, které se jak známo slétají na jejich půlnoční sabat. (Pro odborníky:  Létající čarodějnice budou nuceny změnit trajektorii letu mimo území Kbel). Chci jen připomenout, že Čarodějnice se konají ve Kbelích po 24. A to od roku 1990 tedy od dob Občanského fóra, které jsem spolu s Josefem Perlingerem založil 23. listopadu 1989. Hned druhý den proběhlo veřejné setkání v hotelu Erko. Ale o tom až někdy příště.
 

Všechny Vás zdraví Váš Pavel Žďárský


Jednou z velkých předností člověka je víra v budoucnost, kdo však v budoucnost nevěří, žádnou nemá.

JAK SE DĚLÁ KULTURA VE KBELÍCH ANEB VAŽME SI TOHOTO MÍSTA, KDE SPOKOJENĚ ŽIJEME

Kultura a Kbely neodmyslitelně patří k sobě.

„Z hrsti potřeb a hladů člověk vytvořil obec, společnost, řemesla, umění, vědu i náboženství, to, co nazýváme úrovní života. Kultura je všecko, co má znak zdokonalování, jakosti a řádu. Je to zároveň luxus i ctnost.“

Nechť slova Karla Čapka provázejí veškeré naše konání i zde ve Kbelích.

Život současného člověka a jeho rodiny je rychlý a plný každodenního stresu. Překonávat všednodennost a těžkosti pomáhají pěkné chvíle s hudbou, písněmi, vyprávěním, dobrým jídlem, setkáním s přáteli. K hezkým okamžikům života patří svátky a obřady, které vycházejí z lidové kultury. Kultura všeobecně obohacuje náš lidský život – ať už to jsou návštěvy tradičních kulturních akcí, knihovny, divadla, muzea, výstav, koncertů, kroužků, památek, radnice, kostelů, kapliček, lidových architektur i technických památek. Dodržování určitých zvyků, obřadů, obyčejů a tradic či jiných slavností, průvodů či poutí.
Máme ve Kbelích spousty slavných rodáků či osobností svázaných s obcí svým životem a prací. Mezi takové však patří i představitelé radnice, kteří nehledí na čas a spoluvytvářejí hlavní kulturní a tradiční zábavu pro veřejnost. Stejně tak činí i místní sdružení, mateřská centra, divadelní kroužky, hasiči, sportovci, rybáři či myslivecký sbor a léta se podílejí na kbelském dění např. plesy, výlety, soutěžemi, spolupracují na obecních oslavách atd.
I kbelský rozpočet na kulturu pamatuje a ročně pořádá a dotuje nespočet krásných akcí většího, ale i komornějšího rázu. Od vybudování nového přírodního parku s amfiteátrem máme možnost směřovat nejnavštěvovanější akce přímo do těchto míst, kde se snoubí přírodní krása s tradicí a divadelním uměním či muzikou.
I mimo tyto kulturní akce zde tráví svůj volný čas stovky rodin s dětmi, senioři zde denně prochází a kochají se na např. rozkvétajícími trsy okrasných květin, uklidňující zelení nebo klidnou hladinou rybníka se skupinkami kachen.
Toto vše a mnoho dalšího nejen z oblasti kulturní o Kbelích nasvědčuje tomu, že je zde to pravé místo k příjemnému, klidnému a pohodovému žití.

Šárka Egrtová

KBELY JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Moje rozhodnutí vystoupit z Občanské demokratické strany se datuje již začátkem roku 2013. V této době se však toto nedalo uskutečnit z důvodu, že by tento můj krok mohl mít negativní vliv na rozběhnuté projekty týkajících se MČ Praha 19, tedy Kbel.
Jako zakládající člen Občanské demokratické strany z roku 1991, jsem již delší dobu marně upozorňoval na chyby, kterých se strana dopouštěla. Já osobně jsem nikdy nepreferoval svoji osobu. Jako Vámi zvolený zástupce jsem působil v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, kde jsem vždy prosazoval zájmy Prahy, jako města, ve kterém žijeme a také Kbel jako plnohodnotné a hrdé městské části. Neměl jsem zájem o zvolení do Poslanecké sněmovny či Senátu Parlamentu ČR, protože jsem do politiky šel s tím, že moje místo je ve Kbelích. Nevyužil jsem také možnost své prezentace v místním tisku, jako ve většině místních periodik si většinou můžete přečíst rubriku ,,slovo starosty“. Místo toho jsem se zaměřil na konkrétní věci, které jsou ve Kbelích vidět, a to považuji za nejlepší prezentaci naší práce. Přestože ve Kbelích měla ODS relativně silnou pozici, s vyššími složkami strany se zhoršovala komunikace, tam začaly převládat osobní zájmy a pokud jsem na to upozornil, bylo to jako bych šlápl do vosího hnízda. Bylo stále obtížnější prosazovat zájmy Kbel v rámci hl. m. Prahy. Pád vlády Petra Nečase byl logickým vyústěním této situace.

Dlouho jsem toto zásadní rozhodnutí zvažoval a došel jsem k názoru, že je to nejlepší možná cesta pro mou další práci pro Kbely. Naštěstí mám kolem sebe lidi, na které se mohu spolehnout a tvoří kvalitní a zkušený tým. Kbely byly, jsou a budou vždy mojí prioritou. Proto zakládám nový nepolitický subjekt se zaměřením na Kbely s názvem Kbely – náš domov a chci pokračovat v nastoupené cestě budování a zvelebování Kbel.
Vaši důvěru nezklamu!

Pavel Žďárský

Starosta MČ Praha 19